Stora motions- och idrottsevenemang

Här hittar du information om understödet på svenska inom kort.

 

Avustuksen tarkoitus on luoda edellytykset hakea Suomeen ja tukea Suomessa järjestettäviä urheilun arvokisoja sekä muita merkittäviä liikuntakulttuurin liittyviä tapahtumia vuosina 2020 - 2024.

Avustusta myönnetään vain oikeustoimikelpoisille yhteisöille. Sitä ei myönnetä yksityishenkilöille.

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustusta on kuitenkin mahdollista hakea myös paperilomakkeella. Paperilomakkeelle tehdyn hakemuksen allekirjoittaa hakija.

Hakuaika alkaa 15.11.2019 ja päättyy 10.1.2020 klo 16:15.

Päätökset pyritään tekemään helmikuussa 2020. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Hakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säännöksiä:

 • Liikuntalaki (390/2015)
 • Valtionavustuslaki (688/2001)

Avustus on tarkoitettu liikunnan ja urheilun kansainvälisten suurtapahtumien ja arvokisojen järjestäjille.

Valtion talousarvioehdotuksessa vuodelle 2020 on liikuntatoimen yhtenä tavoitteena vahvistaa liikuntajärjestöjen edellytyksiä hakea ja järjestää kansainvälisiä urheilun suurtapahtumia ja liikuntajärjestöjen kansainvälisiä yhteistyö- ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Arvioinnissa otetaan huomioon hankkeen tarkoituksenmukaisuus suhteessa haun tavoitteisiin, toiminta- ja taloussuunnitelman realistisuus sekä hankkeen laatu ja laajuus.

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Urheilun arvokisat ja tapahtumat neljän eri kokonaisuuden pohjalta niiden;

 • tapahtumamuodon,
 • suuruuden,
 • kansainvälisen ja kansallisen merkittävyyden sekä;
 • taloudellisten vaikutusten perusteella

Urheilun ja liikunnan suurtapahtumien tuki koostuu kolmesta osa-alueesta. Tukimuotoja ovat:

 • avustus tapahtumahakua varten,
 • avustus tapahtuman valmistelukustannuksiin
 • avustus tapahtuman toteuttamiseen

Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

 • tapahtumat edustavat ko. lajin kärkitapahtumia kansainvälisesti
 • tapahtumat herättävät kiinnostusta lasten ja nuorten keskuudessa sekä lisäävät
 • lajin harrastusta Suomessa
 • tapahtumaa hakevalla järjestäjällä on tapahtumaa hakiessa arvio sen suunnitelluista yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä esitys siitä, miten tapahtuman vaikuttavuus tullaan tapahtuman aikana ja sen jälkeen arvioimaan,
 • tapahtuma on määritellyt ympäristövastuun osalta keskeisimmät toimenpiteet
 • tapahtumat lisäävät median, katsojien sekä yritysten mielenkiintoa ko. lajia ja urheilua kohtaan sekä tarjoavat suomalaisurheilijoille menestysmahdollisuuksia
 • tapahtumat tuovat Suomeen kansainvälisiä joukkueita, mediaa, turisteja sekä
 • arvovieraita
 • tapahtumat televisioidaan kansainvälisesti merkittävässä laajuudessa
 • kisajärjestäjä on aiemminkin osoittanut valmiutensa järjestää tapahtumia onnistuneesti

Muiden kuin urheilun MM- ja EM-kisojen osalta arvioidaan se, että tapahtumalla on suomalaisen huippu-urheilun kannalta merkittävyyttä ja se, että Maailman Cup-kilpailu tai vastaava kalenterikilpailu on korkein mahdollinen Suomessa järjestettävä tapahtuma lajissa.

Hakemuksesta on käytävä ilmi se, mihin näistä osa-alueesta avustus kohdennetaan. Mikäli avustusta haetaan tapahtuman valmisteluun, tulee se selkeästi rajata tapahtuman toteuttamisen kustannuksista hankkeen talousarviossa ja kuluseurannassa.

Tapahtumien, joiden kokonaiskustannukset ovat yli 1 miljoonaa euroa, avustus on tarkoitettu pääsääntöisesti tapahtuman tai arvokilpailun valmistelujen tukemiseen. Varsinaisen tapahtuman toteutus onnistumisineen tai riskeineen on pääsääntöisesti tapahtumajärjestäjän omalla vastuulla.

Pienempien tapahtumien tai kilpailujen osalta avustusta voidaan myöntää myös niiden varsinaiseen toteuttamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 50 prosenttia avustettavan tapahtuman hyväksyttävistä menoista.

2. Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti.

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom).

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Ytterligare information

Överinspektör Hannu Tolonen
tfn 0295 330314 
[email protected]

Administrativ assistent Päivi Wathén,
tfn 0295 330341 
[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.