Nuorten työpajat ja etsivä nuorisotyö

Nuorille tarkoitetut työpajat ovat osa nuorisotakuuta, jossa jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle nuorelle taataan koulutuspaikka oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa nuoria, jotka tarvitsevat tukea saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa toimintaa.

Nuorten työpajat

Nuorten työpajat tukevat alle 29-vuotiaita nuoria koulutukseen, työelämään ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Työpajalle voi hakeutua suoraan tai esimerkiksi oman paikkakunnan TE-toimiston, sosiaalitoimiston tai Ohjaamon kautta. Työpajatoiminta perustuu valmennuksen ja työn kautta tapahtuvalle tekemällä oppimiselle. Työpajat ovat työvaltaisia ja yhteisöllisiä oppimisympäristöjä.

Nuorten työpajatoimintaa järjestävät muun muassa kunnat, yhdistykset ja säätiöt. Työpajatoimintaa on yli 90 prosentissa Manner-Suomen kunnista. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa työpajatoiminnan kehittämisestä ja avustaa toimintaa aluehallintoviraston kautta jaettavilla avustuksilla.

Nuorten työpajatoiminta (AVI)

Valtionavustuskelpoiset nuorten työpajat marraskuu 2020

Työpajatoiminta 2016 - flyer suomeksi

Työpajatoiminta 2018 - valtakunnallisen työpajakyselyn tulokset

 

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyö auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Kunnat päättävät järjestävätkö ne etsivää nuorisotyötä. Nykyisin toiminta kattaa lähes koko Suomen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa etsivää nuorisotyöntekijöiden palkkaamista aluehallintoviraston kautta jaettavilla avustuksilla.

Etsivä nuorisotyö (AVI) 

Etsivä nuorisotyö 2016 - flyer suomeksi

Etsivä nuorisotyö 2018 - valtakunnallisen etsivän nuorisotyön kyselyn tulokset

 

Aikalisä-toiminta

Aikalisä-toiminta tarjoaa tukea ja apua asevelvollisuusikäisille miehille sekä naisille, jotka haluavat vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Aikalisä-toiminta tarjoaa nuorelle tukea ennen kutsuntoja, kutsunnoissa, palveluksen suorittamisen aikana tai päättyessä. Aikalisä-toiminta tekee yhteistyötä puolustusvoimien, siviilipalveluksen, sosiaalityön, terveystoimen sekä asumiseen, toimeentuloon, opiskeluun ja työhön liittyvien ja KELAn ja Valtiokonttorin palvelujen kanssa. Toiminta on koko maan kattavaa ja toimintaa ylläpitävät kunnat tai kuntien kanssa sopimuksen tehneet organisaatiot (www.aikalisatoiminta.fi). Valtakunnallisesta koordinaatiosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyön ja –politiikan vastuualue.

Aikalisä-toiminta osallistuu kutsuntoihin tarjoamalla nuorelle mahdollisuuden keskustella häntä askarruttavista asioista, jotka liittyvät asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen palveluksen suorittamiseen sekä aikaan ennen sitä tai kun palvelus päättyy tai keskeytyy. Aikalisä-toiminta osaltaan täydentää puolustusvoimien ja siviilipalveluksen nuorelle palveluksen suorittamiseen tarjoamaa apua.

Aikalisä-toimintaa toteutetaan mm. nuorisolain etsivän nuorisotyön säännösten mukaan; kts. nuorisolaki 1285/2019, 10-12 §:t sekä muiden toimialojen yhteistyötä koskevien lakipykälien mukaan.

Aiemmin Aikalisä-toiminta tunnettiin nimellä Time Out! Aikalisä! – Elämä raiteilleen –toimintamalli. Mallin kehitti 2000-luvun alussa STAKES eli nykyinen THL yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä puolustusvoimien ja siviilipalveluskeskuksen kanssa.

 

 

Lisätietoja

Merja Hilpinen, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330418