Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi

valtionavustusten digitalisoinnin esiselvitysValtionavustusten suuntaamista, hakemista, myöntämistä, seurantaa ja arviointia varten kehitetään digitalisoitu valtionavustusprosessi, joka sisältää asiakaslähtöisen yhtenäisen toimintamallin ja sitä tukevat tietojärjestelmät. Tavoitteena on lisätä valtionavustustoiminnan läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Valtionhallinnon myöntämiin valtionavustuksiin liittyvät menettelytavat digitalisoidaan. Valtiovarainministeriö on asettanut 8.3.2019 koko valtionhallinnon kattavan viisivuotisen kehittämishankkeen valmistelemaan valtionavustusten menettelytapojen uudistusta ja digitalisointia. Kansalaisjärjestöjen avustuskäytäntöjen yhtenäistäminen selvitetään osana hanketta. 

Hankkeessa pyritään edistämään valtionhallinnossa avustuksia myöntävien viranomaisten yhteistyötä. Valtionavustusprosessin menettelytapoja uudistetaan ja yhdenmukaistetaan tarvittavilta osin. Vaikuttavuuden lisäämiseksi tiedon laaja-alaista hyödyntämistä valtionavustustoiminnassa ja sen johtamisessa edistetään.

Asiakaslähtöisen yhtenäisen toimintamallin ja tietojärjestelmien avulla avustusprosessiin sitoutuvan hallintotyön määrä ja avustusten hakijoiden hallinnollinen taakka vähenevät.

Hankkeen suunnittelu

Työ on jatkoa opetus- ja kulttuuriministeriön esiselvitykselle (2017), joka nosti esille valtionavustustoiminnan kehittämistarpeita. Esiselvityksessä on kuvattu valtionavustustoiminnan nykytilaa sekä laadittu valtionavustustoiminnalle visio ja ehdotus menettelytapoja ja digitalisointia koskeviksi toimenpiteiksi. 

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on käynnissä tehtäviä, jotka tukevat valtiovarainministeriön johdolla tehtävää hankesuunnittelua. Näitä ovat

  • valtionavustustoiminnan tavoitearkkitehtuurin luominen
  • asiakaslähtöisten ja innovatiivisten toiminta- ja palvelumallien luominen
  • käytettävän käsitteistön selkeyttäminen. 

Valmistelussa asiantuntijatukena toimii Tieteen tietotekniikan keskus CSC Oy. Käsitetyöhön ja palvelumuotoilutyöhön on osallistunut asiantuntijoita useista eri ministeriöistä, virastoista sekä hakijoista.

 

Lisätietoja

Tuula Lybeck, hankejohtaja 
valtiovarainministeriö, Kehittämis- ja hallintotoiminto, Tietoyksikkö 0295330201  


Merja Irjala, projektipäällikkö 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Hallintoyksikkö, Tietohallintoryhmä 0295330288