Lagar och förordningar som gäller yrkesutbildning

Här hittar du en förteckning över centrala lagar och förordningar i anslutning till yrkesutbildningen.

Länkarna går till Finlex, en databas med författningar på svenska och finska.

 

Lagar

Lag om yrkesutbildning (531/2017)

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (532/2017)

Lag om elev- och studerandevård (1287/2013)

Lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård (886/2017)

Lag om förvaltning av utbildning som ordnas av staten och privata (634/1998)

Statsrådets förordningar

Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning (138/2018)

Statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017)

Statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen (294/2014)

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande utbildning efter den grundläggande utbildningen (685/2017)

Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (1168/2010)

Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (478/2017)

Undervisnings- och kulturministeriets förordningar

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina (141/2018)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen (680/2017)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för finansiering för yrkesutbildning (682/2917)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina (699/2017)

Undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande (1323/2001)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande (681/2017)

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om studiesociala förmåner för studerande i läroavtalsutbildning (679/2017)

Ytterligare information

Anna Kankaanpää, regeringsråd 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330403