Erityisavustus liikunnan kehittämishankkeisiin

Liikuntalain (390/2015) 14 §:n mukaan valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, josta voidaan myöntää avustuksia ja apurahoja liikuntatieteelliseen tutkimus- ja kehitystyöhön, liikuntapaikkarakentamisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, liikuntatieteellisten yhteisöjen toimintaan, liikunnan tietohuoltoon, koulutukseen, kansainväliseen yhteistyöhön, huippu-urheilun edistämiseen, liikunnan ajankohtaisiin yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin.

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti valtakunnallisesti merkittäville liikunnan ja urheilun kehittämishankkeille, joihin ei voida käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä muita avustusmäärärahoja.

Avustukset on tarkoitettu järjestöille ja yhteisöille, joiden tulee olla oikeustoimikelpoisia. Avustusta ei voida myöntää yksityishenkilöille tai työryhmille

Avustukset myönnetään erityisavustuksina.

Avustuksia ei myönnetä hankkeille, jotka ovat järjestön normaalia toimintaa ja voidaan kattaa yleisavustuksella,

Avustusten hakuaika on ympäri vuoden. Avustuspäätökset pyritään tekemään kolme kertaa vuodessa. Viimeiset päätökset tehdään maksatussyistä viimeistään joulukuun puolessa välissä.  Hakemusten käsittelyaika on noin 3-5 kuukautta.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia 688/2001.

 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään sähköiseen asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet.

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Avustuksen myöntämistä harkittaessa arvioidaan hankkeen merkittävyyttä määrärahalle asetettujen tavoitteiden, hankkeen toteuttamisen tarpeellisuuden ja ajankohtaisuuden näkökulmista, eli millä tavalla avustettava hanke edistää liikuntakulttuurin kannalta keskeisiä tavoitteita.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi hankkeen kuvaus, toteuttamisaikataulu ja varojen yksilöity käyttötarkoitus. Hankesuunnitelmasta tulee ilmetä, miten hanke on suunniteltu toteutettavan, millaisia toimenpiteitä on tarkoitus toteuttaa, miten tavoitteiden toteutumista seurataan ja millaisia vaikutuksia hankkeella saavutetaan.

Hakemukseen tulee liittää talousarvio, josta käyvät ilmi hankkeen kokonaiskustannukset ja tulot (myös muut haetut avustukset). Valtionavustus ei voi kattaa hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää. Avustettavilla hankkeilla tulee olla valtakunnallista merkitystä. Valtakunnallista merkitystä tarkastellaan hankkeen ajankohtaisuuden, tarpeen ja maantieteellisen laajuuden näkökulmasta. Hakemuksessa tulee osoittaa, millä tavoin hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon muiden mahdollisesti jo tekemä työ. Kattavat yhteistyöverkostot katsotaan aina eduksi.

Avustusta voidaan vain erityisen painavista syistä myöntää alueellisille tai paikallisille hankkeille. Tässä tapauksessa hankesuunnitelman tulee sisällyttää erillinen yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten hankkeen tulokset levitetään osaksi valtakunnallista liikuntaa ja urheilua edistävää toimintaa.

Avustusta voidaan käyttää myöntövuonna ja seuraavana vuonna syntyviin kustannuksiin. Hakijan tulee lisäksi liittää hakemukseen selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys-, säätiö-, tai kaupparekisteriote).

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

  • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
  • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
    (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Hakulomake (docx)

Haussa nyt

Jatkuva haku
14.10.2019 - 18.10.2020
Liikunta

Lisätietoja

johtaja Tiina Kivisaari
puh.0295 3 30178
[email protected]

kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen
puh. 0295 3 30102
[email protected]

kulttuuriasiainneuvos Mikko Missi
puh. 0295 3 30028
[email protected]

ylitarkastaja Hannu Tolonen
puh.0295 3 30314
[email protected]

ylitarkastaja Samuli Rasila
puh. 0295 3 30057
[email protected]

ylitarkastaja Mari Miettinen
puh.0295 3 30094
[email protected]

kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen
puh. 0295 3 30054
[email protected]

rakennusneuvos Erja Metsäranta
puh.0295 3 30037
[email protected]

hallinnollinen avustaja Päivi Wathen
puh. 0295 3 30072
[email protected]

hallinnollinen avustaja Helena Silvennoinen
puh.0295 3 30290
[email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.