Hyppää sisältöön

Opintotukioikeuden myöntämisen edellytyksiä muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa esitetään joustavoitettavaksi
Opintotukilakia esitetään muutettavaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö 23.5.2019 13.16
Tiedote

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta. Muutoksilla joustavoitettaisiin opintotukioikeuden myöntämisen edellytyksiä muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa sekä parannettaisiin niiden opiskelijoiden asemaa, jotka ovat vaarassa jäädä opintotuen ulkopuolelle opintojen hidastuessa muutoin kuin tilapäisesti.

Opintotukioikeuden myöntämisen ehtoja muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa ehdotetaan joustavoitettavaksi. Opintotukioikeuden saamiseksi ei enää edellytettäisi, että koulutuksen järjestäjä on järjestänyt kyseistä koulutusta vähintään vuoden, koska edellytys voi perusteettomasti vaikeuttaa muun muassa uusien, alle vuoden toimineiden koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia saada koulutukseen opintotukioikeus.

Opintotukioikeuden myöntämisen edellytyksenä olisi kuitenkin edelleen, että koulutus vastaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista koulutusta, jonka tavoitteena on tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen, ja että koulutuksen järjestäjällä on toiminnalliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen järjestämiseen.

Esityksessä ehdotetaan myös, että opintojen riittävää edistymistä koskevasta pykälästä poistettaisiin vaatimus opintojen hidastumiseen vaikuttavan hyväksyttävän syyn tilapäisyydestä. Opintojen hidastumisen hyväksyttäviä syitä esitetään täsmennettäväksi siten, että hyväksyttävä syy voisi olla jatkossa myös opiskelijan sairauteen rinnastettava muu opiskelukykyä heikentävä tekijä. Tällainen tekijä voisi olla muun muassa lukihäiriö.

Lisäksi opintotukeen oikeuttavia opintoja koskevia säännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi vastaamaan nykyistä soveltamiskäytäntöä.

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2019.

Lisätietoja: hallitussihteeri Antti Randell, p. 02953 30173