Statsandelar till museer

Nainen taidemuseossa

Ansökan om rätt till statsandel för museer år 2020 har inletts den 14 januari 2019 och slutar den 20 februari 2019. Ansökan sker genom undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst och ansökningstiden är 14.1-20.2.2019.   

Museernas statsandelssystem förnyas som bäst. Den nya museilagen (314/2019) är godkänd och träder i kraft från början av 2020. Museer kunde ansöka om att omfattas av det nya systemet fram till den 20 februari 2019. Museiverket utarbetar utlåtanden för undervisnings- och kulturministeriet om uppfyllandet av villkoren och utnämningen av ansvarsmuseer. 

Museer som omfattas av statsandelssystemet 2020

Ansökan om att inkluderas i statsandelssystemet från och med 2020

Länk till ansökan som slutade 20.2.2019

Ansökningstiden gick ut 20.2.2019 men i fråga om vissa bilagor kan ansökan kompletteras fram till 30.6.2019:

Om museet för att uppfylla villkoren för statsandel måste göra ändringar i stadgarna eller utarbeta en ekonomi- och verksamhetsplan eller ett samlingspolitiskt program och dessa inte färdigställs inom ansökningstiden har man i fråga om dessa handlingar gett tilläggstid för att komplettera ansökan.  I ansökan ska anges att beredningen av stadgarna eller ekonomi- och verksamhetsplanen eller det samlingspolitiska programmet pågår. Färdiga handlingar (i fråga om stadgeändringar sammanslutningens beslut om att ändra stadgarna och sända dem till PRS) ska lämnas in som komplettering av ansökan senast 30.6.2019. Förlängningen av kompletteringstiden gäller endast dessa handlingar.

I det nya systemet kan museer ansöka om att omfattas av statsandel endast vart fjärde år. Nästa ansökningsomgång ordnas år 2022 och gäller rätt till statsandel från år 2023.

Ett museum kan godkännas som berättigat till statsandel efter ansökan av museets huvudman. För att kunna omfattas av statsandel förutsätts att museet uppfyller förutsättningarna enligt 5 § i museilagen.

Till ansökan om rätt till statsandel ska bifogas alla bilagor som krävs i elektronisk form. Bilagorna som krävs är:

Skattemyndighetens beslut om ett privat museum momsskyldighet (bilagan behövs om museet har ansökt om att vara delvis eller helt momsskyldigt för sin verksamhet)

1) Huvudmannens stadgar
2) Museets verksamhetsstadgar
3) Bokslut, balansräkning och verksamhetsberättelse (senaste fastställda)
4) Budget och verksamhetsplan (senaste fastställda)
5) Flerårig plan som gäller verksamheten och ekonomin (senaste fastställda)
6) Avtal om förvaltning av samlingen
7) Samlingspolitiskt program

 

Ansökan om uppgiften som museum med regionalt ansvar

Bestämmelser om uppgifterna och villkoren för museer med regionalt ansvar finns i 7 och 8 § i museilagen. Ett museum kan utses till ansvarsmuseum endast på museets huvudmans ansökan.

De museer som ansöker om att utses till museum med regionalt ansvar ska vid sidan av ansökan om att inkluderas i statsandelssystemet även lämna in en ansökan om att utses till museum med regionalt ansvar. Vardera ansökan ska ifyllas i undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringssystem och förses med alla nödvändiga bilagor i elektronisk form. 

De nödvändiga bilagorna är följande:

  1. En utredning om att villkoren för ett museum med regionalt ansvar uppfylls (per uppgiftshelhet). Planen utarbetas enligt mallen som hittas via denna länk.
  2. Regional plan. Planen utarbetas enligt mallen som hittas via denna länk

Förhandlingarna om skötseln av den regionala uppgiften och om den regionala planen förs med Museiverket i mars–maj 2019. Museiverket ger sökandena närmare anvisningar och information om förhandlingstidpunkten.

Ansökan om uppgiften som museum med riksansvar

Bestämmelser om uppgifterna och villkoren för museer med riksansvar finns i 9 och 10 § i museilagen. Ett museum kan utses till ansvarsmuseum endast på museets huvudmans ansökan.

De museer som ansöker om att utses till museum med riksansvar ska vid sidan av ansökan om att inkluderas i statsandelssystemet dessutom lämna in en ansökan om att utses till museum med riksansvar. Vardera ansökan ska ifyllas i undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringssystem och förses med alla nödvändiga bilagor i elektronisk form.

Om museet är ett riksomfattande specialmuseum och har senast den 31 december 2018 för undervisnings- och kulturmuseet visat att det uppfyller villkoren för ett riksomfattande specialmuseum enligt 3 a § i museilagen 729/1992, som ska upphävas, samt har av undervisnings- och kulturministeriet fått ett positivt beslut i ärendet, behöver museet inte reda ut att det uppfyller villkoren enligt 10 § i lagen. Museet ska dock söka uppgiften som museum med riksansvar och utarbeta en riksomfattande plan som gäller verksamheten och tjänsterna.

De nödvändiga bilagorna är följande:

  1. En utredning om att villkoren för ett museum med riksansvar uppfylls (nya sökande och riksomfattande specialmuseer, som har inte ännu av undervisnings- och kulturmuseet fått ett positivt beslut i ärendet).  Planen utarbetas enligt mallen som hittas via denna länk.
  2. Riksomfattande plan (alla sökande). Planen utarbetas enligt mallen som hittas via denna länk.

De museer som ansöker om att utses till museum med riksansvar ska lämna in en preciserad ansökan om behovsprövad höjning av statsandelen senast den 1 augusti 2019. Närmare anvisningar om den preciserade ansökan ges i mars 2019.

Museerna med riksansvar och Museiverket förhandlar sinsemellan om eventuella justeringar av skötseln av den riksomfattande uppgiften och den riksomfattande planen våren 2020. Museiverket ger sökandena närmare anvisningar och information om förhandlingstidpunkten.

 

Anvisningar om ärendehanteringstjänsten

Den som vill anlita tjänsten behöver en Katso-kod som fås gratis via Skatteförvaltningen.  I tjänsten ska sökanden fylla i ansökningsblanketten, bifoga de bilagor som krävs och sända in ansökan till ministeriet. Ministeriet sänder beslutet till sökanden via ärendehanteringstjänsten.

Om så behövs kan sökanden även komplettera ansökan i ärendehanteringstjänsten.

Katso-koden kan skaffas på https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/katso_uusi/sa-har-skapar-du-en-katso-kod/

Anvisning om användningen av Katso-koder i ärendehanteringstjänsten

Anvisningar om ärendehanteringssystemet 

 

Finansiering av museer som inkluderats i statsandelssystemet

Statsandelen för museer består av s.k. basfinansiering, som beviljas alla museer i statsandelssystemet, och tilläggsfinansiering för regionala och riksomfattande museer, som beviljas utifrån de regionala och riksomfattande uppgifterna. Ministeriet fattar beslut om inkludering i statsandelssystemet och finansieringen i oktober–november 2019.

Statsandel beviljas museets huvudman för museets driftskostnader. Ett museum kan inkluderas i statsandelssystemet och statsandel beviljas inom ramen för statsbudgeten. I besluten beaktar ministeriet också behovet av statsandel med tanke på målsättningen enligt 4 § i museilagen.

Beräkningen av statsandelen grundar sig på priserna per enhet utifrån museernas faktiska kostnader och de årsverken som undervisnings- och kulturministeriet fastställer som grund för statsandelen. Vid fastställandet av antalet årsverken för museerna beaktas antalet faktiska årsverken under den föregående fyraårsperioden. Som basfinansiering inom ramen för statsandelen betalas per årsverke 37 procent av det pris per enhet som fastställts för museet. Ministeriet kan inte nödvändigtvis fastställa de årsverken som berättigar till statsandel till fullt antal.

Bestämmelser om utbetalning av statsandelar och beräkning av priser per enhet finns i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Det kan hända att lagarna och anvisningarna om statsandelar ändras från år till år. Den som beviljats eller ansöker om statsandel ska alltid kontrollera bestämmelserna i den uppdaterade lagstiftningen och de uppdaterade anvisningarna.

De museer som utifrån undervisnings- och kulturministeriets godkännande har inkluderats i statsandelssystemet ska uppge de uppgifter som behövs för att beräkna statsandelarna i Utbildningsstyrelsens årliga enkät om driftskostnader och prestationer. Kostnadsenkätblanketten med anvisningar samt kostnadsrapporterna finns på Utbildningsstyrelsens webbplats. Vid implementeringen av det nya systemet kommer alla museer som har ansökt om att inkluderas i statsandelssystemet från och med 2020 att få kostnadsenkäten för 2018 under våren 2019.

I händelse av förändringar som inverkar på rätten till och fastställandet av statsandel ska museerna i statsandelssystemet kontakta undervisnings- och kulturministeriet omedelbart. Om museets kontakt- eller kontouppgifter förändras ska dessa meddelas Utbildningsstyrelsen omedelbart.

Statsandelen till museer som inte är momsskyldiga för den del av verksamheten som berättigar till statsandel betalas höjd med momsandelen. Museet ska meddela undervisnings- och kulturministeriet om förändringar i momsbehandlingen omedelbart.

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer 2020 års priser per enhet och antal årsverken genom sitt beslut i månadsskiftet oktober–november 2019. Samtidigt fastställer ministeriet den fyraåriga finansieringsplanen fram till 2023.

Finansieringsplanen är inte bindande, men under den fyraåriga planeringsperioden går det att avvika från den endast av särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl kan vara exempelvis en betydande nedskärning av verksamheten eller beslut om ändring av antalet årsverken eller finansieringsbeloppet i statsbudgeten.

Museer med regionalt ansvar

Undervisnings- och kulturministeriet utser museerna med regionalt ansvar och fastställer deras verksamhetsområden genom sitt beslut i månadsskiftet oktober–november 2019.

För de museer som utsetts till museer med regionalt ansvar fastställs i samband med beslutet om 2020 års priser per enhet och årsverken också antalet årsverken för uppgiften som museum med regionalt ansvar. Den statsandel som betalas för dessa årsverken uppgår till 85 procent av det fastställda priset per enhet. I fråga om dessa årsverken fastställer ministeriet samtidigt finansieringsplanen fram till 2022.

Den första finansieringsperioden för museerna med regionalt ansvar är undantagsvis tre år och omfattar åren 2020–2022.

Museer med riksansvar

Undervisnings- och kulturministeriet utser museerna med riksansvar och fastställer deras specialområden genom sitt beslut i månadsskiftet oktober–november 2019.

För de museer som utsetts till museer med riksansvar fastställs i samband med beslutet om 2020 års priser per enhet och årsverken också den höjning av statsandelen som beviljas för skötseln av uppgiften som museum med riksansvar. Höjningsbeloppet bedöms i första hand utifrån ansvarsuppgifternas omfattning och den riksomfattande planen samt på basis av den detaljerade ansökan som ska lämnas senast den 1 augusti 2019.

Samtidigt fastställer ministeriet den finansieringsplan i fråga om antalet årsverken och höjningen av statsandelen som sträcker sig till 2023.

Övergångsperioder för finansieringsbesluten

Väsentliga förändringar i antalet årsverken

Om det antal årsverken som år 2020 fastställs för ett museum väsentligt avviker från föregående års antal årsverken, kan undervisnings- och kulturministeriet periodisera förändringen över tre år.

Bestämmelser om periodisering finns i 14 § i museilagen.

Förändringar i statsandelsbeloppet

En nedgång i statsandelsbeloppet kan graderas över tre år. Bestämmelser om detta finns i övergångsbestämmelserna i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Om statsandelen för ett museum år 2020 blir minst 10 000 euro lägre än 94 procent av finansieringen år 2019, beviljas museets huvudman för en övergångsperiod finansiering till ett sådant belopp att statsandelen totalt utgör 94 procent av statsandelen för år 2019. År 2021 är gränsen 10 000 euro mindre än 88 procent av finansieringen år 2019 och under övergångsperiodens sista år, dvs. 2022, 10 000 euro mindre än 82 procent av finansieringen år 2019.

Bestämmelserna gäller inte sådana förändringar i statsandelsbeloppet för ett museum som beror på att det fastställda antalet årsverken eller priset per enhet för museet minskat eller på en förändring i momsbehandlingen av museet.

 

Ytterligare information

Joni Hiitola, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330108  


Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330269