Asiointi opetus- ja kulttuuriministeriössä

Sivulle on koottu tietoa asioiden käsittelystä ministeriössä sekä asiointiin liittyvistä palveluista.

Kuinka asiointi etenee?  

Saadaksesi asiasi vireille opetus- ja kulttuuriministeriössä lähetä kirje, hakemus tai muu asiakirja ministeriön kirjaamoon tai asiointiin tarkoitettujen palvelujen kautta.

Kirjaamosta asia siirtyy valmisteltavaksi asiaa hoitavalle virkamiehelle. Kun asia on ratkaistu, ministeriö lähettää päätöksen tai muun asiakirjan lähettäjälle tai hakijalle.

Päätöksissä on mukana mahdollinen oikaisuvaatimus- tai valitusosoitus. Erikseen määrätyistä päätöksistä peritään hakijoilta maksu, jolloin mukana on myös maksua koskeva oikaisuvaatimusosoitus.

Ministeriön yhteystiedot ovat:

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)minedu.fi
Puhelin: 0295 3 30020 (klo 9 - 15)
Vaihde:  0295 16001
Faksi: (09) 135 9335

Postiosoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetut asiakirjat voi toimittaa valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2 B, Helsinki (avoinna ma-pe klo 7.30 - 16.15).

Asian saa vireille myös sähköpostitse. Ministeriön sähköpostiosoite on tarkoitettu myös erilaisille tiedusteluille ja viesteille, jotka kirjaamosta siirretään asiaa hoitavalle osastolle tai yksikölle.

Valtionavustushakemus toimitetaan ensisijaisesti ministeriön valtionavustusten sähköisen asiointipalvelun kautta. Kun valtionavustushakemus on toimitettu sähköisen asiointipalvelun kautta, myös päätökset ja muut asiakirjat toimitetaan asiointipalveluun. Paperilla toimitettuun hakemukseen annetaan päätös paperilla.

Hakemukset ministeriön avoimiin virkoihin ja tehtäviin pyydetään lähettämään ensisijaisesti osoitteeseen www.valtiolle.fi.
 

Arvioituja käsittelyaikoja ministeriössä

Asiaryhmä

Käsittelyaika

Ammattikorkeakoulujen  toimiluvat

4-6 kk

Opetuksen ja koulutuksen järjestämisluvat, oppilaitoksen ylläpitämisluvat

7-10 kk

Valtionavustushakemukset keskimääräinen käsittelyaika asian laadusta ja laajuudesta riippuen

3-6 kk

Taidenäyttelyiden valtiontakuu

3 kk

Näyttelyesineiden takavarikointikielto

2 kk

Arkistot ja rekisterit

Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää rekisteriä (diaari) käsittelemistään ja ratkaisemistaan asioista. Rekisteröinnillä seurataan asioiden käsittelyä sekä varmistetaan julkisuusperiaatteen ja oikeusturvan toteuttaminen.

Kenellä tahansa on pääsääntöisesti oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjoista niiltä osin kun asiakirjoihin ei sisälly salassa pidettäviä osia. Asiakirjapyynnön on oltava tiedoiltaan riittävän tarkka, jotta ministeriössä voidaan selvittää, mitä asiakirjoja se koskee.

Asiakirjoihin voi tutustua ilmaiseksi ministeriön arkistossa/ kirjaamossa. Käyntiä varten tulee sopia etukäteen aika kirjaamon henkilökunnan kanssa. 

Valokopioista peritään kiinteän hinnan mukainen maksu ja lisäksi laskutetaan erikseen pyydettyjen asiakirjojen hakuun, rekisteritietojen keruuseen, tiedonsiirtoon tai tietoaineistojen tuottamiseen käytetty aika sekä mahdolliset asiakirjojen lähettämiskulut. Asiakirjoja ei lainata yksityisille henkilöille tai yhteisöille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön muut maksulliset suoritteet (asiakirja- ja kopiomaksut) 

Lisätietoja

Tarja Kaira-Hiekkavuo, ylitarkastaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Hallintoyksikkö, Tietohallintoryhmä 0295330128