Hoppa till innehåll

Tutorlärarverksamheten täcker majoriteten av kommunerna i Finland

Undervisnings- och kulturministeriet
5.12.2017 14.56
Pressmeddelande

Utbildningsstyrelsen har beviljat 9,8 miljoner euro i statsunderstöd för tutorverksamhet och tutorutbildning samt för att sprida kunskap inom den grundläggande utbildningen på regional nivå. Tutorverksamheten täcker redan 90 procent av kommunerna.

Tutorverksamheten främjar digitaliseringen och utvecklingen av en verksamhetskultur som präglas av gemenskap samt spridningen av kunskap med hjälp av regional koordinering. Verksamheten inleddes 2017 och anknyter till programmet Den nya grundskolan. Den har blivit en etablerad del i utvecklingen av den grundläggande utbildningen som baserar sig på ny pedagogik och de nya läroplansgrunderna.  

– De nya läroplanerna kräver satsningar på stöd till lärarna och utveckling av lärarnas kompetens. Med hjälp av modellen med tutorlärare kan förändringarna genomföras på ett naturligt sätt i vardagen. Under denna regeringsperiod har vi satsat mer än tidigare på utveckling av lärarutbildningen och på stöd att genomföra förändringarna i läroplanen. Ett exempel på detta är modellen med tutorlärare. Dess snabba spridning visar att den uppfyller ett behov, gläder sig undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

–En del av de projekt som beviljats statsunderstöd fortsätter med den lyckade verksamheten och fokuserar till exempel på tutorverksamhet inom digitaliseringen. I denna ansökningsrunda deltar också nya utbildningsanordnare. Projekten fokuserar bland annat på mångsidig utveckling av de nya läroplanerna och i en del av projekten ingår planer på att eleverna ska delta med digiagenter, beskriver undervisningsrådet Ulla Laine vid Utbildningsstyrelsen.

I det andra skedet beviljades statsunderstöd till sammanlagt 230 tutorlärarprojekt och dessutom till 24 regionala koordinatorer som har en gedigen erfarenhet av tutorverksamhet.

Målet med koordineringsprojekten är att sprida tutorverksamheten så att den omfattar alla grundskolor i Finland. Koordinatorernas uppgift är att sprida kunskap i den egna regionen och att utveckla tutorlärarverksamheten genom nätverk. Koordinatorerna strävar också aktivt efter att få med kommuner och andra utbildningsanordnare i den regionala tutorverksamheten.

– En viktig insikt har varit att koordinering av tutorer på regional nivå gör det möjligt att få med också sådana aktörer som inte tidigare har deltagit i verksamheten och som har svårt att ensamma utveckla tutorverksamhet. Här kommer potentialen och kraften i nätverkssamarbete till sin fulla rätt och därför ville man utveckla användningen av statsunderstöden i denna riktning. Med hjälp av de regionala koordinatorerna sprids kunskapen i hela landet, fortsätter Laine.

Information om hur tutorlärarnas verksamhet framskrider finns snart tillgänglig

Som en del av ansökningsprocessen skulle alla de som ansökte om statsunderstöd svara på en enkät om tutorlärarnas utbildning och verksamhet. På basis av utbildningsanordnarnas svar finns det redan sammanlagt över 2 300 tutorlärare och utbildningen av nästan 1 900 tutorlärare har finansierats med spetsprojektmedel.

Enligt de preliminära resultaten täcker tutorverksamheten cirka 90 procent av kommunerna i Finland. Utbildningsstyrelsen informerar om resultaten från tutorenkäten i början av 2018.

Spridningen av tutorverksamheten till alla skolor i Finland stöds med 23 miljoner euro under tre års tid. Understödet riktas till utbildningsanordnarna.

Ytterligare information:


- undervisningsrådet Ulla Laine, UBS, tfn 0295 3 31597
- specialmedarbetare Daniel Sazonov, UKM, tfn 045 129 6812
- överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, UKM, tfn 0295 3 30258
- projektchef Sanna Vahtivuori-Hänninen, UKM, programmet Den nya grundskolan, tfn 0295 3 30134
- projektchef Pauliina Kupila, UKM, programmet Den nya grundskolan, tfn 0295 3 30280
- undervisningsrådet Kristian Smedlund, UBS, tfn 0295 3 31286 (svenskspråkig utbildning)

Allmänbildande utbildning Sanni Grahn-Laasonen Spetsprojekt Utbildning