Visionen för högskoleutbildningen och forskningen år 2030

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har inlett arbetet med en vision som definierar målen för högskoleutbildningen och forskningen fram till år 2030. Visionen utarbetades i brett samarbete med högskolesamfundet och relevanta intressegrupper och publicerades i oktober 2017. Till stöd för verkställandet av visionen konstruerar man vägkartan och stödjande utvecklingsprogrammen.

Arbetet syftar till att skapa en framtidsbild, som möjliggör ett kvalitetsinriktat, genomslagskraftigt och i internationellt avseende konkurrenskraftigt finländskt högskolesystem år 2030. Arbetet fokuserar på de alternativ och modeller som finns för att utveckla det finländska högskolesystemet. Man bedömer alternativens och modellernas effekter samt beaktar hur de går att omsätta i praktiken. Strategiska avsikter definieras för att svara på de utvecklingsbehov som högskoleutbildningen och forskningen utsätts för dels på ett nationellt, dels på ett internationellt plan. 

Visionen arbetades fram i ett brett upplagt och öppet samarbete mellan högskolorna, personalen, studerandena och intressegrupperna. Beredningen omfattade bl.a. temaseminarier. I Vasa och Tammerfors ordnades workshopsammankomster. I digital form är det möjligt för intresserade att delta i en brainstorming. Högskoleutbildningens och forskningens framtid blir också föremål för en medborgardebatt.

 

Vi behöver fler högskoleutbildade experter och kunskap av ett nytt slag. Vi måste bana väg för en kultur där alla arbetar i bredd med varandra och med ett gemensamt mål för ögonen.

Ett förslag för Finland: Finland 100+

Verkställandet av visionen för högskoleutbildningen framskrider stegvis. Det första steget är att verkställandegrupperna lägger fram förslag om strukturer för kontinuerligt lärande och för finansieringen som stöder strukturerna.

 

Beredningsgrupperna till vision 2030

Vägkartan för visionen bereds av fem grupper med teman i anslutning till visionens mål:

  1. styrning, resurser och strukturer som skapar möjligheter
  2. öppenhet, flexibilitet och kontinuerligt lärande
  3. forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
  4. digitalisering och artificiell intelligens som stöd för ändringarna inom högskolorna
  5. välmående högskolesamfund

Medlemmarna i grupperna består av representanter från ministerierna, högskolornas personal, studentorganisationer samt andra intressentgrupper.

Ytterligare information

Ulla Mäkeläinen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Osaston päällikön esikunta 0295330223  


Tapio Kosunen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Osaston päällikön esikunta 0295330440