Vetenskap och forskningAtomimalli. KUVA: Gorilla

Forskningspolitiken stöder verksamhetsförutsättningarna för de organisationer som bedriver forskning och som stöder forskning.

Genom forskningen sammanlänkas den forskningskompetens som finns så den når ut till olika sektorer i samhället från näringslivet via den offentliga sektorns tjänster till det offentliga beslutsfattandet.

Till universitetens uppgifter hör den fria forskningen och den vetenskapliga och konstnärliga bildningen samt på forskning grundad högsta undervisning, inklusive forskarutbildning. Cirka en tredjedel av universitetens statsunderstöd anslås enligt deras eget beslut för forskning. Största delen av universitetens offentligt konkurrensutsatta forskningsfinansiering kommer från Finlands Akademi, Tekes och EU.

Yrkeshögskolorna har till uppgift att meddela sådan högskoleundervisning för yrkesinriktade expertuppgifter som baserar sig på arbetslivets och arbetslivsutvecklingens krav samt på forskning och konstnärliga och kulturella utgångspunkter och att bedriva tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som betjänar yrkeshögskoleundervisningen samt stöder arbetslivet och den regionala utvecklingen och tar hänsyn till näringsstrukturen i regionen samt att bedriva konstnärlig verksamhet.

Yrkeshögskolorna får utöver den egna finansieringen för forsknings-, utvecklings- och innovationsarbete även i liten utsträckning finansiering från Finlands Akademi och Business Finland. Av EUs finansieringsmekanismer är strukturfonderna viktigast.

Forskningspersonal och forskarkarriären

Genom att följa upp forskarkarriären som helhet betraktad får ministeriet uppgifter om anställda med forskarutbildning vid högskolorna och forskningsinstituten samt inom andra sektorer i samhället. Det är viktigt att följa med lägesbilden, bland annat för att skapa prognoser med tanke på doktorandutbildningen och utvecklingen av den. De centrala uppgifterna samlas in via utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen och av statistikcentralen.

Utvecklingen av forsknings- och innovationssystemet

Forsknings- och innovationsrådet är ett rådgivande organ som verkar under ledning av statsministern. Rådet följer och behandlar centrala teman för utvecklingen av en forsknings- och innovationspolitik som stöder välfärd, tillväxt och konkurrenskraft.

Forskningens öppenhet

Öppen vetenskap har internationellt lyfts fram som ett sätt att främja vetenskap och öka vetenskapens genomslag i samhället. Med hjälp av den finns forskningsresultaten fortare tillgängliga för andra forskare, vilket sparar resurser, främjar högklassig forskning och gör det möjligt att lyfta fram nya frågor för forskningen.

Öppen vetenskap och forskning väcker intresse hos medborgare, bland företag och hos beslutsfattare samt möjliggör nya insikter och bidrar till värdefull förståelse på olika nivåer i samhället. Öppen vetenskap vidgar också möjligheterna att delta i vetenskaplig forskning. En förutsättning för detta är att man gör de publikationer, data och metoder samt den kompetens och de stödtjänster som behövs för forskningen tillgängliga på bred bas.

Ytterligare information

Erja Heikkinen, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330101