Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus

Strategiarahoituksen tarkoituksena on tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Strategiarahoituksen myöntäminen perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön harkintaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 h §:n mukaista strategiarahoitusta voidaan myöntää ammatillisen koulutuksen järjestäjille em. lain 44 §:n 1 momentin mukaisena valtionavustuksena.

Varainhoitovuoden 2018 strategiarahoituksen painopisteet

Vuonna 2018 strategiarahoituksella on tarkoitus tukea erityisesti:

 • ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa
 • koulutuksen järjestäjärakenteen uudistamiseen liittyviä fuusioita
 • ammatillisen huippuosaamisen kehittämistä tukevien sekä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja arvostusta vahvistavien ammattitaitokilpailujen ja muiden kilpailujen järjestämistä.

Strategiarahoituksen hakeminen vuonna 2018

Strategiarahoitusta voidaan myöntää hakemuksesta koulutuksen järjestäjille, joilla on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 22 §:n mukainen ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupa. Tarkemmat tiedot strategiarahoituksen hausta on kerrottu koulutuksen järjestäjille 2.3.2018 lähetetyssä kirjeessä (OKM/23/592/2018).

Hakemusten toimittaminen

Strategiarahoituksen hakemuksessa hakijan tuli kuvata yleisellä tasolla, mihin strategiarahoitusta haetaan ja lisäksi kuvata erikseen myös kunkin toimen/kehittämiskohteen sisältö. Hakemus tuli toimittaa täyttämällä hakua varten laaditut sähköiset haku- ja liitelomakkeet. Hakemuksen tuli tarvittaessa sisältää myös ohjeen mukaiset liitteet ja muut mahdolliset liitteet.

Hakemukset liitteineen tuli toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 16.4.2018 mennessä. Ministeriö käsitteli ainoastaan ne hakemukset, jotka on toimitettu sekä sähköisellä hakulomakkeella että allekirjoitettuna ministeriön kirjaamoon.

Strategiarahoituspäätökset vuonna 2018

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi yhteensä 34 miljoonaa ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta. Strategiarahaa sai 68 koulutuksen järjestäjää. Tänä vuonna suurin osa rahoituksesta myönnettiin ammatillisen koulutuksen järjestäjille toimintakulttuurin uudistamiseen reformin tavoitteiden mukaiseksi sekä vastaamaan digitaalisen murroksen tuomiin haasteisiin. Lisäksi strategiarahoituksella tuetaan koulutuksen järjestäjien fuusioita ja ammattitaitokilpailujen järjestämistä. 

Reformin toimeenpanon tukeen myönnettiin 25,6 miljoonaa 66 koulutuksen järjestäjälle. Tänä vuonna tuettiin erityisesti keskeisten toimintaprosessien, kuten johtamisjärjestelmien, pedagogisten toimintamallien ja yksilöllisiä opintopolkuja tukevien oppimisympäristöjen uudistamista sekä tiedolla johtamisen ja ohjauksen kehittämistä. Lisäksi tuettiin urheilijoiden ja maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittämistä sekä maatalous- ja teknologia-alan valtakunnallista kehittämistä yhteistyössä työelämän kanssa.

Järjestäjärakenteen kehittämistä tukevia fuusioita tuettiin neljällä miljoonalla, joka jakautuu yhdeksälle koulutuksen järjestäjälle. Rahoituksen saaneista fuusioista viisi on toteutunut vuosien 2017-2018 aikana ja kaksi fuusiota on toteutumassa vuoden 2019 alusta.

Ammattitaitokilpailujen järjestämiseen myönnettiin strategiarahoitusta yhteensä noin 4,3 miljoonaa euroa yhdeksälle eri koulutuksen järjestäjälle.

Päätökset ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen myöntämisestä vuonna 2018 (pdf)

Päivitettyjen toteutus- ja taloussuunnitelmien toimittaminen

Myönteisen strategirahoituspäätöksen saaneiden koulutuksen järjestäjien tulee päivittää hakemansa kehittämistoiminnan toteutus- ja taloussuunnitelmansa strategiarahoituspäätösten mukaisiksi ja toimittamaan olennaiset tiedot päivitetyistä toteutus- ja taloussuunnitelmistaan opetus- ja kulttuuriministeriöön 30.9.2018 mennessä.

Järjestäjän tulee päivittää hakemuksessaan esittämänsä toteutus- ja taloussuunnitelma strategiarahoituspäätöksen mukaiseksi ottaen huomioon annetussa ministeriön päätöksessä asetetut tavoitteet, rajaukset ja muut ehdot. Jokaiselle kehittämiskohteelle tulee laatia erillinen toteutus- ja taloussuunnitelma strategiarahoituspäätöksen jaottelun mukaisesti.  Suunnitelman tulee sisältää keskeiset toimenpiteet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä päivitetyt arviot kehittämistoiminnan kustannuksista ja rahoituksesta.

Tietojen toimittamista varten laadittu lomakepohja (word)

Koulutuksen järjestäjän tulee täyttää lomake ja toimittaa se sähköpostin liitteenä (Word-tiedostona) alueenesittelijälle (etunimi.sukunimi@minedu.fi) sekä osoitteisiin amos@minedu.fi ja saara.ikkela@minedu.fi. Lisäksi sähköisesti täytetty ja lähetetty lomake tulee toimittaa allekirjoitettuina kappaleena opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon postitse osoitteeseen PL 29, 00023 VALTIONEUVOSTO tai suoraan valtioneuvoston yhteiseen toimipisteeseen osoitteessa Ritarikatu 2 b, Helsinki.

Yhteistyövelvoitteet

Koulutuksen järjestäjät, joille myönnettiin strategiarahoitusta tiedolla johtamisen, urheilijoiden ammatillisen koulutuksen, maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen, maatalous- ja teknologia-alan valtakunnalliseen kehittämiseen tai ammatillisen koulutuksen toimintakulttuurin laaja-alaiseen uudistamiseen liikunnan koulutuskeskuksissa velvoitetaan toteuttamaan kehittämistoimintaa yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Alla olevaan listaukseen on koottu koulutuksen järjestäjät, jotka ovat saaneet strategiarahoitusta edellä mainittuihin kehittämiskohteisiin vuonna 2018.

Strategiarahoituspäätösten yhteistyövelvoitteet (pdf)

 

Lisätietoja:

 • Ylitarkastaja Tarja Koskimäki (Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi), puh. 02953 30166
 • Opetusneuvos Jukka Lehtinen (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Varsinais-Suomi ja Satakunta), puh. 02953 30183
 • Opetusneuvos Anne Mårtensson (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala), puh. 02953 30104
 • Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa), puh. 02953 30249
 • Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237
 • Ylitarkastaja Saara Ikkelä, puh. 02953 30109
 • Opetusneuvos Kari Korhonen, puh. 02953 30162
 • Hallitusneuvos Anna Kankaanpää, p. 02953 3 30403
 • Ylijohtaja Mika Tammilehto, puh. 02953 30308

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@minedu.fi

Usein kysyttyä

Onko strategiarahoituksen käyttöaikaa rajattu?

Strategiarahoituspäätöksessä on asetettu rahoituksen käyttöaika, joka voi kattaa useamman vuoden.

Voiko samaa kehittämistoimintaa varten hakea strategiarahoitusta uudelleen tulevina vuosina?

Kyllä, etukäteen ei ole rajattu mahdollisuutta hakea strategiarahoitusta useampana vuotena samaan kehittämistoimintaan.

Strategiarahoituksesta päätettäessä arvioidaan hakemuksen perusteella, onko mahdolliselle lisärahoitukselle tarvetta. Esimerkiksi pitkäkestoisille hankkeille strategiarahoitusta voidaan myöntää useamman kerran.

Tavoitteena on, että pitkäkestoisessa kehittämistoiminnassa koulutuksen järjestäjä ja OKM kävisivät säännöllistä vuoropuhelua tavoitteista sekä seuraisivat asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Tämä osaltaan lisäisi läpinäkyvyyttä ja loisi ennakoitavampaa perustaa mahdollisen jatkorahoituksen myöntämiselle.

Fuusiota varten strategiarahoitusta voidaan myöntää enintään kolme kolmena perättäisenä vuonna.

Avataanko strategiarahoituksen haku vuosittain?

Kyllä, ja strategiarahoitusta myönnetään vuosittain hakemuksesta.

Edellytetäänkö koulutuksen järjestäjältä omarahoitusosuutta?

Ei, strategiarahoituksen myöntäminen ei edellytä koulutuksen järjestäjän omarahoitusosuutta, vaan strategiarahoitus voi kattaa kaikki kehittämistoiminnan kustannukset.  Tarvittaessa strategiarahoituksen päätöksessä voidaan kuitenkin asettaa järjestäjäkohtaisia ehtoja.

Riittääkö kirjaamoon toimitettaville hakemuksille 16.4. postileima vai pitääkö niiden olla perillä tuona päivänä?

Postileima ei riitä, vaan allekirjoitettujen hakemusten tulee olla toimitettuina kirjaamoon viimeistään 16.4.2018.

Mihin hankintoihin strategiarahoitusta voidaan myöntää?

Strategiarahoituksen käytölle ei ole etukäteen asetettu erikseen strategiarahoitusta koskevia rajoituksia. Hakemuksessa tulee kuvata ja perustella, mikä olisi haetun kehittämistoiminnan kannalta tarpeellista ja paras tapa toteuttaa toimintaa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Strategiarahoituksella ei kuitenkaan ole tarkoitus rahoittaa mitään sellaista, josta järjestäjän tulee lainsäädännön nojalla huolehtia normaalina toimintana. Strategiarahoituksen käytössä tulee noudattaa hankintalakia ja muuta lainsäädäntöä toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä.

Pidetäänkö hakemusten arvioinnissa tärkeimpänä kriteerinä yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa?

Hakemuksia arvioidaan sen mukaan, mikä on haetun kehittämistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa kehittämistoimintaa. Hakijan tulee itse arvioida ja kuvata hakemuksessaan, onko haetun kehittämistoiminnan ja sille asetettujen tavoitteiden kannalta hyvä toteuttaa kehittämistoiminta yhteistyössä muiden ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Mikäli kyseessä on yhteishanke, jokainen toimija toimittaa annettujen ohjeiden mukaisesti oman hakemuksensa.

Voiko strategiarahoitusta hakea kehittämistoimintaa varten, jota toteutetaan tällä hetkellä Opetushallituksen myöntämällä valtionavustuksella?

Haetulla kehittämistoiminnalla ei saa olla päällekkäisyyttä järjestäjän muuta kautta rahoitetun kehittämistoiminnan kanssa.