Hoppa till innehåll

Beslut om museer som har rätt till statsandel och om deras statsandelar har fattats

Undervisnings- och kulturministeriet 1.11.2019 11.39
Pressmeddelande
Gallen-Kallela Museet i Esbo.
Museerna beviljas statsandelar till ett belopp av ca 45 miljoner euro år 2020. På bilden är Gallen-Kallela Museet.

Forsknings - och kulturminister Hanna Kosonen har utsett 124 museer som berättigade till statsandel. Till museer med riksansvar utsågs 17 museer och till museer med regionalt ansvar utsågs 31 museer. Museerna beviljas statsandelar till ett belopp av ca 45 miljoner euro år 2020. I anslaget ingår ett tillägg på 4 miljoner euro som anvisats för genomförandet av reformen av museernas statsandelar. Ökningen har i huvudsak riktats till att stärka verksamheten vid museerna med regionalt ansvar Anslaget för helhet ökar med ca 10 miljoner euro jämfört med i fjol.

På basis av de riksomfattande uppgifterna för museerna med riksansvar beviljas en höjning enligt prövning på 5,8 miljoner euro.

”Det råder en stark museiboom i vårt land  - så det är utmärkt att vi också fått ett finansieringssystem som kan svara på behoven på museifältet och allmänhetens efterfrågan”, säger forsknings - och kulturminister Hanna Kosonen.

” Reformen av museernas statsandelar är ett stort steg i reformen av hela finansieringssystemet för våra kulturinstitutioner. Syftet med museernas statsandelssystem är att främja tillgången till mångsidigt och regionalt täckande museitjänster som är betydelsefulla för publiken.  Jag är också glad över att man kunnat rikta tilläggsfinansiering till genomförandet av reformen som ska stärka servicen och göra museerna tillgängliga på ett mer heltäckande sätt över hela landet ", fortsätter Kosonen.

Museerna har tilldelats 1 250 årsverken, varav högst 170  anvisas för regionala uppgifter. Museernas pris per enhet utan mervärdesskatt är 71 761 euro (i fjol 67 543 euro) och priset per enhet höjt med mervärdesskatt 76 311 euro (i fjol 71 724 euro).

I samband med beslutet om årsverken fastställdes för första gången museernas finansieringsplan för 2021 –2023. Finansieringsplanen är inte bindande, men avsikten är inte att avvika från den utan särskilda skäl. I fråga om de riktade årsverken vid museerna med regionalt ansvar är planen treårig. När det gäller de riksomfattande ansvariga museerna ska planen ses över efter förhandlingarna våren 2020.

En förutsättning för att statsandelarna ska kunna betalas till det fastställda beloppet är att riksdagen godkänner budgetpropositionen för 2020.

Den nya museilagen

Den reviderade museilagen träder i kraft den 1 januari 2020. Syftet med lagen, verksamhetsmålen och villkoren för statsandelar har reformerats.

Enligt den reviderade museilagen ersätter de ansvariga museerna det nuvarande landskaps - och regionkonstmuseisystemet och systemet med riksomfattande specialmuseer. Uppgifterna för museer med regionalt ansvar är indelade i tre delområden:  uppgifter att främja museiverksamheten regionalt,  uppgifter som hänför sig till kulturmiljöer och uppgifter som konstmuseum. Ett museum med riksansvar ska företräda ett nationellt betydande verksamhetsområde, vara behövligt med tanke på verksamhetsområdet, sköta en nationellt betydande samling och fullgöra de uppgifter som i lag föreskrivits för specialmuseet.

I och med reformen skulle museerna på nytt ansöka om rätten till statsandel. Ett ansökningsförfarande ordnades för utnämning till museer med regionalt respektive riksansvar. Beslut om godkännande av ett museum såsom berättigat till statsandel och om utnämning till ansvarsmuseum gäller tills vidare, men undervisnings- och kulturministeriet utvärderar vart fjärde år om museet fortfarande uppfyller villkoren för statsandel. I fråga om ansvarsmuseer utvärderas även om museet fortfarande uppfyller förutsättningarna för utnämning till ansvarsmuseum och om museet har skött de uppgifter som föreskrivs för ansvarsmuseer. Nästa gång man sträva efter att berättigas till statsandelen är från och med 2024.

När riksdagen godkände lagen förutsatte den att finansieringens tillräcklighet för de riksomfattande och regionala ansvariga museerna i förhållande till de uppgifter som anges i lagen samt antalet museer med regionalt ansvar i förhållande till landskapets eller en del av landskapets behov och särdrag ska bedömas som en del av en mer omfattande uppföljning av reformen och att en utredning om detta ska inlämnas till kulturutskottet i slutet av följande valperiod.

Finansiering

I planen för de offentliga finanserna för 2019–2022 har det reserverats 4 miljoner euro per år i tilläggsfinansiering för reformen av museernas statsandelssystem från och med 2020. Tilläggsfinansieringen riktas i första hand till att stärka skötseln av de regionala uppgifterna. Den övriga anslagsökningen föranleds av indexhöjningen och kostnadsjusteringen av priserna per enhet.

Statsandelen för museer ska enligt förslaget bestå av basfinansiering och uppgiftsbaserad finansiering för museer med regionalt ansvar och riksansvar.

Beräkningen av deras basfinansieringen ska grundar sig på årsverken och pris per enhet, statsandelsprocenten är 37. Av de årsverken som anvisats för regionala uppgifter (utvecklingsuppgift inom museiverksamheten, kulturmiljöuppgift, konstmuseiuppgift) betalas 85% i statsandel (tidigare 47% av museets totala årsverke). Den uppgiftsbaserade finansieringen av  museerna med riksansvar beviljas i form av en höjning av statsandelen i euro (tidigare ca 47% och dessutom prövningsbaserade verksamhetsunderstöd på basis av specialuppgifter).

Museer som godkänts som berättigade till statsandel samt museer som utsetts till museer med regionalt respektive riksansvar

Museernas årsverken och priser per enhet år 2020 samt finansieringsplan för 2021–2023

Mer information: kulturrådet Päivi Salonen tfn  0295 3 30281

Andra webbplatser

Hanna Kosonen Kultur