Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Strategiarahoituksen tarkoituksena on tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Strategiarahoituksen myöntäminen perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön harkintaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 h §:n mukaista strategiarahoitusta voidaan myöntää ammatillisen koulutuksen järjestäjille em. lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena.

Varainhoitovuoden 2018 strategiarahoituksen painopisteet

Vuonna 2018 strategiarahoituksella on tarkoitus tukea erityisesti:

 • ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa
 • koulutuksen järjestäjärakenteen uudistamiseen liittyviä fuusioita
 • ammatillisen huippuosaamisen kehittämistä tukevien sekä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja arvostusta vahvistavien ammattitaitokilpailujen ja muiden kilpailujen järjestämistä.

Strategiarahoituksen hakeminen vuonna 2018

Strategiarahoitusta voidaan myöntää hakemuksesta koulutuksen järjestäjille, joilla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 22 §:n mukainen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa. Tarkemmat tiedot strategiarahoituksen hausta on kerrottu koulutuksen järjestäjille 2.3.2018 lähetetyssä kirjeessä (OKM/23/592/2018).

Hakemusten toimittaminen

Strategiarahoituksen hakemuksessa hakijan tulee kuvata yleisellä tasolla, mihin strategiarahoitusta haetaan ja lisäksi kuvata erikseen myös kunkin toimen/kehittämiskohteen sisältö. Hakemus tulee toimittaa täyttämällä hakua varten laaditut sähköiset haku- ja liitelomakkeet. Hakemuksen tulee tarvittaessa sisältää myös ohjeen mukaiset liitteet ja muut mahdolliset liitteet.

Hakemus on jaettu neljään osaan seuraavasti:

Lisäksi jokainen sähköisesti täytetty ja lähetetty hakemus tulee toimittaa allekirjoitettuina kappaleena opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon postitse osoitteeseen PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO tai suoraan valtioneuvoston yhteiseen toimipisteeseen osoitteessa Ritarikatu 2 b, Helsinki.

Jokaisen sähköisen lomakkeen voi tulostaa yhteenvetosivulla kirjaamoon toimitettavaa hakemusta varten. Liittäkää tulostettuihin yhteenvetoihin mukaan saatekirje päivättynä, allekirjoitettuna ja diaarinumerolla (OKM/23/592/2018). Hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla yhteisön nimenkirjoitusoikeus.

Jos hakemuksessanne on muita liitteitä, kuin edellä mainitut liitelomakkeet B, C tai D, liittäkää ne mukaan kirjaamoon lähetettävään hakemukseenne ja toimittakaa kyseiset liitteet vielä erikseen opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen osaston sähköpostiosoitteeseen amos@minedu.fi.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 16.4.2018 mennessä. Ministeriö käsittelee ainoastaan ne hakemukset, jotka on toimitettu sekä sähköisellä hakulomakkeella että allekirjoitettuna ministeriön kirjaamoon.

Lisätietoja:

 • Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi), puh. 02953 30166
 • Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Varsinais-Suomi ja Satakunta), puh. 02953 30183
 • Opetusneuvos Anne Mårtensson (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala), puh. 02953 30104
 • Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa), puh. 02953 30249
 • Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237
 • Ylitarkastaja Saara Ikkelä, puh. 02953 30109
 • Kehittämispäällikkö Kari Korhonen, puh. 02953 30162
 • Hallitusneuvos Anna Kankaanpää, p. 02953 3 30403
 • Ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@minedu.fi

Usein kysyttyä

Onko strategiarahoituksen käyttöaikaa rajattu?

Ei, lähtökohtaisesti strategiarahoituksen käyttöä ei rajoiteta ajallisesti ja sitä voi käyttää useamman vuoden aikana siihen kehittämistoimintaan, johon strategiarahoitus on myönnetty.

Tarvittaessa rahoituksen käyttöaikaa voidaan kuitenkin rajata järjestäjäkohtaisella päätöksellä. Hakemuksessa koulutuksen järjestäjän tulee kuvata, mikä on suunniteltu aikataulu ja kesto kehittämistoiminnalle, johon strategiarahoitusta haetaan.

Voiko samaa kehittämistoimintaa varten hakea strategiarahoitusta uudelleen tulevina vuosina?

Kyllä, etukäteen ei ole rajattu mahdollisuutta hakea strategiarahoitusta useampana vuotena samaan kehittämistoimintaan.

Strategiarahoituksesta päätettäessä arvioidaan hakemuksen perusteella, onko mahdolliselle lisärahoitukselle tarvetta. Esimerkiksi pitkäkestoisille hankkeille strategiarahoitusta voidaan myöntää useamman kerran.

Tavoitteena on, että pitkäkestoisessa kehittämistoiminnassa koulutuksen järjestäjä ja OKM kävisivät säännöllistä vuoropuhelua tavoitteista sekä seuraisivat asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tämä osaltaan lisäisi läpinäkyvyyttä ja loisi ennakoitavampaa perustaa mahdollisen jatkorahoituksen myöntämiselle.

Fuusiota varten strategiarahoitusta voidaan myöntää enintään kolme kolmena perättäisenä vuonna.

Avataanko strategiarahoituksen haku vuosittain?

Kyllä, ja strategiarahoitusta myönnetään vuosittain hakemuksesta.

Edellytetäänkö koulutuksen järjestäjältä omarahoitusosuutta?

Ei, strategiarahoituksen myöntäminen ei edellytä koulutuksen järjestäjän omarahoitusosuutta, vaan strategiarahoitus voi kattaa kaikki kehittämistoiminnan kustannukset.  Tarvittaessa strategiarahoituksen päätöksessä voidaan kuitenkin asettaa järjestäjäkohtaisia ehtoja.

Riittääkö kirjaamoon toimitettaville hakemuksille 16.4. postileima vai pitääkö niiden olla perillä tuona päivänä?

Postileima ei riitä, vaan allekirjoitettujen hakemusten tulee olla toimitettuina kirjaamoon viimeistään 16.4.2018.

Mihin hankintoihin strategiarahoitusta voidaan myöntää?

Strategiarahoituksen käytölle ei ole etukäteen asetettu erikseen strategiarahoitusta koskevia rajoituksia. Hakemuksessa tulee kuvata ja perustella, mikä olisi haetun kehittämistoiminnan kannalta tarpeellista ja paras tapa toteuttaa toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Strategiarahoituksella ei kuitenkaan ole tarkoitus rahoittaa mitään sellaista, josta järjestäjän tulee lainsäädännön nojalla huolehtia normaalina toimintana. Strategiarahoituksen käytössä tulee noudattaa hankintalakia ja muuta lainsäädäntöä toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä.

Pidetäänkö hakemusten arvioinnissa tärkeimpänä kriteerinä yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa?

Hakemuksia arvioidaan sen mukaan, mikä on haetun kehittämistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa kehittämistoimintaa. Hakijan tulee itse arvioida ja kuvata hakemuksessaan, onko haetun kehittämistoiminnan ja sille asetettujen tavoitteiden kannalta hyvä toteuttaa kehittämistoiminta yhteistyössä muiden ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Mikäli kyseessä on yhteishanke, jokainen toimija toimittaa annettujen ohjeiden mukaisesti oman hakemuksensa.

Voiko strategiarahoitusta hakea kehittämistoimintaa varten, jota toteutetaan tällä hetkellä Opetushallituksen myöntämällä valtionavustuksella?

Haetulla kehittämistoiminnalla ei saa olla päällekkäisyyttä järjestäjän muuta kautta rahoitetun kehittämistoiminnan kanssa.