Uskonnonvapaus

Kuva: Rodeo / Juha TuomiOpetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on turvata uskonnonvapauden toteutuminen ja edistää mahdollisuuksia uskontojen tunnustamiseen ja harjoittamiseen.

Suomen perustuslaki takaa oikeuden uskonnon ja omantunnon vapauteen. Uskonnonvapauden käyttämistä turvataan uskonnonvapauslailla. Laissa säädetään mm. rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskunnista, yhdyskunnan jäsenyydestä, liittymis- ja eroamismenettelyistä sekä valaa ja vakuutusta koskevista käytännöistä.

Laki liittyy myös perusopetuksen ja lukion uskonnon- ja elämänkatsomustiedon opetusta koskeviin säännöksiin. Evankelis-luterilaisesta ja ortodoksisesta kirkoista säädetään lisäksi niitä koskevissa erityislaeissa.

Att höra till, att ansluta sig och att utträda ur ett samfund

Ett religiöst samfund avser den evangelisk-lutherska kyrkan, det ortodoxa kyrkosamfundet och ett registrerat religiöst samfund. I religionsfrihetslagen finns bestämmelser om hur man grundar ett religiöst samfund och om samfundets syfte.

Var och en kan ansluta sig till ett religiöst samfund som motsvarar hans eller hennes religiösa övertygelse. Förutsättningen är att samfundet antar personen ifråga som medlem. Den som önskar utträda ur ett religionssamfund anmäler skriftligen om det till samfundet eller till magistraten.

Barns och ungas religiösa ställning

Föräldrarna beslutar om barnets religiösa ställning om barnet ännu inte har fyllt 12 år. 

Av ett barn som har fyllt tolv år krävs skriftligt samtycke till ändring i hans eller hennes religiösa ställning. En person som har fyllt 15 år kan själv inträda i eller träda ut ur ett religionssamfund med vårdnadshavarnas skriftliga samtycke.

En person som har fyllt 18 år är myndig och bestämmer själv om sin religiösa ställning.

Undervisning i religion och i livsåskådning

Åskådningsämnen, dvs. religion och livsåskådning, finns på läsordningen i grundskolorna och gymnasierna men inte t.ex. i yrkesskolorna. Barnets religiösa och åskådningsmässiga bakgrund ska respekteras när pedagogik för småbarn arrangeras.

I grundskolan och gymnasiet anpassas undervisningen till den religion som majoriteten av eleverna bekänner sig till. Det är möjligt att ordna undervisning i minoritetsreligioner och livsåskådning för elever med en religiös bakgrund som avviker från majoritetens. Kravet är då att det i samma kommun bor minst tre elever som är berättigade till undervisning av det här slaget.

Elever som tillhör ett religiöst samfund deltar i undervisning som har anpassats efter den egna religionen. Elever som inte hör till något religiöst samfund undervisas i livsåskådningskunskap. Om det inte ordnas undervisning som motsvarar den egna tron kan eleverna, om de så önskar, delta i undervisning som antingen överensstämmer med elevmajoritetens religion eller i livsåskådningskunskap.

Undervisningsanordnarna ansvarar för att förfarandena både vad gäller undervisningen, skolfesterna och de religiösa tillställningarna följer bestämmelserna. Religionsfriheten garanterar att ingen mot sin övertygelse kan tvingas att utöva en viss religion.

Ed och försäkran

En person avlägger en ed eller avger en försäkran när han eller hon tar emot en uppgift av ett visst, föreskrivet slag. I juridiskt avseende är de var för sig lika bindande. Deras ordalydelse anges i lag.

Den som avlägger en krigsmannaed eller en tjänsteed gör det  i Guds namn med två fingrar på Bibeln. Den som avger en försäkran ställer sin heder och sitt samvete som garantier för sin ärlighet.

Den som förpliktas att avlägga en ed eller avge en försäkran gör det för att det finns en skyldighet därtill.  Försäkran avges om den har föreskrivits som den enda formen av förpliktelse.

Muualla verkossa

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet ja sisällöt opetussuunnitelmien perusteissa (Opetushallitus)

Ohjeet kouluille mm. koulussa järjestettävistä uskonnollisista tilaisuuksista  (Opetushallitus)

Ilmoituslomakkeet  mm. uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä tai siitä eroamisesta (suomi.fi)

Lisätietoja

Joni Hiitola, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330108  


Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategisen ohjauksen vastuualue 0295330079