Nuorisoalan kansainvälinen ja EU yhteistyö

 
Kansainvälisen yhteistyön ja EU-yhteistyön tavoitteena on nuorisopolitiikan kehittäminen ja nuorisotyön tukeminen verkottumisen ja hyvien käytäntöjen vaihdon avulla. Opetus- ja kulttuuriministeriö luo edellytyksiä alan toimijoiden kansainväliselle yhteistyölle.

 

Yhteistyö nuorisoasioissa Euroopan unionissa

Euroopan unionin toimivalta nuorisoalalla perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 artiklaan. EU:n toimivaltaan ei kuulu jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistaminen.

Päävastuu EU-asioiden seurannasta, valmistelusta ja Suomen kantojen määrittelystä nuorisoasioissa on opetus- ja kulttuuriministeriöllä. Keskeinen merkitys EU-asioiden valmistelussa on EU-asioiden komitean asettamalla valmistelujaostolla EU-32 (nuoriso ja liikunta).

Nuorisoalan yhteistyötä rahoittaa EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+. Ohjelman kokonaisbudjetti seitsemänvuotiselle ohjelmakaudelle on 14,7 miljardia euroa, josta nuorison osuus on 10 %. Suomessa ohjelman toimeenpanosta ja siitä tiedottamisesta vastaa Opetushallitus. 

Ajankohtaista EU-asioissa

Romania aloittaa EU:n puheenjohtajamaana 1.1.2019. Nuorisoalalla puheenjohtajamaa keskittyy nuorten yhtäläisiin mahdollisuuksiin sekä työelämän murrokseen vaikutuksiin.

Yhteistyö Euroopan neuvostossa

Euroopan neuvoston nuorisotyön ja -politiikan kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret aikuiset 30 ikävuoteen asti.

Nuorisoalalla ei ole sitovia yleissopimuksia. Nuorisoalan yhteistyö pohjautuu ministerikomitean päätöslauselmaan Euroopan neuvoston nuorisopolitiikasta (CM/Res (2008) 23).

Euroopan neuvosto tukee jäsenvaltioiden nuorisopolitiikkojen kehittämistä luomalla standardeja sekä toteuttamalla kansallisten nuorisopolitiikkojen maatutkintoja ja neuvoa-antavia vierailuja.

Ministerikomitean suositukset  ohjaavat jäsenmaiden politiikkaa ja lainsäädäntöä.

Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus nuorisotyöstä CM/Rec(2017)4

Euroopan nuorisosäätiö tukee nuorisojärjestöjen toimintaa.

Euroopan neuvoston ja Euroopan komission välistä yhteistyötä nuorisotyön ja -tutkimuksen alalla toteutetaan yhteisen kumppanuussopimuksen pohjalta. 

 

Suomi toimii Euroopan neuvoston puheenjohtajamaana 21.11.2018-17.5.2019

Suomen painopisteet puheenjohtajakaudelle ovat:

1) eurooppalaisen ihmisoikeus- ja oikeusvaltiojärjestelmän vahvistaminen
2) tasa-arvo ja naisten oikeudet,
3) avoimuus ja osallisuus sekä nuoret ja radikalisoitumisen ehkäisy.

Nuorisoalan puheenjohtajuustapahtuma ‘Education and training pathways of youth workers’ järjestetään Helsingissä 20.-22.2.2019 (ohjelmaluonnos).

 

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston nuorisopoliittisena asiantuntijaelimenä ja vastaa ministerineuvoston lapsi- ja nuorisopoliittisen strategian koordinaatiosta ja seurannasta. Lisäksi se myöntää järjestötukia ja hanketukia pohjoismaiseen nuorisoyhteistyöhön. Tietoa komitean toiminnasta saa pohjoismaiden ministerineuvoston sivujen kautta.

Barentsin alueen yhteistyö

Ruotsi toimii Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajamaana 2017-2019.

 

Lisätietoja

Seija Astala, kulttuuriasianneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto  0295330066