Valtionavustusten hakeminen, käyttö ja valvonta

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mm. koulutukseen, tieteeseen, kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisotyöhön liittyviä toimintoja ja hankkeita valtionavustuksilla.

Valtionavustukset myönnetään hakemuksesta ja niiden myöntäminen on harkinnanvaraista. Ministeriö myöntää avustuksia lähinnä yhteisöille.

Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tarkoitettuna yleisavustuksena, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, tai kehittämishankkeisiin tarkoitettuna erityisavustuksena tai investointiavustuksena.

Avustuksen saamisen edellytyksiä ovat

 • käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys
 • avustuksen perusteltavuus sille asetettujen tavoitteiden kannalta
 • tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden
 • avustuksen kilpailuneutraalisuus

Osa opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksista on ohjattu hallinnonalan virastojen tai valtionavustuslain nojalla yksityisoikeudellisten yhteisöjen jaettavaksi.

Ministeriön delegoimia avustuksia myöntävät virastoista Suomen Akatemia, Taiteen edistämiskeskus, Opetushallitus, Kansallisarkisto, Museovirasto, aluehallintovirastot sekä yhteisöistä Suomen elokuvasäätiö, Musiikin edistämiskeskus, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus, Visuaalisen taiteen keskus Frame, Kirjallisuuden vientikeskus Fili, Suomen Kotiseutuliitto ja Saamelaiskäräjät.

Avustuksia säätelevät lait

Valtionavustuksen myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja takaisinperintään sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Mikäli määrärahaa koskee erityislaki, noudatetaan ensisijaisesti erityislakia. Erityislakien nojalla myönnetään harkinnanvaraista valtionavustusta laissa mainituille tahoille.

 • Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)
 • Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009)
 • Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998)
 • Asetus vapaasta sivistystyöstä (805/1998)
 • Liikuntalaki (390/2015)
 • Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä (550/2015)
 • Nuorisolaki (1285/2016)
 • Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstäja -politiikasta (211/2017)
 • Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016)

Valtionavustuslakia sovelletaan toissijaisesti myös EU-tukiin. Laki ei kuitenkaan vaikuta EU:n eri rahoitusmuodoista annetun erityislainsäädännön soveltamiseen.

 

Hakemuksen käsittely ministeriössä

Opetus- ja kulttuuriministeriöön saapuvat hakemukset rekisteröidään ja tiedot talletetaan valtionavustusten käsittelyä tukevaan tietojärjestelmään. Vain määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset otetaan huomioon.

Ministeriö käsittelee avustukset hakuajan päättymisen jälkeen ja pyytää niistä tarvittaessa lausunnon esimerkiksi valtion liikuntaneuvostolta, nuorisojärjestöjen arviointi- ja avustustoimikunnalta tai taiteen edistämiskeskukselta. Valtionavustushakemusten käsittely vie lausuntovaiheineen 3-6 kuukautta.  

Kun avustuspäätökset on tehty, ministeriö vastaa kaikkiin hakemuksiin lähettämällä asiasta päätöskirjeen sekä tiedon mahdollisuudesta oikaisuun tai valitukseen.

 

Valtionavustusten käytön seuranta ja valvonta

Ministeriö seuraa avustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtionavustusten vaikutuksia. Valtionavustuksen käytöstä on tehtävä selvitys opetus- ja kulttuuriministeriölle avustuspäätöksen mukaiseen määräaikaan mennessä.

Avustusta voi käyttää vain käyttötarkoituksen mukaisiin hyväksyttyihin kustannuksiin. Jos avustusta käytetään esim. tavaroiden ja palveluiden ostamiseen, vuokraamiseen tai teettämiseen, avustuksen saajan on selvittävä ja huomioitava mahdollinen hankintojen kilpailutusvelvollisuus.

Mikäli maksettua avustusta ei voida käyttää myönnettyyn tarkoitukseen, avustuksen saajan tulee palauttaa maksettu avustus tai sen osa ministeriölle.

Ministeriö voi tehdä valtionavustuksen saajan toimintaan ja talouteen kohdistuvia tarkastuksia ja tarvittaessa periä avustuksia takaisin.

 

Lisätietoja

 • Tiettyä avustushakua koskevat kysymykset: hakuilmoituksen lisätietojen antaja, joka vastaa kyseisestä avustushausta
 • Tiettyä avustusta koskevat kysymykset: avustuspäätöksen esittelijä (avustuspäätöksessä alempi nimi)
 • Asiointipalvelun tekninen tuki: [email protected]
 • Avustushakemus-, päätös- ja selvitysasiakirjoja koskevat tietopyynnöt: [email protected]
 • Muut mahdolliset asiat: [email protected]