Museoiden valtionosuudet

 

Museoiden valtionosuusjärjestelmää uudistetaan parhaillaan. Uudistettu museolaki (314/2019) on hyväksytty ja tulee voimaan vuoden 2020 alusta lukien. Museoiden haku uuden järjestelmän piiriin päättyi 20.2.2019. Museovirasto laatii opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnot edellytysten täyttymisestä ja vastuumuseoiden nimeämisestä. 

Valtionosuuden piiriin hyväksytyt museot 2020

Valtionosuuden piiriin hakeminen vuodesta 2020 alkaen

Linkki  20.2.2019 päättyneeseen hakuun

Haku on päättynyt 20.2.2019 mutta eräiden liiteasiakirjojen osalta täydennysaikaa on 30.6.2019 saakka:

Mikäli museon tulee valtionosuuden edellytysten täyttymiseksi tehdä muutoksia sääntöihin tai laatia talous- ja toimintasuunnitelma tai kokoelmapoliittinen ohjelma eivätkä asiakirjat valmistu hakuajan puitteissa, on näiden osalta annettu lisäaikaa hakemuksen täydentämiseksi.  Hakemuksessa tulee ilmoittaa, että sääntöjen tai toiminta- ja taloussuunnitelman tai kokoelmapoliittisen ohjelman valmistelu on vireillä. Valmiit asiakirjat (sääntömuutosten osalta yhteisön päätös sääntöjen muuttamisesta ja toimittamisesta PRH:lle) tulee toimittaa hakemuksen täydennykseksi viimeistään 30.6.2019. Täydennysajan pidennys koskee vain näitä asiakirjoja.

Valtionosuuden piiriin pääsyä koskevan hakemuksen voi uudessa järjestelmässä tehdä vain joka neljäs vuosi. Seuraava haku valtionosuuden piiriin on vuonna 2022 koskien valtionosuuden piiriin pääsyä vuodesta 2023 alkaen.

Museo voidaan hyväksyä valtionosuuden piiriin vain museon ylläpitäjän hakemuksen perusteella. Valtionosuuden piiriin hyväksyminen edellyttää, että museo täyttää museolain 5 §:ssä säädetyt edellytykset.

Valtionosuuden piiriin pääsyä koskevaan hakemukseen tulee liittää kaikki vaadittavat liitteet sähköisessä muodossa. Vaadittavat liitteet ovat:

Yksityisen museon arvonlisäverollisuutta koskeva verottajan päätös (liite tarvitaan, mikäli museo on hakeutunut osittain tain kokonaan toiminnastaan arvonlisäverolliseksi)

 1. Ylläpitäjän säännöt
 2. Museon toimintasääntö
 3. Tilinpäätös, tase ja toimintakertomus (viimeisin vahvistettu)
 4. Talousarvio ja toimintasuunnitelma (viimeisin vahvistettu)
 5. Toimintaa ja taloutta koskeva monivuotinen suunnitelma (viimeisin vahvistettu)
 6. Kokoelman hallinnointia koskeva sopimus/sopimukset
 7. Kokoelmapoliittinen ohjelma

 

Alueellisen vastuumuseotehtävän hakeminen

Alueellisten vastuumuseoiden tehtävistä ja edellytyksistä on säädetty museolain 7 ja 8 §:ssä. Museo voidaan nimetä vastuumuseoksi vain museon ylläpitäjän hakemuksesta.

Alueellista vastuumuseotehtävää hakevat museot täyttävät valtionosuuden piiriin pääsyä koskevan hakemuksen lisäksi alueellista vastuumuseotehtävää koskevan hakemuksen. Molemmat hakemukset laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa ja niihin tulee liittää vaadittavat liitteet sähköisessä muodossa. 

Vaadittavat liitteet ovat:

 1. Selvitys alueellisen vastuumuseon edellytysten täyttymisestä (tehtäväkokonaisuuksittain). Selvitys laaditaan tästä linkistä löytyvän mallin mukaisesti.
 2. Alueellinen suunnitelma. Suunnitelma laaditaan tästä linkistä löytyvän mallin mukaisesti.

Alueellisen tehtävän hoitoa ja alueellista suunnitelmaa koskevat neuvottelut käydään Museoviraston kanssa maalis-toukokuussa 2019. Tarkempi ohjeistus ja tieto neuvottelujen ajankohdasta toimitetaan hakijoille Museovirastosta.

Valtakunnallisen vastuumuseotehtävän hakeminen

Valtakunnallisten vastuumuseoiden tehtävistä ja edellytyksistä on säädetty museolain 9 ja 10 §:ssä. Museo voidaan nimetä vastuumuseoksi vain museon ylläpitäjän hakemuksesta.

Valtakunnallista vastuumuseotehtävää hakevat museot täyttävät valtionosuuden piiriin pääsyä koskevan hakemuksen lisäksi valtakunnallista vastuutehtävää koskevan hakemuksen. Molemmat hakemukset laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa ja niihin tulee liittää vaadittavat liitteet sähköisessä muodossa.

Mikäli vastuutehtävää hakeva museo on valtakunnallinen erikoismuseo ja on viimeistään 31.12.2018 osoittanut opetus- ja kulttuuriministeriölle täyttävänsä kumottavan museolain 729/1992 3 a §:ssä säädetyt valtakunnallisen erikoismuseon edellytykset ja saanut asiassa opetus- ja kulttuuriministeriön myönteisen päätöksen, ei museon tarvitse hakemuksessa selvittää lain 10 §:n mukaisten edellytysten täyttymistä. Museon tulee kuitenkin hakea valtakunnallista vastuumuseotehtävää ja laatia toimintaa ja palveluita koskeva valtakunnallinen suunnitelma.

Vaadittavat liitteet ovat:

 1. Selvitys valtakunnallisen vastuumuseon edellytysten täyttymisestä (uudet hakijat ja valtakunnalliset erikoismuseot, jotka eivät ole saaneet opetus- ja kulttuuriministeriön myönteistä päätöstä edellytysten täyttymisestä). Selvitys laaditaan tästä linkistä löytyvälle pohjalle.
 2. Valtakunnallinen suunnitelma (kaikki hakijat). Suunnitelma laaditaan tästä linkistä löytyvälle pohjalle.

Valtakunnallista vastuumuseotehtävää hakevat museot tekevät tarkennetun hakemuksen koskien valtionosuuden harkinnanvaraista korotusta 9.8.2019 mennessä. Täydennys koskien valtionosuuden harkinnanvaraista korottamista laaditaan tästä linkistä löytyvälle pohjalle. Täydennys liitetään asiointijärjestelmässä museon hakemuksen liitteeksi.

Valtakunnalliset vastuumuseot käyvät Museoviraston kanssa valtakunnallisen tehtävän hoitoa ja valtakunnallista suunnitelmaa koskevat tarkistusneuvottelut keväällä 2020. Tarkempi ohjeistus ja tieto neuvottelujen ajankohdasta toimitetaan hakijoille Museovirastosta.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset.

Katso-tunnisteen hankkiminen

Ohje Katso-tunnisteiden käytöstä asiointipalvelussa

Asiointipalvelun käyttöohje

Valtionosuuden piiriin hyväksyttyjen museoiden rahoitus

Museoiden valtionosuus koostuu kaikille valtionosuuden piirissä toimiville museoille myönnettävästä ns. perusrahoituksesta sekä alueellisten ja valtakunnallisten tehtävien perusteella myönnettävästä alueellisten ja valtakunnallisten museoiden lisärahoituksesta. Ministeriön päätökset valtionosuuden piiriin pääsystä ja myönnettävästä rahoituksesta on tarkoitus tehdä loka-marraskuussa 2019.

Valtionosuutta myönnetään museon ylläpitäjälle museon käyttökustannuksiin. Museoita voidaan hyväksyä valtionosuuden piiriin ja valtionosuutta myöntää valtion talousarvion rajoissa. Päätöksiä tehdessään ministeriö ottaa myös huomioon valtionosuuden tarpeellisuuden museolain 4 §:ssä määritellyn tavoitteen kannalta.

Valtionosuuden laskenta perustuu museoiden toteutuneiden kustannusten perusteella laskettaviin yksikköhintoihin ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden perusteeksi vahvistamiin henkilötyövuosiin. Museoiden henkilötyövuosimääriä vahvistettaessa otetaan huomioon toteutuneiden henkilötyövuosien määrä edeltävältä nelivuotiskaudelta. Valtionosuuden perusrahoitusta maksetaan henkilötyövuotta kohden 37 % museolle vahvistetusta yksikköhinnasta. Ministeriö ei välttämättä voi myöntää valtionosuuteen oikeuttavia henkilötyövuosia täysimääräisinä.

Valtionosuuksien maksamisesta ja yksikköhintojen laskemisesta säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009).

Lakeihin ja valtionosuutta koskeviin ohjeisiin voi tulla muutoksia vuosittain. Valtionosuuden saajan ja hakijan tulee tarkistaa säädökset aina ajantasaisesta lainsäädännöstä ja ohjeistuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden piiriin hyväksymät museot ilmoittavat valtionosuuksien laskentaa varten tarvittavat tiedot vuosittain Opetushallituksen käyttökustannuksia ja suoritteita koskevalla kyselyllä. Kustannuskyselylomake ohjeineen sekä kustannusraportit löytyvät Opetushallituksen sivuilta. Uuden järjestelmän käyttöönoton yhteydessä vuotta 2018 koskeva kustannuskysely lähetetään keväällä 2019 kaikille museoille, jotka ovat hakeneet valtionosuuden piiriin vuodesta 2020 alkaen.

Valtionosuuden piirissä toimivien museoiden tulee olla etukäteen välittömästi yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön valtionosuuskelpoisuuteen ja valtionosuuden määräytymiseen vaikuttavista muutoksista. Museon yhteys- tai tilitietojen muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Opetushallitukselle.

Museolle, joka ei ole arvonlisäverollinen valtionosuuteen oikeuttavasta toiminnastaan, maksetaan valtionosuus arvonlisäveron osuudella korotettuna. Museon on ilmoitettava arvonlisäverokohtelussa tapahtuvista muutoksista opetus- ja kulttuuriministeriölle välittömästi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa museoiden vuoden 2020 yksikköhinnat ja henkilötyövuosimäärät päätöksellään loka-marraskuussa 2019. Samalla ministeriö vahvistaa vuoteen 2023 ulottuvan nelivuotisen rahoitussuunnitelman.

Rahoitussuunnitelma ei ole sitova mutta siitä poiketaan nelivuotisen rahoitussuunnitelmakauden aikana vain erityisestä syystä. Tällainen erityinen syy voi olla esimerkiksi toiminnan huomattava supistuminen tai valtion talousarviossa päätetty muutos henkilötyövuosien tai rahoituksen määrää koskien.

Alueelliset vastuumuseot

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää alueelliset vastuumuseot ja määrää niiden toimialueet päätöksellään vuoden 2019 loka-marraskuussa.

Alueellisiksi vastuumuseoiksi nimettyjen museoiden osalta vuoden 2020 yksikköhintoja ja henkilötyövuosia koskevan päätöksen yhteydessä vahvistetaan myös alueellisen vastuumuseotehtävän hoitoon kohdistettu henkilötyövuosimäärä. Näiden henkilötyövuosien osalta valtionosuutta maksetaan 85 % vahvistetusta yksikköhinnasta. Samalla ministeriö vahvistaa näiden henkilötyövuosien osalta vuoteen 2022 ulottuvan rahoitussuunnitelman.

Alueellisten vastuumuseoiden ensimmäinen rahoituskausi on poikkeuksellisesti kolmivuotinen ja kattaa vuodet 2020 – 2022.

Valtakunnalliset vastuumuseot

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää valtakunnalliset vastuumuseot ja määrää niiden erikoisalat päätöksellään vuoden 2019 loka-marraskuussa.

Valtakunnallisiksi vastuumuseoiksi nimettyjen museoiden osalta vuoden 2020 yksikköhintoja ja henkilötyövuosia koskevan päätöksen yhteydessä päätetään myös valtakunnallisen vastuumuseotehtävän hoitamiseksi myönnettävästä valtionosuuden euromääräisestä korottamisesta. Euromääräinen korotuksen tarve arvioidaan ensisijaisesti vastuutehtävien laajuuden ja valtakunnallisen suunnitelman sekä 1.8.2019 mennessä jätettävän tarkennetun hakemuksen perusteella.

Samalla ministeriö vahvistaa henkilötyövuosien määriä ja valtionosuuden euromääräistä korottamista koskevan vuoteen 2023 ulottuvan rahoitussuunnitelman.

Rahoituspäätöksiä koskevat siirtymäkaudet

Olennaiset muutokset henkilötyövuosien määrissä

Jos museolle vuodelle 2020 vahvistettava henkilötyövuosimäärä poikkeaa olennaisesti edeltävän vuoden henkilötyövuosimäärästä, opetus- ja kulttuuriministeriö voi jaksottaa muutoksen kolmelle vuodelle.

Jaksottamisesta säädetään museolain 14 §:ssä.

Muutokset valtionosuuden määrässä

Valtionosuuden euromäärässä tapahtuvaa laskua voidaan porrastaa kolmelle vuodelle. Tästä on säädetty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain voimaantulosäännöksissä.

Jos museon valtionosuus jäisi vuonna 2020 vähintään 10 000 euroa alhaisemmaksi kuin 94 % vuoden 2019 rahoituksesta, museon ylläpitäjälle myönnetään siirtymäkauden rahoitusta sellainen euromäärä, että valtionosuuden kokonaismääräksi muodostuu 94 % vuoden 2019 valtionosuuden määrästä. Vuonna 2021 rajana on 10 000 euroa vähemmän kuin 88 % vuoden 2019 rahoituksesta ja siirtymäkauden viimeisenä vuonna 2022 10 000 euroa vähemmän kuin 82 % vuoden 2019 rahoituksesta.

Nämä säännökset eivät koske niitä museon valtionosuuden määrässä tapahtuvia muutoksia, jotka aiheutuvat museon vahvistetun henkilötyövuosimäärän tai yksikköhinnan pienenemisestä tai muutoksesta museon arvonlisäverokohtelussa.

Lisätietoja

Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU)


Joni Hiitola, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330108