Nuorisoalan kansainvälinen ja EU yhteistyö

 
Kansainvälisen yhteistyön ja EU-yhteistyön tavoitteena on nuorisopolitiikan kehittäminen ja nuorisotyön tukeminen verkottumisen ja hyvien käytäntöjen vaihdon avulla. Opetus- ja kulttuuriministeriö luo edellytyksiä alan toimijoiden kansainväliselle yhteistyölle.

 

Yhteistyö nuorisoasioissa Euroopan unionissa

Euroopan unionin toimivalta nuorisoalalla perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 165 artiklaan. EU:n toimivaltaan ei kuulu jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistaminen.

Päävastuu EU-asioiden seurannasta, valmistelusta ja Suomen kantojen määrittelystä nuorisoasioissa on opetus- ja kulttuuriministeriöllä. Keskeinen merkitys EU-asioiden valmistelussa on EU-asioiden komitean asettamalla valmistelujaostolla EU-32 (nuoriso ja liikunta).

Nuorisoalan yhteistyötä rahoittaa EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma Erasmus+. Ohjelman kokonaisbudjetti seitsemänvuotiselle ohjelmakaudelle on 14,7 miljardia euroa, josta nuorison osuus on 10 %. Suomessa ohjelman toimeenpanosta ja siitä tiedottamisesta vastaa Opetushallitus. 

Ajankohtaista EU-asioissa

Suomen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajakauden koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto hyväksyi 22.11.2019 neuvoston päätelmät nuorisotyöntekijöiden koulutuksesta ja digitaalisesta nuorisotyöstä.

Kroatian ensimmäisen Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajakauden (1.1.-30.6.2020) teemana on Vahva Eurooppa muutosten maailmassa. Kroatia jatkaa Romanian ja Suomen puheenjohtajakausien työtä nuorisotyön laadun kehittämiseksi Euroopassa painopisteenään harvaan asutuilla ja syrjäisillä alueilla asuvat nuoret, palvelujen saatavuus, sukupolvien välinen solidaarisuus ja sosiaalinen yrittäjyys. Kroatia pyrkii myös nuorisosektorin tunnettuuden lisäämiseen. Neuvosto hyväksyi myös päätöslauselman EU:n nuorisodialogin 7. jakson tuloksista.

Saksan EU-puheenjohtajakaudella 1.7.-31.12.2020 neuvosto käsittelee nuoret ja demokratia -teemaa, johon liittyen neuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät nuorten osallistumisesta. Saksan puheenjohtajakaudella alkaa myös uusi EU:n nuorisodialogin jakso teemalla ''Europe for YOUth–YOUth for Europe: Space for Democracy and Participation''. Toisena keskeisenä teemana on nuorten vapaaehtoisten rajat ylittävä liikkuvuus. Tästä teemasta valmistellaan neuvoston suositus. Puheenjohtajamaan kunniahimoisena tavoitteena on tuottaa yhteinen Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston nuorisotyön agenda, ”European Youth Work Agenda”. Saksa pyrkii myös saattamaan Euroopan solidaarisuusjoukot –ohjelmaa (2021-2027) koskevat neuvottelut päätökseen.

Yhteistyö Euroopan neuvostossa

Euroopan neuvoston nuorisotyön ja -politiikan kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret aikuiset 30 ikävuoteen asti.

Nuorisoalalla ei ole sitovia yleissopimuksia. Nuorisoalan yhteistyö pohjautuu ministerikomitean päätöslauselmaan Euroopan neuvoston nuorisopolitiikasta (CM/Res (2008) 23).

Euroopan neuvosto tukee jäsenvaltioiden nuorisopolitiikkojen kehittämistä luomalla standardeja sekä toteuttamalla kansallisten nuorisopolitiikkojen maatutkintoja ja neuvoa-antavia vierailuja.

Ministerikomitean suositukset ohjaavat jäsenmaiden politiikkaa ja lainsäädäntöä.

Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus nuorisotyöstä CM/Rec(2017)4:

Nuorisoalalla ei ole sitovia yleissopimuksia. Nuorisoalan yhteistyötä suuntaa ministerikomitean 22.1.2020 hyväksymä päätöslauselma CM/Res (2020)2 Euroopan neuvoston nuorisostrategiasta 2030.

Euroopan nuorisosäätiö tukee nuorisojärjestöjen toimintaa.

Euroopan neuvoston ja Euroopan komission välistä yhteistyötä nuorisotyön ja -tutkimuksen alalla toteutetaan yhteisen kumppanuussopimuksen pohjalta. 

Pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston nuorisopoliittisena asiantuntijaelimenä ja vastaa ministerineuvoston lapsi- ja nuorisopoliittisen strategian koordinaatiosta ja seurannasta. Lisäksi se myöntää järjestötukia ja hanketukia pohjoismaiseen nuorisoyhteistyöhön. Tietoa komitean toiminnasta saa pohjoismaiden ministerineuvoston sivujen kautta.

Pohjoismaiden ministerineuvoston uusi visio hyväksyttiin kesällä 2019.

Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana 2021.

Barentsin alueen yhteistyö

Norja toimii Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajamaana 2019-2021.

 

Lisätietoja

Seija Astala, kulttuuriasianneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto  0295330066