Nuorisoalan kansainvälinen ja EU yhteistyö

 
Matkalaukkuja. KUVA: VisualHunt.comKansainvälisen yhteistyön ja EU-yhteistyön tavoitteena on nuorisopolitiikan kehittäminen ja nuorisotyön tukeminen verkottumisen ja hyvien käytäntöjen vaihdon avulla. Opetus- ja kulttuuriministeriö luo edellytyksiä alan toimijoiden kansainväliselle yhteistyölle.

 

Yhteistyö nuorisoasioissa Euroopan unionissa

Euroopan unionin toimivalta nuorisoalalla perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 artiklaan. EU:n toimivaltaan ei kuulu jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistaminen.

Päävastuu EU-asioiden seurannasta, valmistelusta ja Suomen kantojen määrittelystä nuorisoasioissa on opetus- ja kulttuuriministeriöllä. Keskeinen merkitys EU-asioiden valmistelussa on EU-asioiden komitean asettamalla valmistelujaostolla EU-32 (nuoriso ja liikunta).

Nuorisoalan yhteistyö perustuu neuvoston päätöslauselmaan (2009/C 311/01) nuorisoalan eurooppalaisen yhteistyön uudistetuista puitteista (2010-2018) eli EU:n nuorisostrategiaan ja sitä toteuttaviin määrävuotisin työsuunnitelmin (2015/C 417/01).

Nuorisoalan yhteistyötä rahoittaa EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+. Ohjelman kokonaisbudjetti seitsemänvuotiselle ohjelmakaudelle on 14,7 miljardia euroa, josta nuorison osuus on 10 %. Suomessa ohjelman toimeenpanosta ja siitä tiedottamisesta vastaa Opetushallitus. 

Ajankohtaista EU-asioissa

Komission tiedonanto: investointi Euroopan nuorisoon (EurLex)

Komission tiedonanto: Euroopan solidaarisuusjoukot (EurLex)

 

Neuvosto hyväksyi neuvoston yleisnäkemyksen Euroopan solidaarisuusjoukoista ja päätelmät Älykkäästä nuorisotyöstä kokouksessaan 20.11.2017.

 

Yhteistyö Euroopan neuvostossa

Euroopan neuvoston nuorisotyön ja -politiikan kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret aikuiset 30 ikävuoteen asti.

Nuorisoalalla ei ole sitovia yleissopimuksia. Nuorisoalan yhteistyö pohjautuu ministerikomitean päätöslauselmaan Euroopan neuvoston nuorisopolitiikasta (CM/Res (2008) 23).

Euroopan neuvosto tukee jäsenvaltioiden nuorisopolitiikkojen kehittämistä luomalla standardeja sekä toteuttamalla kansallisten nuorisopolitiikkojen maatutkintoja ja neuvoa-antavia vierailuja.

Ministerikomitean suositukset  ohjaavat jäsenmaiden politiikkaa ja lainsäädäntöä.

  • Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus nuorisotyöstä CM/Rec(2017)4 englanniksi sekä epäviralliset käännökset suomeksi ja ruotsiksi.

Euroopan nuorisosäätiö tukee nuorisojärjestöjen toimintaa.

Euroopan neuvoston ja Euroopan komission välistä yhteistyötä nuorisotyön ja -tutkimuksen alalla toteutetaan yhteisen kumppanuussopimuksen pohjalta. 

 

 

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston nuorisopoliittisena asiantuntijaelimenä ja vastaa ministerineuvoston lapsi- ja nuorisopoliittisen strategian koordinaatiosta ja seurannasta. Lisäksi se myöntää järjestötukia ja hanketukia pohjoismaiseen nuorisoyhteistyöhön. Tietoa komitean toiminnasta saa pohjoismaiden ministerineuvoston sivujen kautta.

 

Barentsin alueen yhteistyö

Barentsin euroarktisen neuvoston jäseniä ovat kaikki Pohjoismaat, Venäjä ja EU. Venäjä toimii Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajana 2015-2017.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa vuosittain määrärahan jaettavaksi nuorisoalan Barents-hankkeisiin.

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Seija Astala, Kulttuuriasianneuvos 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330066