Tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehys

Tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä Suomen kansalliseen koulutusjärjestelmään kuuluvat tutkinnot, oppimäärät ja muut laajat osaamiskokonaisuudet on jaoteltu niiden edellyttämän osaamisen perusteella kahdeksalle vaativuustasolle.

Viitekehyksessä kuvataan suomalaisten tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien antamat tiedot, taidot ja pätevyydet yhdenmukaisella ja kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla.  

 

Viitekehystä koskeva lainsäädäntö on tullut voimaan 1.3.2017. Viitekehyksestä säädetään tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetussa laissa (93/2017) sekä tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (VNA 120/2017).

Viitekehyksessä kuvataan tutkintojen, oppimäärien ja muiden laajojen osaamiskokonaisuuksien edellyttämä osaaminen tietoina, taitoina ja pätevyyksinä yhdenmukaisella ja vertailukelpoisella tavalla sekä määritellään niiden keskinäiset suhteet. Viitekehyksellä on tarkoitus parantaa suomalaisen tutkintojärjestelmän selkeyttä sekä lisätä tutkintojen kansallista ja kansainvälistä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta. Viitekehys tukee tutkintojen tunnustamista ja edistää kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta sekä koulutusyhteistyön ja koulutusviennin edellytyksiä.

Viitekehys perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseen eurooppalaisesta tutkintojen viitekehyksestä (European Qualifications Framework, EQF) elinikäisen oppimisen edistämiseksi (2008/C 111/01). Eurooppalaista tutkintojen viitekehystä koskeva suositus on uusittu toukokuussa 2017 (2017/C 189/03). Viitekehyksen tarkoituksena on helpottaa eri maiden tutkintojen ja tutkintotasojen vertailua.

Opetushallitus huolehtii kansalliseen viitekehykseen liittyvästä viranomaistiedottamisesta ja neuvonnasta sekä kansainvälisestä yhteistyöstä ja siihen liittyvästä tiedottamisesta. Opetushallituksesta saa myös tietoa muiden maiden kansallisista tutkintojen viitekehyksistä.

Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehykseen on ensi vaiheessa sijoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan ja muiden hallinnonalojen lainsäädännössä määritellyt tutkinnot ja oppimäärät. Tutkintojen lisäksi viitekehykseen on sijoitettu myös erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin koulutukset. Viitekehykseen ei ole toistaiseksi sijoitettu muita tutkintojärjestelmän ulkopuolella olevia tutkintoja laajentavia tai syventäviä osaamiskokonaisuuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut 1.3.2018–31.12.2018 väliseksi toimikaudeksi työryhmän valmistelemaan ja koordinoimaan Suomen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamista osaamisen viitekehykseksi (OKM/104/040/2017). Työryhmän tehtävänä on

  • tarkentaa laissa ja sen perusteluissa määriteltyjä kriteereitä viitekehykseen sijoitettaville osaamiskokonaisuuksille
  • kartoittaa eri hallinnonalojen laajat osaamiskokonaisuudet, joiden hallinnonala katsoo täyttävän työryhmän määrittelemät kriteerit
  • tehdä ehdotus osaamiskokonaisuuksien sijoittamiseksi tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen tasoille ja perustella sijoittelu
  • tehdä ehdotus tarvittavista säädösmuutoksista.

Lisätietoja

Seija Rasku, Opetusneuvos 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330270  


Laura Hansén, hallitusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330098  


Birgitta Vuorinen, Opetusneuvos, ryhmän päällikkö 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330335