Hallituksen esitys OKM/2019/21

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.5.2019 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

HE 3/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström
Esittelijä
Antti Randell, Hallitussihteeri p.+35 8295330173
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Opintotukeen oikeuttavia opintoja koskevia säännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi vastaamaan nykyistä soveltamiskäytäntöä. Opintotukioikeuden myöntämisen ehtoja muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa ehdotetaan joustavoitettavaksi siten, että opintotukioikeuden saamiseksi ei enää edellytettäisi, että koulutuksen järjestäjä on järjestänyt kyseistä koulutusta vähintään vuoden. Opintotukioikeuden myöntämisen edellytyksenä olisi kuitenkin edelleen, että koulutus vastaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista koulutusta, jonka tavoitteena on tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen, ja että koulutuksen järjestäjällä on toiminnalliset, ammatilliset ja taloudelliset edellytykset koulutuksen järjestämiseen. Lisäksi ehdotetaan, että opintojen riittävää edistymistä koskevasta pykälästä poistettaisiin vaatimus opintojen hidastumiseen vaikuttavan hyväksyttävän syyn tilapäisyydestä. Hyväksyttävä syy voisi olla jatkossa myös opiskelijan sairauteen rinnastettava muu opiskelukykyä heikentävä tekijä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä joustavoitetaan opintotukioikeuden myöntämisen edellytyksiä muussa kuin julkisen valvonnan alaisessa koulutuksessa sekä parannetaan niiden opiskelijoiden asemaa, jotka ovat vaarassa jäädä opintotuen ulkopuolelle opintojen hidastuessa muutoin kuin tilapäisesti. Lisäksi esityksellä sujuvoitetaan ja selkeytetään opintotukilain toimeenpanoa. Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä valtiontaloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen