Ammatillista koulutusta koskevat lait ja säädökset

 

Sivulle on koottu lista keskeisistä ammatillista koulutusta koskevista laeista ja asetuksista.

Linkit aukeavat Finlex-säädöstietopankkiin, josta säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi.

 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (532/2017)

Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (630/1998)
Laissa säädetään ammatillisesta peruskoulutuksesta ja siinä suoritettavista tutkinnoista.

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998)
Laissa säädetään näyttötutkintoina suoritettavista ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista ja niihin valmistavasta koulutuksesta. Laki koskee myös muuta kuin tutkintoon johtavaa ammatillista lisäkoulutusta sekä työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaa.

Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta (634/1198)

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998)

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998)

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen yhteisistä hakumenettelyistä (294/2014)
Asetuksessa säädetään ammatillisen peruskoulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta sekä perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen (perusopetuksen lisäopetus, lukiokoulutukseen valmistava koulutus sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavat koulutukset) yhteisistä hakumenettelyistä. Muistio (pdf)

Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta (801/2014)

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)

Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (1168/2010) Muistio (pdf)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukset ja päätökset

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta (137/2017)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta (451/2015) Muistio (pdf)

OKM:n kirje muutoksista ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteisiin 2015 (pdf)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa (4/2013)
Asetuksessa säädetään ammatillisen peruskoulutuksen yhteishaun valintapisteistä. Muistio (pdf)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta (835/2014)
Asetuksessa ja sen liitteessä säädetään ammatillisista perustutkinnoista ja niiden osaamisaloista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista.

Opetusministeriön asetus oppisopimuskoulutukseen kuuluvista opintososiaalisista eduista tietopuolisten opintojen aikana (799/2007)
Asetuksessa säädetään oppisopimusopiskelijan oikeuksista opintososiaalisin etuihin tietopuoliseen opetukseen ja tutkinnon suorittamiseen osallistumisen ajalta.

 

Lisätietoja

Anna Kankaanpää, hallitusneuvos 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330403   etunimi.sukunimi@minedu.fi