Utvidgandet av läroplikten

Enligt regeringsprogrammet har man som mål att alla som går ut grundskolan ska genomgå en utbildning på andra stadiet. Läropliktsåldern höjs till 18 år. Handledningen och tjänsterna inom elev- och studerandevården ökas liksom också grundskolans möjligheter att säkerställa att varje studerande har tillräckliga färdigheter för att klara av en utbildning på andra stadiet.

Utvidgningen av läroplikten träder i kraft år 2021. Lagen tillämpas första gången på dem vars läroplikt enligt nuvarande lag tar slut 2021.

Att man höjer läropliktsåldern till 18 år och utvidgar läroplikten till att omfatta även andra stadiet förutsätter att de som går ut grundskolan har det kunnande, de färdigheter och den kompetens som krävs inom andra stadiet.

Riktlinjer om utvidgandet av läroplikten finns i regeringsprogrammet.

Mer information

Mika Tammilehto, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330308  


Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Ylijohtaja 0295330258