Lukiokoulutuksen kehittäminen

Tällä sivulla kerrotaan, mitä kehittämissuunnitelmia ja -ohjelmia on vireillä lukiokoulutuksen saralla.

Uusi lukio -uudistushanke

Hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta kevään 2017 puoliväliriihessä. Uudistus pitää sisällään lukiolain ja lukion toiminnallisen uudistamisen. Uudistusta suunnittelevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus yhdessä laajan sidosryhmä- ja asiantuntijajoukon kanssa. Valmistelussa hyödynnetään jo aikaisemmin lukion uudistamiseksi tehtyjä selvityksiä, kokeiluja ja hankkeita. Hallituksen esitys uudeksi lukiolaiksi annetaan eduskunnalle keväällä 2018.

Uusi lukio – Uskalla kokeilla -kehittämisohjelma

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa yhteistyössä Opetushallituksen kanssa Uusi lukio – Uskalla kokeilla -kehittämisohjelman. Tavoitteena on uudistaa lukiokoulutusta niin, että se kykenee vastaamaan myös tulevaisuudessa yhteiskunnallisen kehityksen, uusien tieto- ja taitovaatimusten sekä jatko-opiskelun ja työelämän muutosten asettamiin haasteisiin. Kehittämisohjelma sisältää tuntijakokokeilut ja lukioiden kehittämisverkoston (Luke) toiminnan. Molemmat käynnistyivät 1.8.2016 lukien. Tuntijakokokeilusta vastaa opetus ja kulttuuriministeriö ja lukioiden kehittämisverkoston toiminnasta Opetushallitus.

Tuntijakokokeilu

Opetus- kulttuuriministeriö käynnisti lukion tuntijakokokeilun1.8.2016 lukien. Kokeilussa haetaan kokemuksia säädettyä suuremman opiskelijakohtaisen valinnaisuuden mahdollistamisesta ja sen toimivuudesta. Koulutuksen järjestäjän opetuksen tarjontavelvoitteet eivät kokeilussa muutu siitä, mitä vuonna 2014 hyväksytyn tuntijakoasetuksen 9 §:ssä on säädetty.

Kokeilusta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö, joka myös päätti kokeiluluvista hakemusten perusteella. Kokeilu toteutetaan tuntijakoasetuksen koulutuksen järjestäjälle säädetyn opetuksen järjestämisvelvoitteen ja Opetushallituksen hyväksymän kokeiluohjelman mukaisesti. Valinnaisuus kohdistuu reaaliaineisiin.

Tuntijakokokeilun tavoitteena on

  • saada kokemuksia valinnaisemman tuntijaon ja yksilöllisempien opiskeluvalintojen toimivuudesta,
  • saada tietoa koulutuksen kansallisten tavoitteiden ja tuntijaon keskinäisestä yhteydestä,
  • tuottaa tietoa lukion tuntijaon kehittämiseksi,
  • saada tietoa kokeilun vaikutuksista opiskelijoiden yleissivistykseen,
  • saada tietoa kokeilun vaikutuksista henkilöstön asemaan,
  • saada tietoa kokeilun vaikutuksista erikokoisissa oppilaitoksissa,
  • saada tietoa kokeilun toimivuudesta eri opetuskielillä,
  • saada tietoa kokeilun vaikutuksista ylioppilastutkinnon koevalintoihin ja tutkintomenestykseen

Lukioiden kehittämisverkosto

Uusi lukio – uskalla kokeilla ohjelman osana Opetushallitus käynnisti erillisenä hankkeena lukioiden kehittämisverkoston toiminnan. Opetushallituksen lukioiden kehittämisverkoston tavoitteena on erityisesti kehittää ja uudistaa lukioiden pedagogiikkaa, opiskeluympäristöjä ja toimintakulttuuria.

Lisätietoja

Heikki Blom, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS) 0295330074