Turvapaikanhakijoiden opiskelumahdollisuudet

 

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta. Turvapaikanhakija saa pakolaisaseman, jos hänelle annetaan turvapaikka. Lainsäädäntö ei rajoita turvapaikanhakijoiden opiskelua.

Esiopetusikäiset ja oppivelvollisuusikäiset lapset ovat oikeutettuja koulutukseen. Muut turvapaikanhakijat voivat hakea opiskelupaikkaa, jos hakija täyttää opiskelijavalinnan kriteerit.

Esi- ja perusopetus

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Järjestämisvelvollisuus koskee kaikkia kunnan alueella asuvia lapsia, myös kansainvälistä suojelua hakevia. Kunta voi järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta.

Muu koulutus

Turvapaikanhakija voi hakea opiskelupaikkaa ja ottaa vastaan opiskelupaikan, jos täyttää kyseessä olevan koulutuksen opiskelijavalintakriteerit. Oppisopimuskoulutus on myös mahdollista, mikäli turvapaikanhakijan työnteko-oikeutta koskevat ehdot täyttyvät.

Ulkomaalaislaki ei rajoita turvapaikanhakijan opiskelua eivätkä myöskään perusopetuslaki, lukiolaki, ammatillisesta peruskoulutuksesta annettu laki, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki, vapaasta sivistystyöstä annettu laki, yliopistolaki eikä ammattikorkeakoululaki. Poikkeuksena on lukiokoulutukseen valmistava koulutus, johon opiskelijaksi otettavalta edellytetään oleskelulupaa. Vapaan sivistystyön opiskelijamaksujen alentamiseen tarkoitetut opintoseteliavustukset on rajattu henkilöille, joilla on kotikunta Suomessa.

Mahdollinen opiskelu ei vaikuta siihen myönnetäänkö henkilölle oleskelulupa kansainvälisen suojelun perusteella.

Opiskelupaikan saanut voi hakea oleskelulupaa opiskelun perusteella. Oleskelulupaa tarvitaan kun opiskelu kestää yli 90 päivää. Oleskeluluvan myöntäminen opiskelun perusteella edellyttää, että opinnot johtavat tutkintoon tai ammattiin tai että opiskelijalla on perusteltu syy muihin opintoihin. Opiskelijalla on oltava voimassa oleva matkustusasiakirja. Oleskeluluvan myöntäminen edellyttää myös, että henkilön toimeentulo on turvattu. Vuoden oleskelua varten opiskelijalla on oltava käytössäsi 6 720 euroa sekä mahdolliset opiskelija- tai lukuvuosimaksut. Lisäksi hänellä tulee olla luotettavan ja vakavaraisen yhtiön tai laitoksen myöntämä vakuutus, joka kattaa sairaanhoidon kustannukset. Oleskelulupahakemuksesta peritään käsittelymaksu.

Lisätietoa

Sivun sisältö perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön muistioon turvapaikanhakijoiden opiskelusta (6.10.2016, päivitetty 25.1.2017)

Sovellettava lainsäädäntö:

Ulkomaalaislaki (301/2004), perusopetuslaki (628/1998), lukiolaki (629/1998), ammatillisesta peruskoulutuksesta annettu laki (630/1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettu laki (631/1998), vapaasta sivistystyöstä annettu laki (632/1998), yliopistolaki (558/2009) ja ammattikorkeakoululaki (932/2014

 

Lisätietoja

Kirsi Kangaspunta, johtaja 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330136