Hoppa till innehåll

Inemot 2 miljoner euro i coronastöd till ungdomsområdet

Undervisnings- och kulturministeriet 17.6.2020 15.51 | Publicerad på svenska 18.6.2020 kl. 14.22
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat ungdomscentraler, riksomfattande organisationer på ungdomsområdet och anordnare av ungdomsverkstäder sammanlagt 1 988 000 euro. Understöd till verkstäderna beviljades via regionförvaltningsverken. Tilläggsstödet beviljas för verksamhet som försvårats eller förhindrats av de begränsningar som införts på grund av coronapandemin under perioden 13.3−31.5.2020.

Sex ungdomscentraler beviljades sammanlagt 703 500 euro för att kompensera underskott i centralernas allmännyttig verksamhet. Alla nio ungdomscentraler som är berättigade till statsunderstöd hade ansökt om coronastöd. Syftet med understöden är att lindra det ekonomiska underskott som coronavirusläget orsakar i ungdomscentralernas verksamhet och trygga den verksamhet som riktar sig till barn och unga.  

Fem organisationer på ungdomsområdet beviljades sammanlagt 84 500 euro. 15 organisationer hade ansökt om understöd. Liksom för ungdomscentralernas del är syftet med understöden till organisationerna att lindra de ekonomiska förluster som coronavirusläget orsakar för verksamheten. Syftet  är att trygga organisationernas funktionsförmåga i exceptionella förhållanden och på så sätt säkerställa att de kan erbjuda unga meningsfull och trygg verksamhet samt stöd även under förändrade förhållanden. Ett villkor för att få understöd var att det i organisationernas verksamhet i mars-maj uppkommit ett sådant ekonomiskt underskott som inte kan ersättas med andra inkomster.

För verkstadsverksamhet för unga beviljades sammanlagt 1,2 miljoner euro via regionförvaltningsverken. 61 aktörer hade ansökt om understöd. Syftet med understödet är att lindra följderna av coronavirusläget för anordnarna av verksamheten. Avsikten är att trygga verkstadsverksamheten för unga i exceptionella förhållanden och på så sätt säkerställa att verkstäderna kan erbjuda unga handledning och stöd också under de förändrade förhållandena. Understöd kunde beviljas endast för sådana direkta kostnader för verkstadsverksamheten för unga på grund av coronaepidemin som ungdomsverkstaden inte har kunnat täcka och för tilläggskostnader som föranleds av nödvändiga ändringar i verkstadsverksamheten på grund av coronaläget.

Beslut om anslagen fattades i tilläggsbudgeten

Regeringen föreslog i sin andra tilläggsbudget ett tilläggsanslag för att underlätta för de branscher inom kultur och idrott som lider av coronapandemin. Riksdagen godkände den andra tilläggsbudgeten den 24 april.

För konst och kultur beviljades ett anslagstillägg på 40,3 miljoner euro i understöd, för grundläggande konstundervisning 3 miljoner euro i understöd och för idrott19,6 miljoner euro i understöd. Understöden anslöt sig till dessa tilläggsanslag.

Beviljade understöd

Mer information:

Överinspektör Marja N. Pulkkinen, tfn 0295 330 113 (ungdomscentralerna)

Specialplanerare Mikko Cortés Téllez, tfn 0295 330 080 (ungdomsorganisationer)

Överinspektör Merja Hilpinen, tfn 0295 330 418 (ungdomsverkstäder)