Taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toiminta-avustukset

Avustuksella vahvistetaan taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen kulttuuripoliittisesti merkittävän toiminnan edellytyksiä.

Avustusta voidaan myöntää:

 • taiteen ja kulttuurin alan järjestöille
 • taide- ja kulttuuripalveluja tuottaville yhteisöille tai säätiöille
 • kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä taide- ja kulttuurikasvatusta edistäville yhteisöille tai säätiöille.

Avustus myönnetään yleisavustuksena, ja se on tarkoitettu hakijan vuotuiseen toimintaan. Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Hakuaika alkaa 20.9.2018 ja päättyy 6.11.2018 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä noin 12 miljoonaa euroa edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Päätökset pyritään tekemään viimeistään helmikuussa 2019.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

 

Tavoitteena on edistää

 • taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa
 • toimialojen kehittymistä, osaamista ja kansainvälistymistä.

Lähtökohtaisesti toiminnan tulee edistää opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitteita

 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään sähköiseen asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

1) Toiminnan tulee olla kulttuuripoliittisesti merkittävää

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon, miten ja millä keinoin hakijan toiminta edistää opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 yhtä tai useampaa vaikuttavuustavoitetta ja vuoden 2019 valtion talousarvioesityksen tavoitteita tai millä muulla tavalla hakijan toiminta on kulttuuripoliittisesti merkityksellistä.

Vuoden 2019 valtion talousarvioesityksessä ministeriön kolme yhteiskunnallista vaikuttavuustavoitetta ovat:

- Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuneet.

- Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet.

- Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen.

2) Toiminnan tulee olla säännönmukaista ja tavoitteellista ja sille tulee asettaa konkreettisia toimenpiteitä

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon miten ympärivuotista ja pysyvää toiminta on, miten toimintaa on suunniteltu, millaisia tavoitteita toimenpiteille on asetettu ja miten tavoitteiden toteutumista seurataan.

Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan avulla saavutettavia pitkäaikaisia vaikutuksia.

3) Toiminnan tulee olla valtakunnallista tai muutoin kansallisesti merkittävää

Valtakunnallisuudella tarkoitetaan sitä, miten laajalle alueelle toiminta Suomessa ulottuu ja miten laajoja väestöryhmiä toiminta saavuttaa.

Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon se, kuinka laajalta alueelta yhteisällä on jäseniä tai toimijoita sekä kattavatko palvelut alueellisesti koko maan.

Arvioinnissa kiinnitetään huomioita myös siihen, miten ainutlaatuista ja merkittävää toiminta on kansallisesti.

4) Hakijan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset

Arvioinnissa otetaan huomioon yhteisön taloudellinen kokonaistilanne (tilinpäätös ja tase).

Toimintavuotta koskevaa kustannusarviota (tulot ja menot) ja haettua avustusta arvioidaan suhteessa toimintasuunnitelmaan.

Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon kustannusarviossa esitettyjen tulojen monipuolisuus (varainhankinta, muut avustukset, muu rahoitus).

Hakijan talouden tulee olla tasapainoinen. Hakijalle on eduksi, jos hakijan toimintaa rahoitetaan julkisen tuen ohella muulla rahoituksella.

Hakija ei ole konkurssissa tai laiminlyönyt oleellisesti veroja tai sosiaaliturvamaksuja, eikä toiminnan avainhenkilö ole syyllistynyt aiemmin rikokseen avustuksia haettaessa tai häntä ei ole asetettu liiketoimintakieltoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 98 prosenttia avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista.

5) Toiminnan merkitys oman toimialansa kentässä

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, mikä hakijan suhde on oman toimialan muuhun toimijakenttään.

Järjestöjen toiminnassa otetaan huomioon se, onko hakija keskus- vai jäsenjärjestö.

Lisäksi arvioidaan, kuinka kattavasti hakija edustaa kansallisesti toimialaansa ja edustaako hakija toimialaansa kansainvälisissä yhteyksissä.

6) Yhteistyöedellytykset

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, kuinka paljon ja millaista yhteistyötä hakija on tehnyt kolmannen sektorin toimijoiden, julkisen sektorin sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

7) Toimialan kehittäminen

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon sitä, miten ja millä keinoin hakija seuraa toimintaympäristöä sekä aktiivisesti tunnistaa toimialan kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi toimialan rakenteellinen kehittäminen sekä toimenpiteet, joilla vahvistetaan toimialan rahoituspohjaa (esim. eri toimijoiden yhdistyminen tai uusien rahoitusmuotojen hyödyntäminen).

Hakemusten keskinäinen vertailu toteutetaan kunkin toimialan sisäisenä vertailuna. Siinä otetaan huomioon, miten yllä esitetyt seitsemän myöntöperustetta täyttyvät.

2.    Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3.    Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4.    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Myönnetyt

2019 l 2018 l 2017

Aiemmin myönnetyt avustukset 2010-2016 (lisätietoja [email protected], 0295 330064)

Kirjastot Kulttuuri

Lisätietoja

Elokuva- ja audiovisuaalinen kulttuuri: Laura Mäkelä, puh.02953 30222
Esittävä taide (näyttämö-, sirkus- ja tanssitaide): Katri Santtila, puh. 02953 30285
Kirjastot: Leena Aaltonen, puh. 02953 30344
Kirjallisuus: Leena Laaksonen, puh. 0295 330175
Musiikki: Mervi Tiensuu-Nylund, puh. 02953 30312
Kulttuuriperintö: Päivi Salonen, puh. 02953 30281
Taiteen opetus: Hanna Koskimies, puh. 0295 3300 48
Visuaaliset taiteet (kuva-, valokuva-, sarjakuva- ja kuvitustaide ja mediataide) sekä arkkitehtuuri ja muotoilu: Petra Havu, puh. 02953 30185
Muut kulttuuritoimialan yhteisöt: Tiina Eerikäinen, puh. 0295 330 081, Maija Lummepuro, puh. 02953 30198, Anne Mattero, 02953 30206 ja Petra Havu 02953 30185

sähköpostiosoitteet: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.