Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till statsbidragsberättigade ungdomscentraler på grund av coronavirusepidemin

Understöd kan sökas av ungdomscentraler som senast den 1 januari 2020 har godkänts som statsbidragsberättigade.

Understöd kan sökas för att kompensera ett underskott i ungdomscentralernas allmännyttiga verksamhet, vilket följer av coronavirusepidemins konsekvenser för sökandens verksamhet i mars–maj 2020.

Ansökningstiden börjar den 30 april 2020 och går ut den 18 maj 2020 kl. 16.15.

I specialunderstöd kan beviljas sammanlagt högst 1 500 000 euro. Avsikten är att besluten om ansökningarna  fattas vid månadsskiftet maj-juni 2020. Sökandena får ett skriftligt besked om besluten via e-tjänsten.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001) och ungdomslagen (1285/2016).

Coronaviruskrisen (COVID-19-epidemin) berör samhället, även ungdomsområdet, på bred front. Den nya situationen har lett till förändringar i ungdomscentralernas verksamhet och orsakat ekonomiska förluster. Syftet med understödet är att lindra konsekvenserna av coronavirusepidemin i de statsbidragsberättigade ungdomsorganisationernas verksamhet i mars–maj 2020. Målet är att trygga centralernas funktionsförmåga i denna exceptionella tid och under de förändrade förhållandena.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen och jämförelsen av ansökningarna baserar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Understöd kan sökas för att täcka de förluster som i mars–maj 2020 följer av att verksamheten är begränsad på grund av coronavirusepidemin.

Understöd kan beviljas endast för centralernas direkta kostnader som centralerna på grund av coronavirusepidemin inte har kunnat täcka. Kostnaderna ska vara orsakade eller följa av de begränsningar i mötes- eller rörelsefriheten som den finska regeringen har beslutat om eller dragit upp riktlinjer för eller av myndigheternas andra anvisningar eller föreskrifter vid coronavirusepidemin under tiden 1.3 - 31.5.2020.

En förutsättning för understödet är att sökanden har tagit tillvara eller tar tillvara de möjligheter som lagen och kollektivavtalen ger för att omorganisera arbetena och/eller för att meddela om permittering i de fall då detta är ändamålsenligt med tanke på verksamheten.

Ansökningarna bedöms enligt följande grunder:

- hur allvarliga ekonomiska förluster coronavirusepidemin har orsakat i ungdomscentralens verksamhet på ungdomsområdet, med beaktande av verksamhetens karaktär

- vilka möjligheter har ungdomscentralen att kompensera inkomstbortfall och förluster med andra offentliga eller privata bidrag som centralen fått eller ansökt om, eller med andra verksamhetsintäkter

- hur väl motiverade kostnaderna är och hur direkt de är kopplade till konsekvenserna av coronavirusepidemin

- på hur realistiska och exakta kalkyler baserar sig de kostnader som uppkommit 1.3 - 31.5.2020 och som anges i ansökan

Understödet kan täcka det underskott som uppkommit/uppkommer fullt ut.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbplatsen.

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets storlek.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.
Beviljandet av understöd ska anses vara nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden fått samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödmottagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4.  Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redogörelser för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden på ett väsentligt sätt har försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för tillsynen över användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

  • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
  • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
    (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Beviljade understöd

Keskukset
Unga

Ytterligare information

Marja N. Pulkkinen, överinspektör, tfn 02953 30113, [email protected]

Svar på tekniska frågor som gäller e-tjänsten finns att få på [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd på http://minedu.fi/sv/understod.