Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för de allmänna bibliotekens riksomfattande och regionala utvecklingsuppgift, deras särskilda uppgifter och utveckling av verksamheten

Understödet är avsett för

 • de allmänna bibliotekens riksomfattande och regionala utvecklingsuppdrag enligt 7 och 8 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016)
 • de allmänna bibliotekens särskilda uppgifter enligt 9 § i lagen om allmänna bibliotek:
  • att upprätthålla det samiskspråkiga biblioteket, det flerspråkiga biblioteket och det ryskspråkiga biblioteket.
  • att sköta den riksomfattande särskilda uppgiften gällande bibliotekstjänster som främjar barns och ungas läsande och läskunnighet.
 • övriga projekt som är av riksomfattande betydelse.

Ansökningstiden börjar 19.10.2020 och slutar 30.11.2020 kl.16.15.

Avsikten är att fatta besluten i januari-februari 2021. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Understödet är ett behovsprövat specialunderstöd. Beviljade understöd ska användas före slutet av det kalenderår som följer på det år under vilket understödet beviljas.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Statsunderstödslagen (688/2001).

 

OBS! Understöd för bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet ska sökas via regionförvaltningsverken via deras elektroniska ärendehanteringssystem.  Se annonsen nedan: https://minedu.fi/sv/-/specialunderstod-bibliotekens-regionala-och-lokala-forsoks-och-utvecklingsverksamhet.

 

Understödet för riksomfattande utvecklingsuppdrag avser att på ett rättvist sätt stödja alla de allmänna bibliotekens verksamhet. Understödet riktas in på att verkställa de allmänna bibliotekens gemensamma tjänster och på att främja det inbördes samarbetet mellan de allmänna biblioteken. Bibliotek som i undervisnings- och kulturministeriets förordning har anförtrotts ett riksomfattande utvecklingsuppdrag kan ansöka om understöd.

Understödet för regionala utvecklingsuppdrag avser att stärka verksamheten vid de allmänna biblioteken inom ett visst verksamhetsområde. Understöden stöder utvecklingen av och personalens kompetens vid de allmänna biblioteken inom ett visst verksamhetsområde samt främjar det inbördes samarbetet mellan de allmänna biblioteken. Bibliotek som i undervisnings- och kulturministeriets förordning har tilldelats en utvecklingsuppgift kan ansöka om understöd.

Understöd som är avsedda för en särskild uppgift beviljas för att upprätthålla det samiskspråkiga biblioteket, det flerspråkiga biblioteket och det ryskspråkiga biblioteket samt främja det riksomfattande specialuppdraget att sköta biblioteksservice som främjar läsning bland barn och unga jämte deras läskunnighet. Genom den riksomfattande specialuppgiften för att främja barns och ungas läsning och läskunnighet stärks verksamhetsförutsättningarna för samtliga allmänna bibliotek i rollen som främjare av en mångsidig läskunnighet hos barn och unga.

Sådana bibliotek som undervisnings- och kulturministeriet har tilldelat en specialuppgift kan ansöka om understödet.

 

 

Syftet med understödet är att genomföra målen i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016), Undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025, Undervisnings- och kulturministeriets strategi 2030 samt regeringsprogrammet.  

Understödet hänför sig till målområdet Delaktighet och medverkan i kulturlivet i den kulturpolitiska strategin som sträcker sig fram till 2025. Målet är att öka allas delaktighet i kultur och att minska klyftorna mellan olika befolkningsgrupper när det gäller deltagande i kultur.

 

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. Om det inte  är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i e-tjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

För att sammanslutningar ska kunna använda tjänsten måste de ha ett FO-nummer, använda stark elektronisk identifiering samt Katso- eller Suomi.fi-fullmakter. Inloggning i tjänsten sker med Suomi.fi-identifiering via Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, och för det behövs personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort.

Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Bruksanvisning för e-tjänsten  
Mer information på UKM:s webbplats  
Suomi.fi-anvisningar och stöd
Anvisningar för Katso-tjänsten

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Ansökningarna bedöms enligt lagen om allmänna bibliotek (1492/2016).

2. Allmänna grunder

Undervisnings- och kulturministeriet arbetar i enlighet med sin strategi för att stärka allas förmågor och kompetens, förnya samhället genom kreativ, och ansvarsfull verksamhet samt trygga förutsättningarna för ett meningsfullt liv på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på adressen https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

I bedömningen och den inbördes jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

 

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart,
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om statsunderstödet hänför sig till lönekostnader, kan understöd beviljas endast av synnerligen vägande skäl, om understödstagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

 

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 202020192018

Ytterligare information

Understöd beviljade av undervisnings- och kulturministeriet

Leena Aaltonen, [email protected]

Om du behöver stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten, vänligen kontakta adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod