Varhaiskasvatusta koskeva lainsäädäntö

lakikirjoja. KUVA: OKMSivulle on koottu linkkilista keskeisistä varhaiskasvatusta koskevista laeista ja asetuksista. Jos mahdollista, linkki vie suoraan Finlex-säädöstietopankin ajantasaiseen säädökseen, joka sisältää myös lakiin tai asetukseen tehdyt muutokset.

Lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) nimi muuttui varhaiskasvatuslaiksi 1.8.2015 voimaan tulleella lainmuutoksella (580/2015). Varhaiskasvatus korvaa käsitteen päivähoito. Varhaiskasvatus on osa kasvatus- ja koulutuspalveluja ja kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle. Toistaiseksi päivähoitoa koskevia säädöksiä, joissa viitataan sosiaalihuoltoon tai -palveluihin, sovelletaan myös varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuslaki (36/1973):
Varhaiskasvatuslaki sisältää mm. määrittelyn ja tavoitteet varhaiskasvatukselle. Lakia sovelletaan kunnan, kuntayhtymän sekä muun palvelujen tuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen, jota annetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena.

Asetus lasten päivähoidosta (239/1973):
Asetus sisältää säännökset mm. päivähoitoon liittyvien hakemusten käsittelystä ja hakuajoista, hoito- ja kasvatushenkilökunnan ja lasten välisestä suhdeluvusta.

Perusopetuslaki (628/1998):
Laissa säädetään mm. esiopetuksesta, perusopetuksesta sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta.

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011):
Laissa säädetään mm. yksityisen päivähoidon järjestämiseen liittyvistä luvista, ilmoituksista ja valvonnasta. (STM)

Maksuihin, taloudelliseen tukeen ja palveluihin liittyvät säädökset

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000):
Asiakaslain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun. (STM)

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016):
Laki sisältää säädökset säännökset varhaiskasvatuksen maksun määräämisestä, kuukausimaksusta, tulorajoista sekä kunnan perimän maksun ylärajasta. Laki sisältää myös säännökset maksun perusteina olevista tuloista, sekä edellytyksistä maksun perimättä jättämiseen tai sen alentamiseen.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (1128/1996):
Laissa säädetään alle kouluikäisen lapsen vanhempien oikeudesta varhaiskasvatuksen vaihtoehtona suoritettavaan taloudelliseen tukeen. päivähoitopaikalle vaihtoehtoisen lapsen hoidon järjestämiseksi suoritettavaan taloudelliseen tukeen. Lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen valtion hallinnon tehtävistä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. (STM)  

Henkilöstöön liittyvät säädökset

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) ja Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005):
Kumottua lakia sovelletaan edelleen varhaiskasvatuksessa mm. lastentarhanopettajan ja muun varhaiskasvatuksessa toimivan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksiin. Asetuksessa säädetään tarkemmin kelpoisuudesta erityislastentarhanopettajan tehtävään.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002):
Laissa edellytetään, että lasten kanssa työskentelevät näyttävät työnantajalle tätä tarkoitusta varten pyydetyn rikosrekisteriotteensa. (OM)

Lastensuojelulaki (417/2007):
Laki sisältää säännökset lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta sekä ennaltaehkäisevästä lastensuojelusta. Laissa säädetään palvelujen kehittämisestä kasvatuksen tukemiseksi. Lastensuojelulaissa on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen sekä eräiden muiden viranomaisten velvollisuudesta lastensuojelu- ja rikosilmoituksen tekoon. (STM)

Varhaiskasvatuksen rahoitukseen liittyvät säädökset

Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009):
Lakia sovelletaan käyttökustannuksiin myönnettävään valtionosuuteen mm. perusopetuslaissa ja varhaiskasvatuslaissa määriteltyihin kuntien tehtäviin. (VM)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009): 
Laissa ja asetuksessa säädetään mm. perusopetuslaissa tarkoitettua toimintaa varten myönnettävistä valtionosuuksista ja -avustuksista.

Valtionavustuslaki (688/2001):
Laissa säädetään perusteista ja menettelyistä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustusta toiminnan tai hankkeen avustamiseksi. (VM)

Varhaiskasvatus lakiuudistus

Varhaiskasvatus lakiuudistus

Uusi varhaiskasvatuslaki kumoaa nykyisen varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksen. Oikeus varhaiskasvatukseen ei muutu.

Varhaiskasvatuslain valmistelu

Lisätietoja

Tarja Kahiluoto, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualue 0295330386  


Kirsi Alila, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualue 0295330365