Hoppa till innehåll

Riksomfattande utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser riksomfattande och regionala utvecklingsstöd för en motions- och idrottsinriktad livsstil för år 2020. Understöden är avsedda för motions- och idrottsprojekt som främjar en rörlig livsstil. Understödets huvudsakliga mål är att öka den finländska befolkningens motionsaktivitet och fysisk aktivitet under hela livet, i synnerhet bland personer som rör på sig för lite. Med hjälp av understöd för en motionsinriktad livsstil genomförs programmet Finland i rörelse på riksomfattande nivå. En central princip för understödet är tvärsektoriellt, -administrativt och -professionellt samarbete, principen om idrottens integrering i det finländska samhället samt genomförande av likvärdigheten och jämställdheten mellan könen. I ansökan betonas omfattande samprojekt för flera aktörer.

Understöd kan beviljas

 • registrerade sammanslutningar och stiftelser för allmännyttig riksomfattande och regional verksamhet.

Understöd kan dock inte beviljas

 • kommuner, om projektets huvudsakliga syfte är en enskild kommuns/enskilda kommuners lokala verksamhet,
 • kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare för verksamhet som ordnas i grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter. Studier i rörelse-projekt som ordnas i gymnasier och yrkesläroanstalter kan söka understöd i en separat omgång som ordnas i början av 2020.
 • enskilda arbetsgemenskaper,
 • idrottsföreningar,
 • privatpersoner och
 • juridiska personer som fungerar i bolagsform (begränsningen gäller inte högskolor).

Centrala stödformer för idrott och motion som främjar hälsa och välbefinnande inom idrottsväsendets förvaltningsområde vid undervisnings- och kulturministeriet..

Ansökningstiden börjar 25.10.2019.

Ansökningstiden går ut 29.11 2019 kl. 16.15.

Understödsperioden för det första året av nya projekt är huvudsakligen 1.6.2020-31.5.2021.
Understödsperioden för fortsatta projekt börjar när användningstiden för det föregående året har gått ut.

Stöd kan beviljas förutsatt att riksdagen anvisar nödvändiga anslag för detta ändamål i budgeten för 2020. Avsikten är att understödsbesluten fattas före början av april 2020. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

 • Idrottslagen (390/2015) 
 • Statsunderstödslagen (688/2001)
 • Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
 • Diskrimineringslagen (1325/2014)

Med utvecklingsunderstöden för en motionsinriktad livsstil stöds riksomfattande och regionala utvecklingsprojekt för som främjar en rörlig livsstil i olika ålders- och befolkningsgrupper med vars hjälp man bidrar till ökad motionsaktivitet hos befolkningen i enlighet med motionsrekommendationerna samt tillägnandet av en motions- och idrottsinriktad livsstil. Projektet kan inriktas på enskilda målgrupper, såsom småbarnspedagogik, skolan, äldre personer och specialgrupper eller alternativt kan olika ålders- och målgrupper kombineras tematiskt, såsom motion i naturen eller familjemotion. Projektet kan också ha som huvudsakligt syfte att främja jämställdheten mellan könen eller likabehandlingen inom motion som främjar hälsa och välbefinnande.

De projekt som stöds med anslaget ska verkställa förslagen i statsrådets idrottspolitiska redogörelse (2018) om en motionsinriktad livsstil, riksomfattande riktlinjer för motion som främjar hälsa och välbefinnande 2020 (Förändring i rörelse! 2013) samt riktlinjerna för en motionsinriktad livsstil i idrottslagen (390/2015) och regeringsprogrammet (2019).

Idrottslagen betonar ställningen för idrott och motion som främjar hälsa och välbefinnande i den helhet som utgörs av idrottsväsendet och samhällets olika sektorer. Lagens centrala mål är att främja olika befolkningsgruppers möjlighet att röra på sig och utöva motion och idrott, befolkningens välbefinnande och hälsa samt fysiska funktionsförmåga, barns och ungas uppväxt och utveckling, medborgar- och föreningsverksamhet inom idrott och motion samt att minska ojämlikhet inom idrotten.

Målet för regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinne (2019) är att öka den totala idrottsaktiviteten inom alla grupper. Målet uppnås med hjälp av programmet Skolan i rörelse som breddas till att omfatta olika livsskeden. Inom programmet  Finland i rörelse stärks jämställdheten mellan könen och jämlikheten inom motion och idrott.

Huvudsakliga mål

 • Att öka befolkningens rörlighet under hela livscykeln, i synnerhet bland personer som rör på sig för lite.

Projekten som stöds ska genomföra ett eller flera av följande sekundära mål:

Sekundära mål

 • Utveckla verksamhetskulturen inom organisationer som är verksamma i olika skeden av livscykeln så att den blir fysiskt aktiv  och motionsinriktad: småbarnspedagogik, skolan och studier på grundstadiet, andra stadiet och högskolor samt arbetslivet. När det gäller äldre är målet att i synnerhet utveckla verksamhetsbetingelserna för äldre personer som bor hemma och inte får någon regelbunden service samt löper risk att förlora funktionsförmågan.
 • Att utveckla olika åldersgruppers motionerande.
 • öka hobbyidrotten med låg tröskel.
 • Att främja motion på eget initiativ och vardagsmotion.
 • Att främja tillämpad motion, i synnerhet bland barn och unga.
 • Att främja jämställdhet mellan könen inom idrott och motion som främjar hälsa och välbefinnande. 

Tyngdpunkten i ansökan ligger på att utveckla organisationernas verksamhetskultur så att den blir motionsinriktad.

Målen ska nås med utgångspunkt i jämställdhet mellan könen och likabehandling i enlighet med idrottslagen (390/2015). Projekt som riktar sig till barn och unga ska fokusera speciellt på att öka motionen bland flickor, eftersom forskningen visar att den fysiska aktiviteten i alla åldersgrupper är lägre bland flickor än bland pojkar.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Understöden beviljas efter prövning. I bedömningen beaktas projektets ändamålsenlighet i relation till utlysningens mål, verksamhets- och ekonomiplanens genomförbarhet samt projektets kvalitet, omfattning och genomslag. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Projekten som understöds ska vara riksomfattande eller regionala. Projekten ska tydligt handla om försök och utveckling och ta fram verksamhetssätt, -metoder och -strukturer. Projekten kan även vara stöd- eller samordningsprojekt som stöder uppnåendet av målen för denna ansökningsomgång.

I synnerhet betonas omfattande nätverksbildning, tvärsektoriellt, -administrativt och -professionellt samarbete mellan olika intressentgrupper samt projekt som är gemensamma för flera sammanslutningar. I synnerhet i fråga om projekt som genomförs av grenförbund och regionala aktörer är det önskvärt med projekt som är gemensamma för flera grenar och regioner. Om understöd söks för ett projekt som är gemensamt för flera sammanslutningar, bör en av dem utses till administratör för ansökan. Den administrerande sammanslutningen söker understödet och svarar för användningen av understödet, eventuell återbetalning och redovisning för understödet till  undervisnings- och kulturministeriet. Till ansökan ska fogas ett avtal gällande principerna för de deltagande sammanslutningarnas arbets- och ansvarsfördelning samt över användningen av understödet och ansvaren i anknytning till det. Understödet får överföras som understöd för en projektpartners användning endast om tillstånd att vidarefördela understödet har begärts av ministeriet och ett sådant tillstånd beviljats och antecknats i understödsbeslutet. 

Understöd kan sökas för ett-, två- eller treåriga projekt. Projekten ska i regel pågå i högst tre år. Understödet måste sökas separat varje år. Projektets totala längd ska anges tydligt redan när man första gången ansöker om understöd. Förutsättningar för beviljande av fortsatt finansiering är att a) riksdagen anvisar tillräckliga anslag för projekt inom en motionsinriktad livsstil i budgetar för kommande år, b) ett projekt som får statsunderstöd framskrider planenligt, och c) en realistisk plan för projektets fortsättning presenteras.

Av projekten förväntas en betydande andel övrig finansiering och en sådan är till fördel när ansökningarna bedöms (exempelvis övrig finansiering på 50 procent räknas som betydande). Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan dock i regel täcka högst 90 procent av de faktiska totalkostnaderna för verksamheten eller projektet. Den övriga finansieringen ska kunna påvisas i resultaträkningen i samband med redovisningen.

Det har genomförts mycket utvecklingsarbete och många enskilda projekt som främjar en motionsinriktad livsstil. När understöd beviljas beaktar ministeriet hur väl man i planeringen av projektet har beaktat den befintliga forskningen samt god praxis och rekommendationer från tidigare motsvarande projekt. 

Bakgrundsinformation för utvecklingsverksamheten och planeringen av den. I bedömningen beaktas därtill försök att etablera projektets funktioner som en del av den normala verksamheten.

Understöd kan inte beviljas för grundforskning, lärdomsprov, kommersiell verksamhet, byggande eller för sådan grundläggande verksamhet som är lagstadgad eller som kan anses vara normal för organisationen. Projekt vars huvudsakliga syfte är forskning, anordnande av ett enskilt evenemang eller anskaffning av redskap understöds inte. Understöd ges inte heller till projekt som enbart handlar om att minska stillasittande och övrig orörlighet. Däremot är det önskvärt att även detta element ingår i de projekt som understöds.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. Se UKM:s strategi

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av synnerligen vägande skäl om understödstagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för sådana ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de faktiska totalkostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt. En styrgrupp ska tillsättas för projektet.

En redovisning av användningen av understödet lämnas in senast det datum som nämns i beslutet.

Understödets mottagare förutsätts rapportera kostnaderna enligt kostnadsställe.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta den i sin verksamhet Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all sin upphandling.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att en understödstagare ska begära anbud av flera än en leverantör i varu- och tjänsteupphandlingar som understiger det nationella tröskelvärdet, men vars värde utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Det finns också andra villkor och begränsningar gällande användningen av understödet. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En förutsättning för beviljande av statsunderstöd är att projektet deltar i uppföljningen och utvärderingen av verksamheten på det sätt som statsbidragsmyndigheten anger. Forskningscentralen LIKES/programmet I form för livet samt programmen Glädje i rörelse, Skolan i rörelse och Studier i rörelse handhar i praktiken insamlandet av uppföljningsinformation om riksomfattande och regionala utvecklingsunderstöd på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet. Projekten får även tillgång till sammandragsrapporterna som utarbetas utgående från uppföljningsinformationen. Denna uppföljningsinformation ersätter dock inte projektredovisningen som ska lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet senast det datum som anges i beslutet om statsunderstöd. 

De riksomfattande programmen för motionsfrämjande (Glädje i rörelse, Skolan i rörelse, Studier i rörelse, I form för livet samt Motion för äldre/Äldreinstitutets program) erbjuder olika stödåtgärder för projekt som gäller deras målgrupper såsom nätverksmöten, mentorering, utbildning, material och kommunikationsstöd. Mer information finns på programmens webbplatser eller fås från programbyråerna..

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Sammandrag av projektplanen, max. en A4, som innehåller:

 1. Sökandens namn (sammanslutningens registrerade namn),
 2. Projektets namn,
 3. Hela projektperiodens längd, totala kostnader och understöd som söks,
 4. Den kommande projektperiodens (som understöd nu söks för) längd, kostnader och understöd som söks
 5. Koncis beskrivning av projektets verksamhetsplan. Projekt som fortsätter beskriver här i korthet även hur projektet framskridit under tidigare projektår.

Projektets budget specificerad enligt år

 • På ansökningsblanketten anges budgeten för den kommande projektperioden. Här anges budgetar för alla projektår specificerade enligt år och kostnadsslag (projekt som fortsätter anger även utfallet under den första projektperioden).

Gemensamma projekt

 • Om det handlar om ett gemensamt projekt för flera aktörer ska man bifoga ett avtal om principerna för arbets- och ansvarsfördelningen samt om användningen av understödet och ansvaren i anknytning därtill.

Riksomfattande och regionala utvecklingsprojekt för en motionsinriktad livsstil

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Hälsofrämjande motion för vuxna

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeet

2014

2013

2012

2011

Allmänbildande utbildning Idrott Småbarnspedagogik Utbildning

Ytterligare information

Administrativ assistent Helena Silvennoinen
tfn 0295 3 30290
[email protected]

Kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen
tfn 0295 3 30054.
[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd