Lukiokoulutuksen kehittäminen

Tällä sivulla kerrotaan, mitä kehittämissuunnitelmia ja -ohjelmia on vireillä lukiokoulutuksen saralla.

Uusi lukio -uudistushanke

Hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta kevään 2017 puoliväliriihessä. Uudistus pitää sisällään lukiolain ja lukion toiminnallisen uudistamisen. Uudistusta suunnittelevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus yhdessä laajan sidosryhmä- ja asiantuntijajoukon kanssa. Valmistelussa hyödynnetään jo aikaisemmin lukion uudistamiseksi tehtyjä selvityksiä, kokeiluja ja hankkeita. Hallituksen esitys uudeksi lukiolaiksi annetaan eduskunnalle keväällä 2018.

Uusi lukio – Uskalla kokeilla -kehittämisohjelma

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa yhteistyössä Opetushallituksen kanssa Uusi lukio – Uskalla kokeilla -kehittämisohjelman. Tavoitteena on uudistaa lukiokoulutusta niin, että se kykenee vastaamaan myös tulevaisuudessa yhteiskunnallisen kehityksen, uusien tieto- ja taitovaatimusten sekä jatko-opiskelun ja työelämän muutosten asettamiin haasteisiin. Kehittämisohjelma sisältää tuntijakokokeilut ja lukioiden kehittämisverkoston (Luke) toiminnan. Molemmat käynnistyivät 1.8.2016 lukien. Tuntijakokokeilusta vastaa opetus ja kulttuuriministeriö ja lukioiden kehittämisverkoston toiminnasta Opetushallitus.

Tuntijakokokeilu

Opetus- kulttuuriministeriö käynnisti lukion tuntijakokokeilun1.8.2016 lukien. Kokeilussa haetaan kokemuksia säädettyä suuremman opiskelijakohtaisen valinnaisuuden mahdollistamisesta ja sen toimivuudesta. Koulutuksen järjestäjän opetuksen tarjontavelvoitteet eivät kokeilussa muutu siitä, mitä vuonna 2014 hyväksytyn tuntijakoasetuksen 9 §:ssä on säädetty.

Kokeilusta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö, joka myös päätti kokeiluluvista hakemusten perusteella. Kokeilu toteutetaan tuntijakoasetuksen koulutuksen järjestäjälle säädetyn opetuksen järjestämisvelvoitteen ja Opetushallituksen hyväksymän kokeiluohjelman mukaisesti. Valinnaisuus kohdistuu reaaliaineisiin.

Tuntijakokokeilun tavoitteena on

  • saada kokemuksia valinnaisemman tuntijaon ja yksilöllisempien opiskeluvalintojen toimivuudesta,
  • saada tietoa koulutuksen kansallisten tavoitteiden ja tuntijaon keskinäisestä yhteydestä,
  • tuottaa tietoa lukion tuntijaon kehittämiseksi,
  • saada tietoa kokeilun vaikutuksista opiskelijoiden yleissivistykseen,
  • saada tietoa kokeilun vaikutuksista henkilöstön asemaan,
  • saada tietoa kokeilun vaikutuksista erikokoisissa oppilaitoksissa,
  • saada tietoa kokeilun toimivuudesta eri opetuskielillä,
  • saada tietoa kokeilun vaikutuksista ylioppilastutkinnon koevalintoihin ja tutkintomenestykseen

Lukioiden kehittämisverkosto

Uusi lukio – uskalla kokeilla ohjelman osana Opetushallitus käynnisti erillisenä hankkeena lukioiden kehittämisverkoston toiminnan. Opetushallituksen lukioiden kehittämisverkoston tavoitteena on erityisesti kehittää ja uudistaa lukioiden pedagogiikkaa, opiskeluympäristöjä ja toimintakulttuuria.

Lisätietoja

Heikki Blom, Opetusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Lukiokoulutuksen ja opettajankoulutuksen vastuualue ( LUOVA ) 0295330074