Hoppa till innehåll

Grundskoleforumet överräckte riktlinjer för utvecklandet av grundskolan

Undervisnings- och kulturministeriet
16.2.2018 11.52 | Publicerad på svenska 16.2.2018 kl. 13.38
Pressmeddelande
Bild: Tussitaikurit Oy

Grundskoleforumet, som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet, har ställt upp gemensamma mål och åtgärder för en jämställd grundskola. Ordförandena för forumets arbetsgrupper professor Jouni Välijärvi och Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen överräckte riktlinjerna till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen fredagen den 16 februari.

Alla centrala intressentgrupper inom undervisning har deltagit i Grundskoleforumets arbete – lärare, rektorer, elever, föräldrar, bildnings- och undervisningsväsendets ledning, forskare, sakkunniga och andra samarbetsaktörer. Tillsammans har gruppens medlemmar dragit upp riktlinjer för mål och åtgärder genom vilka den finländska grundskolan ska utvecklas och vara jämställd nu och i framtiden. Gruppen har kommit med förslag till åtgärder ur såväl nationell som ur utbildningsanordnarens, skolans, elevens och tillväxtsamfundets synvinkel.

-  Framtidens skola förnyas som ett jämbördigt samfund av elever och lärare. Samfundet karakteriseras av mångsidiga arbetsmetoder, ett systematiskt utvecklande av sakkunskap, starkt pedagogiskt ledarskap och ett större samarbete, säger ordförande för forumets forskar- och sakkunniggrupp, professor Jouni Välijärvi vid Jyväskylä universitet.

-  I framtidens samhälle är kompetens på hög nivå oundviklig för alla. Grundskolan måste kunna garantera alla en tillräcklig kunskapsnivå som skapar en solid grund för livslångt lärande och för självständigt utvecklande av kunnandet. Kunskap på lika villkor förutsätter mer individuella studievägar, men också att man ombesörjer elevernas välmående och studieiver, fortsätter Välijärvi.

I forumets mål lyfter man fram ett flertal konkreta utvecklingsförslag i anslutning till såväl strukturella som operativa frågor. Forumet föreslår bl.a. att förverkligandet av närskoleprincipen ses över och att man ökar stödet till grundskolor som verkar i utmanande områden. Man föreslår att olika former av utvecklingsfinansiering slås samman.

Forumet betonar betydelsen av kontinuerligt utvecklande av kunnandet, gott ledarskap samt branschöverskridande samarbete. Forumet föreslår att man utvecklar skoldagens struktur så att den på ett bättre sätt stöder elevernas välmående. Föräldrar och vårdnadshavare ska i högre grad involveras i skolans verksamhet. Därutöver framhåller forumet småbarnspedagogikens betydelse för den grundläggande utbildningen och för hela åldersgruppens förutsättningar för lärande.

- Den finländska grundskolans styrka är att vi konsekvent håller fast vid jämlikheten så att varje grundskola är den bästa grundskolan. Det bör finnas ro att koncentrera sig på det väsentliga i skolvardagen. Därför är det centrala i vårt förslag att alla aktörer drar åt samma håll och att verksamheten är konsekvent, långsiktig och uppbyggande, säger ordförande för Grundskoleforumets verksamhetsgrupp, Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Under regeringsperioden har man gjort flera satsningar på att utveckla grundskolan. Grundstenen för utvecklingsarbetet har varit spetsprojektet Den nya grundskolan (90 miljoner euro), som främst har riktats till lärarutbildningen och verkställandet av den nya läroplanen.

I budgetmanglingen fördubblade regeringen grundskolans jämställdhetsfinansiering med 30 miljoner euro och riktade särskilt 10 miljoner euro till finansieringen av jämlikhet mellan regionerna. Undervisnings- och kulturministeriet har också tillsatt ett läskunnighetsforum som i slutet av augusti kommer att komma med förslag till åtgärder för att förbättra läskunnigheten. I programmet för barn- och familjetjänster förnyar man de splittrade barn- och familjetjänsterna så att de på ett bättre sätt motsvarar barns, ungas och familjernas behov.

-  Jag tackar forskare, lärare, kommuner andra sakkunniga och föräldrar för förslag och engagemang för att förbättra jämlikheten i grundskolan. Flera av förslagen framskrider redan, som t.ex. utvecklandet av lärarutbildningen, stödet till skolor i svaga områden och branschöverskridande samarbete. Budskapet från skolornas vardag är att vi behöver starkare stöd för lärarnas arbete, barnens allt mångsidigare behov och utvecklandet av hela skolsamfundet, säger undervisningsminister Grahn-Laasonen.

Grundskoleforumet verkade under jubileumsåret för Finlands självständighet. Under jubileumsåret skapade man tillsammans en vision av Världens bästa grundskola under verkstäder som ordnades på olika orter, i en webbverkstad och i Grundskoleforumets arbetsgrupp. alla aktörer inom den grundläggande utbildningen har varit med i grundskoleforumet – lärare, utbildningsanordnare, forskare samt elever och deras föräldrar.

Grundskoleforumet är en del av spetsprojektet Den nya grundskolan.

Mer information:
 - Generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, olli-pekka.heinonen(at)oph.fi, tfn 02953 31600
- Professor Jouni Välijärvi, jouni.valijarvi(at)jyu.fi, tfn 050 567 7210
- Undervisningsråd Leena Nissilä, leena.nissila(at)oph.fi, tfn 029 533 1155
- Undervisningsråd Pia Kola-Torvinen, pia.kola-torvinen(at)oph.fi, tfn 029 533 1525
- Projektchef Sanna Vahtivuori-Hänninen, sanna.vahtivuori-hanninen(at)minedu.fi, tfn 0295 3 30134
- Projektchef Pauliina Kupila, pauliina.kupila(at)minedu.fi, tfn 0295 3 30280
- Undervisningsministerns specialmedarbetare Daniel Sazonov, daniel.sazonov(at)minedu.fi, tfn 0295 3 30276

Allmänbildande utbildning Sanni Grahn-Laasonen Spetsprojekt Utbildning spetsprojekt