Hoppa till innehåll

Ändringar vid årsskiftet inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Opetus- ja kulttuuriministeriö 20.12.2018 11.47
Pressmeddelande

Flera författningsändringar träder i kraft inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde vid ingången av 2019. Vi har sammanställt en förteckning över de mest betydande.

Yrkesutbildningens examensstruktur förnyas

Examensstrukturen inom yrkesutbildningen förnyas den 1 januari 2019. De nya examina har gradvis trätt i kraft fr.o.m. den 1 januari 2018.

Förordning om examensstrukturen (innehåller en förteckning över examina)  

Ändringarna i högskolelagarna träder i kraft vid årsskiftet – möjligheterna till kontinuerligt lärande ökar

De ändringar i universitetslagen och yrkeshögskolelagen som hänför sig till Visionen för högre utbildning och forskning 2030 träder i kraft den 1 januari 2019. Lagändringarna innebär mer möjligheter för kontinuerligt lärande och uppdragsutbildning i högskolorna. Det blir också lättare att bli antagen till en högskola.

UKM-pressmeddelande 28.12.2018

Tammerfors universitet inleder sin verksamhet som stiftelseuniversitet

Tammerfors universitet, som fungerar som en offentligrättslig institution, och Tammerfors tekniska universitet, som är ett stiftelseuniversitet, går samman och bildar fr.o.m. den 1 januari 2019 Tammerfors universitet. Tammerfors högskolestiftelse, som fungerar som Tammerfors universitet, är ett stiftelseuniversitet. 

UKM-pressmeddelande 8.6.2017

Gymnasieärenden överförs till högskole- och forskningspolitiska avdelningen

Ärenden som gäller gymnasieutbildningen vid undervisnings- och kulturministeriet flyttas fr.o.m. ingången av 2019 från avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik till högskole- och forskningspolitiska avdelningen. Avsikten är att förbättra möjligheterna till samarbete mellan särskilt den högre utbildningen och gymnasieutbildningen.

UKM-pressmeddelande 27.9.2018 (på finska)

Statsrådet tillsatte cheferna för avdelningens ansvarsområden den 19 december 2018 (på finska) https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtioneuvosto-nimitti-opetus-ja-kulttuuriministerioon-uusia-johtajia

Studiematerialstillägg för studerande från låginkomstfamiljer

Studerande som studerar inom gymnasie- eller yrkesutbildningen och som kommer från låginkomstfamiljer ska börja få ett studiematerialstillägg. Vidare förlängs stödtiden för ett gymnasieläsår med en månad. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2019. Inkomstbegreppet gällande den studerandes föräldrar ändras fr.o.m. den 1 januari 2019. Istället för att beakta föräldrarnas nettoförvärvs- och kapitalinkomster enligt inkomstskattelagen ska man beakta deras skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster.

UKM pressmeddelande 4.10.2018

Ändringar i behovsprövningen för studiestödet

Man frångår systemet med att föräldrarnas inkomster påverkar studiepenningens grundbelopp och bostadstillägg ifall den studerande är yngre än 18 år och bor någon annanstans än hos sin förälder. Stipendier ska inte heller längre beaktas som inkomst i studiestödet.

UKM pressmeddelande 15.11.2018

Ny lag om statlig finansiering för främjande av filmkulturen

I lagen föreskrivs om det anslag för stöd för utarbetande av filmmanuskript, produktion och distribution av film samt annat främjande av filmkulturen som tas in i statsbudgeten och om fördelningen av anslaget. I lagen ingår även metoder för att åtgärda trakasserier och osakligt bemötande.

UKM pressmeddelande 19.4.2018

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kulttuuri Opintotuki Yleissivistävä koulutus