Teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet

Teatteri tai orkesteri voidaan hyväksyä valtionosuuden piiriin hakemuksen perusteella. Valtionosuuden saamisen edellytyksistä on säädetty teatteri- ja orkesterilaissa. 

Valtionosuuteen oikeutettuja ovat teatterit ja orkesterit, jotka opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt lain piiriin. Lain piiriin hyväksytään ja valtionosuutta myönnetään valtion talousarvion asettamissa rajoissa. Ministeriö ei välttämättä voi myöntää valtionosuuteen oikeuttavia henkilötyövuosia täysimääräisinä.

Valtionosuuden maksamisesta teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin sekä yksikköhintojen laskemisesta säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009). 

Lakeihin on tehty useita muutoksia niiden säätämisen jälkeen, minkä johdosta valtionosuuden saajan ja hakijan tulee tarkistaa säädökset aina ajantasaisesta lainsäädännöstä.

Valtionosuuden piiriin hyväksyttyjen teattereiden ja orkestereiden rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden piiriin hyväksymät teatterit ja orkesterit ilmoittavat valtionosuuksien laskentaa varten tarvittavat tiedot vuosittain Opetushallituksen käyttökustannuksia ja suoritteita koskevalla kyselyllä. Kustannuskyselylomake ohjeineen sekä kustannusraportit löytyvät Opetushallituksen sivuilta.

Valtionosuuden piirissä toimivien teattereiden ja orkestereiden tulee olla etukäteen välittömästi yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön valtionosuuskelpoisuuteen tai valtionosuuden määräytymiseen vaikuttavista muutoksista.

Teatterille tai orkesterille, joka ei ole arvonlisäverovelvollinen valtionosuuteen oikeuttavasta toiminnastaan, maksetaan valtionosuus arvonlisäveron osuudella korotettuna. Teatterin tai orkesterin on ilmoitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle välittömästi arvonlisäverokohtelussa tapahtuvista muutoksista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi lisäksi myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta valtionosuuden piirissä olevien valtakunnallisten tai alueellisesti merkittävien teattereiden ja orkestereiden toimintaan tai teattereiden ja orkestereiden kehittämishankkeisiin hakemuksesta. Avustusta on haettava avustettavaa vuotta edeltävän vuoden elokuun loppuun mennessä.

Valtionosuuden piiriin hakeminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi hyväksyä teatterin tai orkesterin valtionosuuden piiriin hakemuksesta. Hakemus tulee toimittaa ministeriölle viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneet hakemukset hylätään. Hakuajan täyttymiseksi riittää postileiman päiväys. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Hakijan tulee täyttää teatteri- ja orkesterilain mukaiset valtionosuuden saamisen edellytykset. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi pyytää hakemuksista lausunnon Taiteen edistämiskeskukselta. Päätös valtionosuuden piiriin pääsemisestä tehdään vuosittain marraskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja

Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330285  


Mari Karikoski, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330209