Asiointi opetus- ja kulttuuriministeriössä

Sivulle on koottu tietoa asioiden käsittelystä ministeriössä sekä asiointiin liittyvistä palveluista.

Kuinka asiointi etenee?  

Saadaksesi asiasi vireille opetus- ja kulttuuriministeriössä lähetä kirje, hakemus tai muu asiakirja ministeriön kirjaamoon tai asiointiin tarkoitettujen palvelujen kautta.

Kirjaamosta asia siirtyy valmisteltavaksi asiaa hoitavalle virkamiehelle. Kun asia on ratkaistu, lähettäjälle tai hakijalle lähetetään päätös tai muu asiakirja.

Päätöksiin liitetään mahdollinen oikaisuvaatimus- tai valitusosoitus. Erikseen määrätyistä päätöksistä peritään hakijoilta niistä määrätty maksu, jolloin maksullisiin päätöksiin liitetään myös maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus.

Ministeriön yhteystiedot ovat:

Virallinen sähköpostiosoite: kirjaamo(at)minedu.fi
Puhelin: 0295 3 30020 (klo 9 - 15)
Vaihde:  0295 16001
Faksi: (09) 135 9335

Postiosoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetut asiakirjat voi toimittaa valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki (avoinna ma-pe klo 7.30 - 16.15).

Asian saa vireille myös ministeriön sähköpostiosoitteen kautta. Ministeriön sähköpostiosoite on tarkoitettu myös erilaisille tiedusteluille ja viesteille, jotka kirjaamosta siirretään asiaa hoitavalle osastolle tai yksikölle.

 

Sähköinen asiointi

Ministeriössä on käytössä asianhallintajärjestelmä SALAMA, josta päätökset ja muut asiakirjat toimitetaan järjestelmästä vastaanottajalle sähköpostitse tai paperipostina Postin kautta iPost-lähetyksenä. SALAMA-järjestelmästä tulevissa sähköpostilähetyksissä lähettäjäosoitteena on noreply(at)eduuni.fi.

Valtionavustushakemus on mahdollista toimittaa ministeriön valtionavustusten sähköisen asiointipalvelun kautta, jos se on mainittu avustuksen hakuilmoituksessa. Jos valtionavustushakemus on toimitettu sähköisen asiointipalvelun kautta, myös päätökset ja muut asiakirjat toimitetaan asiointipalveluun. Paperilla toimitettuun hakemukseen annetaan päätös paperilla.

Hakemukset ministeriön avoimiin virkoihin ja tehtäviin pyydetään lähettämään ensisijaisesti osoitteeseen www.valtiolle.fi.

Arvioituja käsittelyaikoja ministeriössä

Asiaryhmä

Käsittelyaika

Ammattikorkeakoulujen  toimiluvat

4-6 kk

Opetuksen ja koulutuksen järjestämisluvat, oppilaitoksen ylläpitämisluvat

7-10 kk

Valtionavustushakemukset keskimääräinen käsittelyaika asian laadusta ja laajuudesta riippuen

3-6 kk

Taidenäyttelyiden valtiontakuu

3 kk

Näyttelyesineiden takavarikointikielto

2 kk

 

Arkistot ja rekisterit

Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää rekisteriä (diaari) käsittelemistään ja ratkaisemistaan asioista. Rekisteröinnillä seurataan asioiden käsittelyä sekä varmistetaan julkisuusperiaatteen ja oikeusturvan toteuttaminen. Ministeriön toimintaan liittyvien tietojärjestelmien käyttötarkoitus ja niihin talletettavat tiedot on koottu rekisteriselosteisiin.

Kenellä tahansa on pääsääntöisesti oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjoista niiltä osin kun niihin ei sisälly salassa pidettäviä osia. Asiakirjapyynnön on oltava tiedoiltaan riittävän tarkka, jotta ministeriössä voidaan selvittää, mitä asiakirjoja se koskee.

Jokaisella on oikeus julkisuuslain ja henkilötietolain nojalla tarkistaa itseään koskevat tiedot ministeriön rekistereistä ja asiakirjoista ja tarvittaessa pyytää tietojen oikaisemista.

Asiakirjoihin voi tutustua ilmaiseksi ministeriön arkistossa/ kirjaamossa. Käyntiä varten tulee sopia etukäteen aika kirjaamon henkilökunnan kanssa. 

Valokopioista peritään kiinteän hinnan mukainen maksu ja lisäksi laskutetaan erikseen pyydettyjen asiakirjojen hakuun, rekisteritietojen keruuseen, tiedonsiirtoon tai tietoaineistojen tuottamiseen käytetty aika sekä mahdolliset asiakirjojen lähettämiskulut. Asiakirjoja ei lainata yksityisille henkilöille tai yhteisöille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön muut maksulliset suoritteet (asiakirja- ja kopiomaksut) (PDF)

 

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään vain perustelluista syistä mm. asiointia ja yhteydenpitoa varten. Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tietosuojailmoitukset

Henkilötietojen tarkistaminen

Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihin tallennetut henkilötietosi lähettämällä tietopyynnön ministeriön kirjaamoon.

Jos tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Voit kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tietosi.

Tietosuojavastaava

Jos tarvitset lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä ministeriössä, ota yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan: okmtietosuojavastaava(at)minedu.fi.

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.