Samnordisk bokbussverksamhet

Understöd beviljas för samnordisk bokbussverksamhet.

Understöd kan sökas av kommuner/kommunala bibliotek som har en samnordisk bokbuss.

Understödets syfte är att stärka olika befolkningsgruppers delaktighet och deltagande i kultur.

Understödet är ett specialunderstöd.

Ansökningstiden börjar den 15 november 2018 och går ut den 13 december 2018 klockan 16.15.

Ministeriet kan använda sammanlagt cirka 220 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att besluten ska fattas i februari-mars 2019.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Statsunderstödslagen (688/2001) och Lagen om allmänna bibliotek (1492/2016).

Syftet med statsunderstödet är att främja målen beträffande verkningar i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi: Delaktighet och deltagande i kulturlivet. Målet är att öka allas delaktighet i kultur och att minska klyftorna mellan olika befolkningsgrupper i detta avseende.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den elektroniska ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understödet är beroende av prövning. Bedömningen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

 • Verksamheten har klara mål och klart definierade åtgärder.
 • Verksamheten har en tidsplan.
 • Verksamheten har en budget som innefattar den kommunala finansieringsandelen.
 • Verksamheten främjar befolkningens likvärdiga tillgång till bibliotekstjänster.
 • Verksamheten främjar språkliga och kulturella rättigheter.

Allmänna kriterier

I bedömningen av och jämförelsen mellan ansökningarna kan det betraktas som en merit om verksamheten främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som baserar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet godkänt.

Allmänna villkor enligt statsunderstödslagen

 • Att statsunderstödet söks för ett samhälleligt godtagbart ändamål.
 • Att beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Att beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Att beviljandet av statsunderstöd inte orsakar mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

Bibliotek

Ytterligare information

Leena Aaltonen,  Kulturråd    
UKM, Kultur- och konstpoltiska avdelningen, ansvarsområdet flr konst och kulturarv 

tfn. 02953 30344, [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd