Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys

Tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä Suomen kansalliseen koulutusjärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet on jaoteltu niiden edellyttämän osaamisen perusteella kahdeksalle vaativuustasolle.

Viitekehyksessä kuvataan suomalaisten tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien antamat tiedot, taidot ja pätevyydet yhdenmukaisella ja kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla.  

 

Viitekehystä koskeva lainsäädäntö on tullut voimaan 1.3.2017. Viitekehyksestä säädetään tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetussa laissa (93/2017) sekä tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (VNA 120/2017).

Viitekehyksessä kuvataan tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien edellyttämä osaaminen tietoina, taitoina ja pätevyyksinä yhdenmukaisella ja vertailukelpoisella tavalla sekä määritellään niiden keskinäiset suhteet. Viitekehyksellä on tarkoitus parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän selkeyttä sekä lisätä tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Viitekehys tukee tutkintojen tunnustamista ja edistää kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta sekä koulutusyhteistyön ja koulutusviennin edellytyksiä.

Viitekehys perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseen eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä (European Qualifications Framework, EQF) elinikäisen oppimisen edistämiseksi (2008/C 111/01). Eurooppalaista tutkintojen viitekehystä koskeva suositus on uusittu toukokuussa 2017 (2017/C 189/03). Viitekehyksen tarkoituksena on helpottaa eri maiden tutkintojen ja tutkintotasojen vertailua.

Opetushallitus huolehtii kansalliseen viitekehykseen liittyvästä viranomaistiedottamisesta ja neuvonnasta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä ja siihen liittyvästä tiedottamisesta. Opetushallituksesta saa myös tietoa muiden maiden kansallisista tutkintojen viitekehyksistä.

Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen on ensi vaiheessa sijoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ja muiden hallinnonalojen lainsäädännössä määritellyt tutkinnot ja oppimäärät. Tutkintojen lisäksi viitekehykseen on sijoitettu myös erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin koulutukset. Viitekehykseen ei ole toistaiseksi sijoitettu muita tutkintojärjestelmän ulkopuolella olevia tutkintoja laajentavia tai syventäviä osaamiskokonaisuuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 1.3.2018–31.12.2018 väliseksi toimikaudeksi työryhmän valmistelemaan ja koordinoimaan Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamista osaamisen viitekehykseksi (OKM/104/040/2017). Työryhmän tehtävänä oli

  • tarkentaa laissa ja sen perusteluissa määriteltyjä kriteereitä viitekehykseen sijoitettaville osaamiskokonaisuuksille
  • kartoittaa eri hallinnonalojen laajat osaamiskokonaisuudet, joiden hallinnonala katsoo täyttävän työryhmän määrittelemät kriteerit
  • tehdä ehdotus osaamiskokonaisuuksien sijoittamiseksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen
    tasoille ja perustella sijoittelu
  • tehdä ehdotus tarvittavista säädösmuutoksista

Työryhmä sai työnsä valmiiksi vuoden 2018 lopulla ja esitti loppuraportissaan määrittelemiensä tarkentavien kriteerien ja kartoittamiensa eri hallinnonalojen osaamiskokonaisuuksien pohjalta, että Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen vaativuustasot ja niiden kuvaukset säilytetään voimassa olevan asetuksen mukaisena, mutta viitekehykseen sijoitettavien tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien osalta viitekehystä laajennetaan.

Työryhmä esitti myös, että viitekehystä päivitetään ja laajennetaan jatkossa muuttamalla viitekehyksestä annettua valtioneuvoston asetusta tai sen liitettä. Asetuksen ja sen liitteen muuttamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö konsultoituaan muita hallinnonaloja ja asianomaisia sidosryhmiä asetuksen valmisteluvaiheessa. Muilla hallinnonaloilla ja sidosryhmillä on mahdollisuus esittää uusia osaamiskokonaisuuksia viitekehykseen. Esitysten teon mahdollisuudesta ja esitysten käsittelyprosessista tiedotetaan sekä opetus- ja kulttuuriministeriön että Opetushallituksen verkkosivuilla.

Viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppuraportti ja siinä tehdyt esitykset olivat lausuntokierroksella keväällä 2019. Viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteeseen tehtävien muutosten on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2019.

Lisätietoja

Seija Rasku, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto  0295330270  


Laura Hansén, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) 0295330098  


Birgitta Vuorinen, johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) 0295330335  


Katri Kurppa, hallitussihteeri 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330063