Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Esittävän taiteen eli musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen ja performanssitaiteen valtionrahoitusta uudistetaan. Valtionosuusjärjestelmän uudistus sisältyy hallitusohjelmaan. Uusi VOS-järjestelmä valmistellaan vuonna 2018 annetun esityksen pohjalta. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän tehtävänä on valmistella loppuun esittävän taiteen rahoitusuudistus. Valmistelu pohjautuu aiemman kulttuurin valtionosuus työryhmän (KVOS) työhön ja siinä huomioidaan työryhmän ehdotuksesta saatu palaute. 

Uudistuksella parannetaan hallitusohjelman mukaisesti taiteen toimintaedellytyksiä. Uudistus koskee kaikkia esittävän taiteen toimijoita. Uudistuksessa turvataan Svenska Teaternin ja Tampereen Työväen Teatterin asema ja rahoitus kansallisina päänäyttämöinä. 

Valmistelun yhteydessä arvioidaan eri mallien vaikutukset esittävän taiteen rahoitukseen ja toiminnan kehitykseen. Työryhmä voi teettää selvityksiä sekä kuulla eri sidosryhmien edustajia, asiantuntijoita sekä muita tahoja.

Esittävän taiteen VOS-uudistuksen verkkoaivoriihi

Verkkoaivoriihen tavoitteena on saada esittävän taiteen kentän ääni mahdollisimman laajasti työryhmän käyttöön ja työn tueksi. Verkkoaivoriiheen voi osallistua yksittäisenä taiteilijana ja työntekijänä, tai taustaorganisaationsa edustajana (teatteri, orkesteri, sirkus, tuotantoalusta, liitto jne.).

Verkkoaivoriihen toimintaperiaatteena on fasilitoitu keskustelu, jonka avulla on mahdollista yhteisesti työskennellä alustalle syötettyjen ideoiden jatkokehittämisen ja -jalostamisen eteen. Keskustelun fasilitoinnista vastaavat työryhmän sihteeristö ja Fountain Park.

Verkkoaivoriihen materiaalit ja kysymykset perustuvat vuosina 2017 ja 2018 tehdylle taiteen valtionosuusjärjestelmä -työryhmän työlle ja siitä saadulle lausuntopalautteelle. Kyseiset teemat ja aihealueet ovat uuden työryhmän työssä kaikkein keskeisimpiä ratkaistavia kysymyksiä.

Vastaajien on mahdollista palata verkkoaivoriihen keskusteluun sen kasvaessa ja kehittyessä.

Verkkoaivoriihi
HUOM. Verkkoaivoriihen keskustelu sulkeutuu 20.10.2019.

Lisätiedot liittyen verkkoaivoriihen tekniseen toteutukseen:

[email protected]
[email protected] 

 

Tilaisuudet

Aiemmat vaiheet

Kulttuurin valtionosuuksien rahoituksen uudistus

Kulttuurin valtionosuuksien rahoituksen uudistus

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden rahoituksen valtionosuusjärjestelmää uudistetaan.

Kulttuurin VOS-uudistus

Lisätietoja

Joni Hiitola, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330108  


Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330285