Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi

valtionavustusten digitalisoinnin esiselvitysValtionavustusten suuntaamista, hakemista, myöntämistä, seurantaa ja arviointia varten kehitetään digitalisoitu valtionavustusprosessi, joka sisältää asiakaslähtöisen yhtenäisen toimintamallin ja sitä tukevat tietojärjestelmät. Tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Valtionhallinnon myöntämiin valtionavustuksiin liittyvät menettelytavat digitalisoidaan. Valtiovarainministeriö asettaa kehittämishankkeen valmistelemaan uudistusta. Kansalaisjärjestöjen avustuskäytäntöjen yhtenäistäminen selvitetään osana hanketta. 

Hankkeessa pyritään edistämään valtionhallinnossa avustuksia myöntävien viranomaisten yhteistyötä. Valtionavustusprosessin menettelytapoja uudistetaan ja yhdenmukaistetaan tarvittavilta osin. Vaikuttavuuden lisäämiseksi tiedon laaja-alaista hyödyntämistä valtionavustustoiminnassa ja sen johtamisessa edistetään.

Asiakaslähtöisen yhtenäisen toimintamallin ja tietojärjestelmien avulla avustusprosessiin sitoutuvan hallintotyön määrä ja avustusten hakijoiden hallinnollinen taakka vähenevät.

Hankkeen valmistelu

Työ on jatkoa kärkihankkeessa aiemmin tehdylle opetus- ja kulttuuriministeriön esiselvitykselle (2017), joka nosti esille valtionavustustoiminnan kehittämistarpeita. Esiselvityksessä on kuvattu valtionavustustoiminnan nykytilaa sekä laadittu valtionavustustoiminnalle visio ja ehdotus menettelytapoja ja digitalisointia koskeviksi toimenpiteiksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on käynnissä valmistelutehtäviä, jotka tukevat valtiovarainministeriön kanssa yhteistyössä valmisteltavan hankkeen asettamista. Näitä ovat

  • valtionavustustoiminnan tavoitearkkitehtuurin luominen
  • asiakaslähtöisten ja innovatiivisten toiminta- ja palvelumallien luominen
  • käytettävän käsitteistön selkeyttäminen. 

Valmistelussa asiantuntijatukena toimii Tieteen tietotekniikan keskus CSC Oy. Käsitetyöhön ja palvelumuotoilutyöhön on osallistunut asiantuntijoita useista eri ministeriöistä, virastoista sekä hakijoista.

Valtionavustustoiminnan kehittäminen sisältyy pääministeri Sipilän hallituksen Digitalisoidaan julkisen palvelut -kärkihankkeeseen ja on osa julkisen talouden suunnitelman kehittämistoimenpiteitä.