Museoiden valtionosuudet

Nainen taidemuseossa

Museoiden valtionosuusjärjestelmää uudistetaan parhaillaan. Uusi laki tulee voimaan 1.1.2020 alkaen.  Tämä ohjeistus tullaan päivittämään kokonaisuudessaan joulukuun 2018 aikana.

Museo voidaan hyväksyä valtionosuuden piiriin hakemuksen perusteella. Valtionosuuden saamisen edellytyksistä on säädetty museolaissa (729/1992) ja valtioneuvoston asetuksessa museoista (1192/2005, asetuksen muutos 456/2013).

Valtionosuuteen oikeutettuja ovat museot, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt lain piiriin. Lain piiriin hyväksytään ja valtionosuutta myönnetään valtion talousarvion asettamissa rajoissa. Ministeriö ei välttämättä voi myöntää valtionosuuteen oikeuttavia henkilötyövuosia täysimääräisinä.

Valtionosuuden maksamisesta museoiden käyttökustannuksiin sekä yksikköhintojen laskemisesta säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa (1705/2009).

Lakeihin on tehty useita muutoksia niiden säätämisen jälkeen, valtionosuuden saajan ja hakijan tulee tarkistaa säädökset aina ajantasaisesta lainsäädännöstä.

Valtionosuuden piiriin hyväksyttyjen museoiden rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden piiriin hyväksymät museot ilmoittavat valtionosuuksien laskentaa varten tarvittavat tiedot vuosittain Opetushallituksen käyttökustannuksia ja suoritteita koskevalla kyselyllä. Kustannuskyselylomake ohjeineen sekä kustannusraportit löytyvät Opetushallituksen sivuilta.

Valtionosuuden piirissä toimivien museoiden tulee olla etukäteen välittömästi yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöönvälittömästi valtionosuuskelpoisuuteen tai valtionosuuden määräytymiseen vaikuttavista muutoksista.

Museolle, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen valtionosuuteen oikeuttavasta toiminnastaan, maksetaan valtionosuus arvonlisäveron osuudella korotettuna. Museon on ilmoitettava arvonlisäverokohtelussa tapahtuvista muutoksista opetus- ja kulttuuriministeriölle välittömästi.

Valtionosuuden piiriin hakeminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi hyväksyä museon lain piiriin hakemuksesta. Hakemus tulee toimittaa ministeriölle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneet hakemukset hylätään. Hakijan tulee täyttää museolain ja valtioneuvoston museoista antaman asetuksen mukaiset valtionosuuden saamisen edellytykset. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää hakemuksista lausunnon Museovirastolta. Päätös valtionosuuden piiriin pääsemisestä tehdään vuosittain marraskuun loppuun mennessä.

Korotetun valtionosuuden maksaminen

Museolain 3 §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi nimetä museon maakuntamuseoksi, aluetaidemuseoksi tai valtakunnalliseksi erikoismuseoksi. Valtionosuus maksetaan näille museoille 10 prosenttiyksikköä korkeampana alueellisten tai valtakunnallisten tehtävien vuoksi. Korotetun valtionosuuden edellytyksistä on lisäksi säädetty valtioneuvoston museoista antaman asetuksen 2 §:ssä. Maakuntamuseon ja aluetaidemuseon tehtävistä on säädetty asetuksen 3 §:ssä ja valtakunnallisen erikoismuseon tehtävissä 4 §:ssä.

Nimeäminen maakuntamuseoksi, aluetaidemuseoksi tai valtakunnalliseksi erikoismuseoksi tapahtuu hakemuksesta kalenterivuoden alusta lukien. Hakemus tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

Museolain 3 a §:ssä on lisäksi säädetty valtakunnalliseksi erikoismuseoksi nimeämisen edellytyksistä. Nykyisten valtakunnallisten erikoismuseoiden tulee viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä osoittaa täyttävänsä valtakunnalliseksi erikoismuseoksi nimeämiselle asetetut edellytykset.

Lisätietoja

Päivi Salonen, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Mirva Mattila, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330269