Hoppa till innehåll

Anläggningsprojekt med möjlighet till investeringsstöd för idrottsplatser och fritidslokaler i anknytning till dessa

Understödets syfte är enligt 13 § i idrottslagen (390/2015) att det i statsbudgeten årligen tas in ett anslag för beviljande av understöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaler. Med understödet stöder man i synnerhet den uppgift som föreskrivs för kommunen i idrottslagen, dvs. att skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att bygga och driva idrottsanläggningar.

Statsunderstöd för idrottsanläggningar beviljas för byggande, anskaffning och grundläggande renovering av idrottsanläggningar som är avsedda för breda användargrupper. Därtill beviljas understöd för utrustning i anknytning till detta. Vidare kan understöd av särskilda skäl beviljas för övrigt byggande av idrottsanläggningar.

Understöd beviljas kommuner eller samkommuner eller sammanslutningar som ägarkontrolleras av dessa. Understöd kan även beviljas andra sammanslutningar om understödet är nödvändigt för att verkställa målen i idrottslagen. Storleken på stödet baserar sig på prövning. Bidrag beviljas sådana projekt vars uppförande inte har påbörjats innan beslutet om statsstöd. Villkoret för att understöd ska beviljas är att den egendom som förvärvas blir understödstagarens egendom.

Undervisnings- och kulturministeriet (OKM) är statsbidragsmyndighet om kostnaderna för projektet överstiger 700 000 euro (moms 0 %). I projekt vars kostnader uppskattats till högst 700 000 euro (moms 0%)är regionförvaltningsverket (RFV) statsbidragsmyndighet. Statsunderstöd beviljas inte utan särskilda kommunalekonomiska grunder för projekt vars kostnader understiger 20 000 euro (moms 0%).

Regionförvaltningsverkets elektroniska ärendehanteringssystem är mottagare dels för ansökningar som regionförvaltningsverket fattar beslut om, dels för ansökningar som undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/‎  

En förteckning över de tjänsteinnehavare som på regionförvaltningsverken handhar anläggningsprojekt inom motion och idrott medföljer nedan.

Ansökningstiden inleds 25.11.2020
Ansökningstiden slutar måndagen den 31.12.2020 kl. 16.15.

Statsbidrag beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner anslaget för ändamålet i statsbudgeten 2021.

De ansökande parterna får besked om beslutet skriftligt. Beslutet omfattar både bruksanvisningarna och villkoren för understödet. Också anvisningar för utbetalningen följer.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Idrottslagen (390/2015) och förordningen (550/2015), Statsunderstödslagen (688/2001), Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och förordningen (1766/2009) samt villkoren i statsbudgeten. Centrala för byggandets del är markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och förordningen (895/1999) inklusive ändringar.  

 

 

Ansökan om understöd görs i regionalförvaltningens e-tjänst.

Ansökan ska ha sparats och sänts i e-tjänsten senast måndagen den 31 december 2020 kl. 16.15. Ansökan om understöd i ärendehanteringstjänsten stängs när den angivna tiden har löpt till ända och efter det kan ansökan inte längre lämnas in. Därför lönar det sig att vara beredd på oförutsägbara fördröjningar och att reservera tillräckligt med tid för att göra ansökan. I störningar som har att göra med ärendehanteringssystemet ombeds den ansökande parten ta kontakt med sin regionalförvaltning och kontaktpersonen där.

Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.

Ansökningens bilagor och ifyllnadsanvisningar, vilka den ansökande parten ska följa går också att hitta i systemet för ärendehantering. Ansökan ska omfatta bara de bilagor som gäller för ifrågavarande idrottsplats. Andra dokument behövs inte i ansökan.

 

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För tjänsten behövs Suomi.fi-identifikation, som fungerar med bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett id-kort.

På statsbidragsmyndighetens begäran gör den ansökande parten i den elektroniska ärendehanteringstjänsten de eventuella kompletteringar som behövs i ansökan.

I de projekt som hör till regionförvaltningsverkets beslutanderätt gör bidragsmottagaren de eventuella, önskade ändringsförslagen i regionalförvaltningsverkets elektroniska ärendehanteringssystem. Samma gäller bidragsmottagarens påstötar om att erhålla utbetalning och projektredovisningen.

I de projekt som undervisnings- och kulturministeriet (UKM) fattar beslut om skickas begäran ovan och redovisningen till registratorskontoret på adress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 Statsrådet.

 

Behandlingen av projekt:

För projekt, som hör till undervisnings- och kulturministeriets behörighet och vars kostnader överstiger 700 000 euro sammanställer regionförvaltningsverken en angelägenhetsordning och ber om ett utlåtande från det regionala idrottsrådet. Regionalförvaltningsverken gör upp en angelägenhetsordning för den egna regionen, inklusive motiveringar, jämte projektvisa utlåtanden. Utlåtandena tillställs undervisnings- och kulturministeriet.  

Undervisnings- och kulturministeriet gör sedan upp en landsomfattande finansieringsplan och begär ett utlåtande från Statens idrottsråd. Under vårens lopp fattar man beslut om de årliga understöden.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar ämbetsverken ett bidragsanslag för sådana projekt som hör till regionförvaltningsverkets behörighet. Regionförvaltningsverken begär ett utlåtande om sådana projekt som de bereder av det regionala idrottsrådet. Målet är att regionförvaltningsverken fattar sina understödsbeslut före utgången av maj.

 

Statsunderstöden beviljas efter prövning. När man gör avväganden om understödens belopp använder man sig av de momsfria kostnaderna. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på kriterierna i statens idrottsråds dokument

Liikuntapaikkarakentamisen suunta:

 • Projektet ska betjäna motionsbehoven hos breda användargrupper.
 • Kommunen eller en sammanslutning som ägarkontrolleras av kommunen är den primära understödstagaren.
 • Projektet har planerats med betoning på allmänna kvalitetsprinciper för byggande.
 • Projektet svarar på behov som förändras och utvecklas och det har visats tydligt att projektet behövs.
 • Projektet handlar om grundläggande förbättring eller grundläggande renovering.
 • Projektet är ett samfinansieringsprojekt mellan flera kommuner, förvaltningsgrenar eller andra aktörer.
 • Projektet främjar jämlikheten och likabehandlingen inom idrotten och elitidrotten.

 

Regionförvaltningsverket kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. De här allmänna förutsättningarna beaktas också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

 

På basis av de strategiska linjedragningarna inom sektorn kan understödet för en idrottsanläggning uppgå till högst 30 procent av projektets kostnadsberäkning (moms 0 %  ). Understödet kan dock inte överskrida 750 000 euro. Understödet för simhallar kan uppgå högst till 800 000 – 1 000 000 euro beroende på hallutrymmesprogrammets mångsidighet.

Näridrottsanläggningar kan beviljas ett förhöjt understöd, som kan uppgå till högst 35 – 45 procent av projektkostnaderna. Om olika aktörer (kommunens olika förvaltningar, organisationer, den privata sektorn, andra sammanslutningar)  med en betydelsefull samfinansiering satsar på att verkställa ett projekt kan understödet täcka 30 procent av projektets kostnadsberäkning men dock inte överstiga 1 000 000 euro.  

Om det inom ett projekt samtidigt byggs eller utförs grundläggande reparationer av flera funktionellt viktiga idrottsanläggningar (t.ex. en mångsidig simhall och stor idrottshall), kan understödsbeloppet täcka 30 procent av projektets beräknade kostnader, men dock inte mera än 1 200 000 euro, Om de lösningar som verkställs i projektet på ett betydelsefullt sätt förbättrar dess energieffektivitet under dess totala livscykel eller om förnyelsebar energi används som energilösning är det eventuellt motiverat att höja storleken på understödet.

Statsunderstöd till riksomfattande projekt

Statsunderstödet till riksomfattande, vanligen exceptionellt stora projekt, fastställs från fall till fall. För att få understöd på basis av andra understödsprinciper än anläggningsprojekt för byggande av allmänna idrottsanläggningar bör anläggningsprojektet identifieras i ministeriets beslutsprocess som ett nationellt toppidrottsprojekt. Detta förutsätter att samtliga parter har en enhetlig uppfattning om projektets riksomfattande art. Parter är:

 • Kommunen, på vars område anläggningsprojektet finns
 • Organisationer, vilkas verksamhet påverkas av anläggningsprojektet
 • Olympiska kommittén/toppidrottsenheten, grenförbundet
 • Statens idrottsråd
 • Regionförvaltningsverket
 • Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet gör det slutliga beslutet i saken. Understödsramen för nationellt betydelsefulla toppidrottsprojekt är högst 15 procent av de statsunderstöd som undervisnings- och kulturministeriet totalt delar ut.

 

I statsunderstödsbeslutet och i tilläggsvillkoren gällande statsunderstöd för anläggningsprojekt, vilka bifogas statsunderstödsbeslutet, finns villkor som bidragsmottagaren ska bekanta sig med.

Understödet får användas endast för sådana ändamål som det har beviljats för. Understödet får inte fördelas vidare.

Bidragsmottagarens ekonomi och administration ska handhas enligt bokföringslagen (1336/1997) och -förordningen (1339/1997).

Statsbidragsmyndigheten har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och tillsynen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som omfattar statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (16 § i statsunderstödslagen).

Mottagaren av understöd ska vid genomförandet av projektet iaktta bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) samt villkoren i statsunderstödsbeslutet.

Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har beviljats understöd ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Statsbidragsmyndigheten kan avslå ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Stöd, som beviljas från EU:s strukturfonder eller t.ex. via aktionsgrupper på EU-nivån, t.ex. Leader-understöd, betraktas som statliga understödsformer. Det går inte att i bredd med de här understödsformerna också få bidrag från staten för ett och samma anläggningsprojekt för idrottsplatser.

 

Ett understöd som undervisnings- och kulturministeriet eller regionförvaltningsverket har beviljat kan användas det år då det beviljas och de två följande åren, om inget annat nämns i understödsbeslutet.
 
Understödet kan användas för skäliga utgifter som är nödvändiga för genomförandet av projektet. Vidare kan understödet användas för att täcka utgifter för anskaffning av lösegendom i anslutning till projektet. Understöd får inte användas för kostnader som hänför sig till anskaffning av mark.
    
Om de projektanslutna byggarbetena inte har inletts och om det inte före utgången av den tidpunkt som nämns i statsunderstödsbeslutet har presenterats en begäran om utbetalning ska understödsmottagaren före nämnda tidpunkt lämna in en redogörelse för när projektet kan inledas. Om det av redovisningen framgår att det är osäkert om projektet kan startas det år som understödet har beviljats kan statsbidragsmyndigheten återkalla det beviljade statsunderstödet.

Rapportering av hur de beviljade understöden har använts

I statsunderstödsbeslutet finns anvisningar om den redovisning som behövs för beviljade understöd.

 

Anvisningar för ifyllande av ansökan jämte bilagor (pdf)

Anvisningar och guider

Blanketter för utbetalning av och redovisning för statsbidrag från undervisnings- och kulturministeriet

 

Ytterligare information

Ansökningar och meddelanden om finansieringsplaner riktas till följande regionförvaltningsverk, som också ger mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV)
Sixten Wackström, även byggnadsteknisk rådgivning tfn +358 (0) 295 016 565 ([email protected]),
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, PB 150, 13101 TAVASTEHUS

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (RFV)
Marie Rautio-Sipilä, tfn 0295 018 069 ([email protected]),
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, PB 22, 20801 ÅBO

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV)
Jarkko Rantamäki, tfn 0295 018 832([email protected]), Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, PB 200, 65101 VASA

Regionförvaltningsverket i Östra Finland (RFV)
Matti Ruuska, tfn 0295 016 521 ([email protected]), Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Torikatu 36 C, 80100 JOENSUU

Regionförvaltningsverket i Norra Finland (RFV)
Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663 ([email protected]), Regionförvaltningsverket i Norra Finland, PB 293, 90101 ULEÅBORG

Regionförvaltningsverket i Lappland (RFV)
Kai-Matti Joona, tfn 0400 538 115 ([email protected]), Regionförvaltningsverket i Lappland, PB 8002, 96101 ROVANIEMI

 

 

byggnadsrådet Erja Metsäranta
[email protected]
tfn 0295 330037

administrativ medarbetare Päivi Wathen
[email protected]
tfn 0295 330341

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.