Linjaukset ja kehittäminen

Oppilaita koulussa. KUVA: Liisa Takala /OKMYleissivistävän koulutuksen lähtökohtana on taata jokaiselle lapselle, oppilaalle ja opiskelijalle syntyperän, taustan ja varallisuuden rajoittamatta yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet sivistykseen, laadukkaaseen maksuttomaan koulutukseen sekä täysivaltaisen kansalaisuuden edellytyksiin.

Palveluiden on oltava tasa-arvoisesti ja tasalaatuisesti kaikkien saatavilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osaltaan koulutuksen kehittämisestä hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

Yleissivistävä koulutus hallitusohjelmassa ja kärkihankkeissa

Yleissivistävä koulutus on esillä useissa nykyisen, Juha Sipilän johtaman hallituksen kärkihankkeissa.

Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihankkeessa peruskoulua uudistetaan pedagogiikan, uusien oppimisympäristöjen ja opetuksen digitalisaation avulla. Hankkeen muita toimenpiteitä ovat mm. Liikkuva koulu -ohjelman laajentaminen valtakunnalliseksi sekä kielikokeilu kielten opetuksen varhentamiseen.

Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta –kärkihanke tähtää epätasaisesti jakautuneen taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin saatavuuden parantamiseen taiteenalakohtaisesti maan eri osissa.

Lukiokoulutuksen koulutusviennin esteitä puretaan Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi -kärkihankkeessa.

Nuorisotakuusta yhteisötakuun suuntaan –kärkihankkeessa ehkäistään koulupudokkuutta tukemalla joustavan perusopetuksen mallia.

Muut kehittämishankkeet

Jäljempänä esitellään lyhyesti opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia yleissivistävään koulutukseen liittyviä kehittämisohjelmia tai -hankkeita.

Kehittämisohjelma lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen vahvistamiseksi 2014-2019

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten matemaattis-luonnontieteellistä osaamista sekä lisätä oivaltamisen ja oppimisen iloa. Lisäksi tavoitteena on kehittää tieteelliseen tutkimukseen perustuva, kansainvälisesti korkeatasoinen, toimenpideohjelma perusasteen koulutukseen sopivaksi. Ohjelma vakiinnutetaan kaikkien perusasteen oppilaitosten käyttöön.

Matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen ohjelmalla etsitään uusia innovatiivisia lähestymistapoja opetusmenetelmiin, opetuksessa käytettäviin työtapoihin ja oppimisympäristöihin. Ohjelman kohderyhmänä ovat 6 - 16-vuotiaat oppilaat sekä lasten ja nuorten opettajat.

Hankkeen toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen perusteella Helsingin yliopistosta koordinoitava valtakunnallinen ja lähes kaikki maamme yliopistot kattava LUMA-Suomi -verkosto.

Opintokamu-toimenpideohjelma 2014-2018

Ohjelma on suunnattu toiselle asteelle psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistämiseksi ja kiusaamisen vähentämiseksi. Tavoitteena on luoda koko oppilaitoksen ohjelma, jossa opiskelijoille ja henkilökunnalle suunnatut työvälineet vähentävät opiskelijoiden syrjäytymisriskiä ja opiskeluhuollon kuormittumista. Toimenpideohjelmalla tuetaan myös uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanoa. Opintokamu-toimenpideohjelma kehitetään Turun yliopistossa.

Hankkeen vastuullisina johtajina toimivat PsT, erikoistutkija Elisa Poskiparta ja PsT, professori Christina Salmivalli Turun yliopistosta. Elisa Poskiparta toimii johtajana Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskuksessa.

Uusi peruskoulu

Uusi peruskoulu

Hankkeessa uudistetaan peruskoulua, oppimisympäristöjä ja opettajien osaamista. Lisäksi edistetään opetuksen digitalisaatiota, laajennetaan Liikkuva koulu -ohjelmaa ja monipuolistetaan kieltenopiskelua.

Uusi peruskoulu -kärkihanke >>

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus

Lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria lisätään. Edistetään lasten ja nuorten monilukutaitoja. Taiteen prosenttiperiaatetta sovelletaan myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Taiteen ja kulttuurin kärkihanke

Nuorisotakuu

Nuorisotakuu

Nuorisotakuu tukee nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä sekä syventää yhteistyötä nuorten tukemisessa.

Tietoa kärkihankkeesta >>

Lisätietoja

Jari Rajanen, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330268  


Aki Tornberg, Opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Lukiokoulutuksen ja opettajankoulutuksen vastuualue ( LUOVA ) 0295330316  


Tommi Karjalainen, Opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330140