FI SV

Specialunderstödet för stora motions- och idrottsevenemang

Allmän beskrivning av understödet:
Understödet kan beviljas till att stöda att stärka organisationers förutsättningar att ansöka om och arrangera stora internationella idrottsevenemang i året 2018-2022.
Understöd beviljas endast organisationer med rättshandlingsförmåga. Det beviljas inte privatpersoner.

Ansökningstiden börjar 30.10.2017 och slutar 18.12.2017 kl. 16:15.

I statens budgetförslag för 2018 har högst 1 900 000 euro anvisats för understödet. Specialunderstödet för stora motions- och idrottsevenemang kan beviljas om riksdagen anvisar anslag för ändamålet. Avsikten är att fatta besluten i februari 2018.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

 • Idrottslagen (390/2015)
 • Statsunderstödslagen (688/2001)

I statens budgetförslag för 2018 är ett av målen för verksamheten inom idrottssektorn att civilsamhällets idrottsverksamhet ska vara aktiv och involverande. En viktig åtgärd för att uppnå målet är att framför allt stärka organisationers förutsättningar att ansöka om och arrangera stora internationella idrottsevenemang.

Understödet söks i första hand via den elektroniska ärendehanteringstjänsten.

För att använda tjänsten behöver man en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen. Den sökande fyller i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifogar de bilagor som nämns i tjänsten och lämnar in ansökan till ministeriet via ärendehanteringstjänsten. Ministeriet skickar beslutet till sökanden i tjänsten.

Ifall den sökande behöver komplettera ansökan, begära ändring i beslutet eller lämna redogörelser ska även dessa ärenden skötas via ärendehanteringstjänsten.

 

Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten

Hämta en Katso-kod på adressen http://www.vero.fi/katso.

 

Ansökan med pappersblankett

Det är fortfarande möjligt att ansöka om understöd med pappersblankett.

Ansökan på papper ska undertecknas av den sökandes officiella namntecknare. Om flera personer tillsammans har namnteckningsrätt behövs allas underteckningar.

Till en ansökan gjord på pappersblankett ska intyg över namnteckningsrätt bifogas, exempelvis ett förenings- eller handelsregisterutdrag eller ett utdrag ur kommunens förvaltningsstadga. Ifall understödet söks med pappersblankett görs en utredning om hur understödet används på en särskild blankett.

Ansökan ska vara på undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (PB 29, 00023 STATSRÅDET) senast kl. 16.15 den dag ansökningstiden går ut. Ansvaret för att ansökan kommer fram ligger hos avsändaren. Det rekommenderas att ansökan inte sänds per e-post, eftersom ansökningens bilagor kan försvinna.

Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors

Registratorskontorets öppettider: må–fre kl. 7.30–16.15

Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet.

En ansökan som kommer in efter den utsatta tiden avslås.

Understödet underställs prövning. I bedömningen beaktas projektets ändamålsenlighet i relation till utlysningens mål, verksamhets- och ekonomiplanens genomförbarhet samt projektets kvalitet och omfattning.

1. Ansökningsspecifika kriterier för beviljande

De stora idrottstävlingarna och -evenemangen delas in i fyra olika kategorier på basis av

 • form
 • storlek
 • internationell och nationell betydelse
 • ekonomiska effekter.

Understödet för stora motions- och idrottsevenemang består av tre delområden. Stödformerna är

 • stöd för att ansöka om ett evenemang
 • stöd för att förbereda ett evenemang
 • stöd för att genomföra ett evenemang.

Bedömningen av ansökningar och den inbördes jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

 • evenemanget är ett av de internationella toppevenemangen inom grenen
 • evenemanget väcker intresse bland barn och ungdomar och ökar grenens popularitet i Finland
 • arrangörer som ansöker om bidrag bifoga en bedömning av det planerade evenemangets samhälleliga och ekonomiska effekter och ett förslag på hur man evenemangets genomslag ska mätas under evenemangets gång och efteråt ska utvärderas,  
 • evenemanget ökar de finländska mediernas, publikens och företagens intresse för grenen och för idrott i allmänhet och erbjuder finländska idrottare möjligheter till framgång
 • evenemanget för med sig internationella lag, media, turister och gäster på hög nivå till Finland
 • evenemanget visas i betydande utsträckning på tv internationellt.
 • arrangören har tidigare visat prov på sin förmåga att arrangera lyckade evenemang

Gällande andra evenemang än världsmästerskap och europeiska mästerskap bedöms om evenemanget är betydande med tanke på den finländska toppidrotten, och om en världscup eller motsvarande regelbundet återkommande tävling är det evenemang inom respektive gren som är på  högsta möjliga nivå som kan ordnas i Finland.

I ansökan ska det framgå till vilket av dessa delsområdet understödet riktas. Om understödet söks för förberedelserna ska utgifterna för förberedelserna och för genomförandet tydligt skiljas åt i projektets budget och bokföring.

Bidraget är huvudsakligen avsett som stöd för förberedelser inför ett evenemang eller en tävling på elitnivå. För själva genomförandet av evenemanget jämte de framgångar och risker som är förknippade med det ansvarar i regel arrangören själv, om de totala kostnaderna överstiger en miljon euro.

I fråga om mindre evenemang eller tävlingar kan bidrag beviljas också för själva genomförandet av dem.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har satts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Ett villkor för beviljande av stöd för idrottsevenemang är att arrangören informerar undervisnings- och kulturministeriet i tillräckligt god tid om sina avsikter att ansöka om att få ordna evenemanget, och på vilken ort evenemanget ska ordnas.

Understödet får användas endast för sådana ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.
Av understödstagaren förutsätts rapportering på kostnadsplatsnivå om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för ett offentligrättsligt organ (till exempel om över hälften av finansieringen kommer från allmänna medel), ska understödstagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen. (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att en understödstagare ska begära anbud av flera än en leverantör i varu- och tjänsteupphandlingar som understiger det nationella tröskelvärdet, men vars värde utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

En redovisning av hur understöden används ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ska ingå både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Av understödstagaren förutsätts rapportering på kostnadsplatsnivå om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.
Understöd som ansökts i den elektroniska ärendehanteringstjänsten och som har beviljats kan redovisas i undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst.
Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.
 

Blanketten för specialunderstöd (doc) och redovisningsblanketten (doc) för ansökan på pappersblankett

Ytterligare information

Överinspektör Hannu Tolonen, tfn 0295 33 0314, förnamn.efternamn@minedu.fi
Administrativ medarbetare Päivi Wathén, tfn 0295 3 30341, förnamn.efternamn@minedu.fi

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/att-ansoka-om-statsunderstod-anvandning-och-tillsyn-over-anvandningen.