Oppivelvollisuuden laajentaminen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till vissa lagar som har samband med den

OKM032:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Läropliktsåldern höjs till 18 år.Det ska säkerställas att alla som går ut grundskolan slutför en utbildning på andra stadiet. De förberedande utbildningarna på andra stadiet och handledningen i övergångsskedet
ska utvecklas.En förlängning av läroplikten förutsätter att utbildningen på andra stadiet är avgiftsfri.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM032:00/2019

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 2.9.2019 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 28.8.2019

Lagberedning

HE laiksi oppivelvollisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 19.9.2019
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  35/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar-

Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta.

Ansvarig ministerOpetusministeri Li Andersson

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Kontaktperson
Janne Öberg, HALLITUSNEUVOS
tel. +358 40 037 3809

Sammandrag

Läropliktsåldern höjs till 18 år.Det ska säkerställas att alla som går ut grundskolan slutför en utbildning på andra stadiet. De förberedande utbildningarna på andra stadiet och handledningen i övergångsskedet
ska utvecklas.En förlängning av läroplikten förutsätter att utbildningen på andra stadiet är avgiftsfri.

Utgångspunkter

Hallitusohjelman osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi- strategisessa kokonaisuudessa on linjattu, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppivelvollisuusikä korotetaan 18 ikävuoteen.