Bibliotekens finansiering

Kommunerna ansvarar för att det finns allmänna bibliotekstjänster. Det är kommunerna och staten som i samråd finansierar de allmänna bibliotekens service.

Statens finansiering grundar sig på statsandelar, som staten tilldelar kommunerna.Utöver detta beviljar undervisnings- och kulturministeriet enligt prövning anslag för de allmänna bibliotekens specialuppgifter och projekt. Dessutom tillkommer stöd för att köpa in litteratur med begränsad upplaga.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för Nationalbibliotekets verksamhet. Det hör till de vetenskapliga biblioteken och det fungerar på nationell nivå. Nationalbibliotekets finansiering utgör en separat post i statens budget. Storleken på universitetens, yrkeshögskolornas och specialbibliotekens finansiering bestäms av den organisation som har hand om respektive bibliotek.

Allmänna bibliotek

För sina bibliotekstjänster får kommunerna statsandelsfinansiering, som avser att täcka en del av kostnaderna för biblioteksverksamheten. Syftet med statsandelssystemet är att trygga tillgången på offentlig service och att jämna ut skillnaderna mellan kommunerna vad gäller anordnandet av service. Kommunerna bestämmer själv hur de använder den kalkylmässiga statsandelen som staten beviljar dem.

Ministeriet beviljar enligt prövning understöd för bibliotekens specialuppgifter och för olika projekt.

Stöd för inköp av kvalitetslitteratur 

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen biblioteken stöd för inköp av kvalitetslitteratur med liten upplaga. Invånarantalet i kommunen är utslagsgivande för stödets storlek.

Inköpsstödet riktas årligen förslagsvis in på böcker som tas upp på den lista som Statens litteraturkommission och Delegationen för informationsspridning året innan har gjort upp över kvalitetslitteratur med liten upplaga.

Boklista 2019

Ytterligare information: Leena Laaksonen

Prenumerationsstöd för kulturtidskrifter med liten upplaga

Undervisnings - och kulturministeriet beviljar årligen understöd till de allmänna biblioteken för prenumerationer på kulturtidskrifter med liten upplaga. Med det kommunspecifika anslaget kan biblioteken prenumerera på årgångar av kulturtidskrifter från förteckningen över kulturtidskrifter. Tidskrifterna i förteckningen har fått statsunderstöd för att publicera tidningen från Centret för konstfrämjande eller undervisnings- och kulturministeriet.

Ytterligare information: Leena Laaksonen

Vetenskapliga bibliotek och övriga bibliotek

Depåbiblioteket och biblioteket för synskadade Celia, har var för sig undervisnings- och kulturministeriet som part när de i sina respektive resultatförhandlingar slår fast bibliotekets mål och de målanknutna resurserna.

Resultatförhandlingarna mellan ministeriet och Helsingfors universitet omfattar vart fjärde år separata överläggningar med Nationalbiblioteket. I statsbudgeten finns årligen ett anslag för att finansiera Nationalbiblioteket. De medel som är avsedda för att finansiera Nationalbibliotekets och Depåbibliotekets verksamhet omfattar även de centraliserade tjänsterna för de vetenskapliga biblioteken.

Det universitet eller den yrkesskola som förfogar över ett bibliotek beslutar själv om bibliotekets finansiering. Verksamheten vid de övriga biblioteken handhas av den organisation som respektive bibliotek hör till.

Se även

Ytterligare information

Leena Aaltonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330344  


Anne Luoto-Halvari, överinspektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Osaston päällikön esikunta 0295330200