Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti keväällä 2017 korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision valmistelun. Laajassa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa työstetty visio julkaistiin lokakuussa 2017. Vision toimeenpanon tueksi laaditaan tiekartta ja sitä tukevat kehittämisohjelmat.

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyön tarpeeseen vaikuttavat globaalit ja kansalliset, osin paikallisetkin, kehityskulut.

Vision teemoja on valmisteltu yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, korkeakoulujen johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden sekä tutkimuslaitosten ja sidosryhmien kanssa. Visiolinjauksia on tuotettu, arvioitu ja jatkojalostettu teemaseminaareissa, työpajoissa ja verkkoaivoriihissä. Työn tukena on toiminut parlamentaarinen seurantaryhmä.

Työn tuloksena on määritelty yhteinen tulevaisuuden tahtotila laadukkaammasta, vaikuttavammasta ja kansainvälisemmästä suomalaisesta korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmästä vuoteen 2030 mennessä.

Vision toimeenpanon tukeva tiekartta valmistellaan yhteistyössä korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa. Toimeenpanosta keskusteltiin korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa marraskuun 2017 lopussa.

Kuva suurempana

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen verkkoaivoriihet

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuustyön tueksi avoimia verkkoaivoriihiä, joihin kutsutaan osallistumaan erityisesti korkeakoulujen henkilöstö, opiskelijat sekä keskeiset sidosryhmät.

Ensimmäinen verkkoaivoriihi järjestettiin vision valmistelun tueksi.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuustyö jatkui loppukesän 2017 verkkoaivoriihessä, jossa tuotiin arvioitavaksi ja jatkojalostettavaksi visiotyön ideoita.

Kevään ja kesän 2017 aikana yhdessä työstetyt ideat tiivistyivät kahden tärkeän teeman alle. Tarvitsemme enemmän korkeakoulutettuja osaajia ja uudenlaista osaamista. Tarvitsemme yhdessä tekemisen kulttuuria ja siitä kumpuavaa osaamisen edelläkävijyyttä.

Vision jatkotoimenpiteiden ja tiekartan valmisteluryhmät on johdettu vision tavoitteista: 1) mahdollistava ohjaus, resurssit ja rakenteet; 2) avoimuus, joustavuus ja jatkuva oppiminen; 3) tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta; 4) digitalisaatio ja tekoäly korkeakoulujen muutoksen tukena sekä 5) hyvinvoivat korkeakouluyhteisöt.

Verkkoaivoriihi vision tiekarttaa valmistelevien työryhmien alustavista suuntaviivoista sulkeutui 10.4.2018. Vastauksia verkkoaivoriiheen saapui määräaikaan mennessä 1234 suomeksi, 45 ruotsiksi ja 38 englanniksi. Tuloksia analysoidaan parhaillaan.

Kiitokset aktiivisesta osallistumisesta korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toteutukseen!

Lisätietoja

Ulla Mäkeläinen, Opetusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330223   etunimi.sukunimi@minedu.fi


Tapio Kosunen, ylijohtaja 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Osaston päällikön esikunta 0295330440   etunimi.sukunimi@minedu.fi