Museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee uudistusta museoiden rahoitukseen liittyvään valtionosuusjärjestelmään sekä niiden tehtäviä säätelevään museolakiin. Sivulle kootaan uudistusta koskeva aineisto ja museoiden ylläpitäjille tarkoitettu ohjeistus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut verkkosivullaan ohjeistuksen museoille valtionosuuden piiriin pyrkimisestä vuoden 2020 alusta lukien.

Hakuaika on 14.1.2019 – 20.2.2019. Haku tapahtuu opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisen asiointipalvelun kautta, jossa hakemuksen voi tehdä hakuaikana.

 

Hallituksen esitys museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamiseksi on annettu eduskunnalle 18.10.2018, ja lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta lukien. 

Uudistuksessa kaikki museot hakisivat uudelleen valtionosuuden piiriin. Alueellisia ja valtakunnallisia tehtäviä hoitavat vastuumuseot nimettäisiin hakemusmenettelyn jälkeen. Vuoden 2019 valtionosuudet ja -avustukset myönnetään voimassaolevan lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa uudistuksen toimeenpanosta yhteistyössä Museoviraston ja Opetushallituksen kanssa.

Vastuumuseojärjestelmään liittyvät muutokset

Uudistuksen toimeenpanon ensimmäisessä vaiheessa valmistaudutaan vastuumuseojärjestelmään siirtymisestä aiheutuviin muutoksiin.

Alueellisille vastuumuseoille tarkoitetut tiedotustilaisuudet järjestetään 28.9. ja 3.10.2018. Valtakunnallisille vastuumuseoille järjestetään vastaava tiedotustilaisuus marraskuussa.

Alustavat toimeenpanoaikataulut

 

Alueelliset vastuumuseot

10/2018 
Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle 

15.11.2018 mennessä

Museot ilmoittavat alustavasti kiinnostuksestaan hakea alueellista vastuumuseomuseotehtävää

Ilmoitus ei ole sitova, mutta toimii jatkovalmistelun pohjana.

Alustava ilmoitus tehdään opetus- ja kulttuuriminsteriön lomakkeella (29.10. päivitetty lomake). Lomake tulee palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@minedu.fi 15.11.2018 mennessä.

01/2019
Tarvittaessa tarkentavat neuvottelut

 • maakunnissa, jossa useampia samasta tehtävästä kiinnostuneita toimijoita
 • maakunnissa, jossa johonkin tehtävään ei kiinnostuksensa ilmaisseita toimijoita

2/2019 
Museoiden hakemukset valtionosuuden piiriin pääsemiseksi ja hakemukset alueelliseksi vastuumuseoksi nimeämiseksi

 • hakemus määrämuotoinen (lomake)
 • valtionosuuden piiriin pääsyn osalta museolain 2 §:n mukaisten edellytysten täyttyminen
 • alueellisen vastuumuseotehtävän osalta museolain 8 §:n mukaisten edellytysten täyttyminen
 • alueellista työtä koskeva suunnitelma kolmivuotiskaudeksi 2020–2022

3-4/2019 
Opetushallituksen kustannuskysely (2018) kaikille valtionosuuden piiriin hakeneille museoille.

 • kustannusten laskentatapa ei oleellisesti muutu
 • arvio alueelliseen työhön käytettyjen henkilötyövuosien määrästä (ei vaikuta valtionosuuden määrään)

3-5/2019
Museoviraston kanssa käytävät neuvottelut alueellisten tehtävien hoitamisesta

 • alueellista toimintaa ja palveluita koskevan suunnitelman pohjalta
 • arvio alueelliseen työhön kohdennettavien henkilötyövuosien määrästä

10/2019 
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös

 • museoiden hyväksyminen valtionosuuden piiriin
 • alueellisten vastuumuseoiden nimeäminen
 • päätös yksikköhinnoista ja henkilötyövuosista

 

Valtakunnalliset vastuumuseot

10/2018 
Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle
 

12/2018 
Nykyisten valtakunnallisten erikoismuseoiden määräaika selvityksille

 • voimassaolevan lain 3 a §:n säädettyjen edellytysten täyttymistä koskevat selvitykset

2/2019 

Museoiden hakemukset valtionosuuden piiriin pääsemiseksi ja hakemukset valtakunnalliseksi vastuumuseoksi nimeämiseksi

 • hakemus määrämuotoinen (lomake)
 • valtionosuuden piiriin pääsyn osalta museolain 2 §:n mukaisten edellytysten täyttyminen
 • valtakunnallisen vastuumuseotehtävän osalta museolain 10 §:n mukaisten edellytysten täyttyminen (katsotaan täyttyvän museoilla, jotka täyttäneet voimassaolevan lain 3 a §:ssä säädetyt edellytykset)
 • valtakunnallista työtä koskeva suunnitelma nelivuotiskaudeksi 2020 – 2023
 • hakemus valtionosuuden euromääräisestä korottamisesta valtakunnallisten tehtävien perusteella (lomake; korvaa aiemman 10 %-yksiköllä korotetun valtionosuuden ja valtakunnalliset erikoismuseoiden harkinnanvaraiset toiminta-avustukset)

3-4/2019 
Opetushallituksen kustannuskysely koskien vuotta 2018 kaikille valtionosuuden piiriin hakeneille museoille

 • kustannusten laskentatapa ei oleellisesti muutu
 • arvio valtakunnalliseen työhön käytetyistä resursseista (ei vaikuta suoraan valtionosuuden määrään)

10/2019 
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös

 • museoiden hyväksyminen valtionosuuden piiriin
 • valtakunnallisten vastuumuseoiden nimeäminen
 • päätös yksikköhinnoista ja henkilötyövuosista

 

Muut valtionosuuden piiriin pyrkivät museot

10/2018 
Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle
 

 • opetus- ja kulttuuriministeriön tarkennettu tiedote uudistuksen toimeenpanosta

2/2019   
Museoiden hakemukset valtionosuuden piiriin pääsemiseksi

 • hakemus määrämuotoinen (lomake)
 • valtionosuuden piiriin pääsyn osalta museolain 2 §:n mukaisten edellytysten täyttyminen

3-4/2019   
Opetushallituksen kustannuskysely koskien vuotta 2018

 • kustannusten laskentatapa ei oleellisesti muutu

10/2019 
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös

 • museoiden hyväksyminen valtionosuuden piiriin
 • päätös yksikköhinnoista ja henkilötyövuosista

 

Tiedotustilaisuudet

Neuvottelupäivät alueellisten vastuumuseoiden tehtävistä ja tehtävien hausta

28.9.2018 (Itä- ja Pohjois-Suomi)

3.10.2018 (Etelä- ja Länsi-Suomi)

Neuvottelupäivien esitykset:

 

Neuvottelupäivä valtakunnallisten vastuumuseoiden tehtävistä ja tehtävien hausta

30.11.2018, Kansallismuseo

Neuvottelupäivien esitykset:

Infotilaisuus museoiden rahoituksen uudistamisesta

6.2.2019, Kansallismuseo

Infotilaisuuden esitykset: