Vanliga frågor om småbarnspedagogiken

Regeringens proposition till ny lag om småbarnspedagogik lämnas till riksdagen för behandling under våren 2018 och lagen kan träda i kraft i början av augusti. På denna sida finns svar på vanliga frågor om småbarnspedagogiken.

Anordnande av småbarnspedagogik och rätt till småbarnspedagogik

Vem har ansvaret för att ordna småbarnspedagogik?

Det är kommunen som har ansvaret. Kommunen kan också skaffa tjänsten av en privat aktör eller bevilja en servicesedel åt klienten. I propositionen föreslås inga ändringar i detta förfarande. Barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare kan fortfarande välja kommunal småbarnspedagogik eller stöd för hemvård eller stöd för privat vård.

Får småbarnspedagogiken egen lagstiftning som gäller servicesedeln?

I lagförslaget ingår inga nya bestämmelser som gäller servicesedlar utan på småbarnspedagogiken tillämpas tills vidare fortfarande lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården. För småbarnspedagogiken bereds en egen servicesedellag innan den nuvarande servicesedellagen upphör att gälla. 

Ingår det bestämmelser om skiftesvård i propositionen?

Ja. I lagen föreskrivs om ordnande av skiftesvård. Enligt 13 § i lagen ordnas skiftesvård på kvällstid, nattetid, veckoslut och söckenhelger och andra helger på daghem eller i familjedagvård. Skiftesvård ska ordnas i den utsträckning det är nödvändigt för barn som behöver detta på grund av en förälders eller annan vårdnadshavares arbete eller studier.

Ändras barnets subjektiva rätt till småbarnspedagogik?

Barnets rätt till småbarnspedagogik förblir oförändrad. Varje barn har lika rätt till 20 timmar småbarnspedagogik per vecka. Rätten ska anpassas efter barnets och familjens faktiska behov. Bedömningen görs alltid från fall till fall utgående från familjens omständigheter.

Enligt förslaget ska småbarnspedagogik ordnas på heltid (högst 10 timmar per dag) om barnets alla föräldrar eller andra vårdnadshavare arbetar på heltid eller studerar på heltid eller verkar som företagare eller är sysselsatta i eget arbete på heltid. Småbarnspedagogik ska fortfarande ordnas på heltid i två månaders tid från och med att den situation som avses i momentet upphör, till exempel i och med att ett anställningsförhållande upphör.

Omfattningen av rätten till småbarnspedagogik får inte göra det svårare att ta emot ett arbete eller utföra det och inte heller göra det svårare att delta i sysselsättande service, rehabilitering eller andra motsvarande tjänster. Mer omfattande småbarnspedagogik ska ordnas tillfälligt och vid behov t.ex. då en förälder som annars är hemma får ett kortvarigt anställningsförhållande, och barnet därför har behov av mer omfattande småbarnspedagogik.

För barnet ska dock alltid anordnas småbarnspedagogik på heltid, om det behövs med tanke på barnets utveckling eller behov av stöd eller på grund av familjens omständigheter eller om det annars är befogat med hänsyn till barnets bästa.

Påverkar lagen ansökan om en plats i småbarnspedagogiken?

Inte direkt. En plötslig flytt till en annan kommun på grund av arbete eller studier ger dock rätt att söka en plats enligt det påskyndade förfarandet. Lagen betonar också närserviceprincipen, som strävar efter att styra kommunerna i planeringen av servicen.

Kan man använda Wilma-programmet eller motsvarande på daghem?

Ministeriet tar inte ställning till enskilda kommersiella produkter. Behandlingen av sekretessbelagda personuppgifter ska även framöver ske mycket omsorgsfullt och säkert så att utomstående inte ser, hör eller får tillgång till dem.

Enligt lagförslaget ändras dock sekretessbestämmelserna så att klientskap inom småbarnspedagogiken och uppgifter som anknyter till det inte längre till alla delar är sekretessbelagda. I detta avseende närmar sig småbarnspedagogiken den grundläggande utbildningen. Det som fortfarande är sekretessbelagt är, liksom exempelvis inom den grundläggande utbildningen, åtminstone uppgifter om hälsan och stödbehovet, barnets personliga förhållanden och personlig bedömning av barnet. 

Frågor om personalen

Föreslås det ändringar i dimensioneringen av personalen?

Personaldimensioneringen förblir oförändrad. Enligt förslaget ska grupperna inom småbarnspedagogiken bildas och lokalerna planeras och användas så att de syften som föreskrivs för småbarnspedagogiken kan uppnås.

I en daghemsgrupp får samtidigt finnas högst ett sådant antal barn som svarar mot tre anställda i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter. Närmare bestämmelser om personaldimensioneringen finns inte i lagen, utan i förordningen.

Även i fortsättningen är relationstalet mellan barnen och personalen 1/4 i fråga om barn under 3 år och 1/8 i fråga om barn över 3 år.

Vilken personal finns inom småbarnspedagogiken i framtiden?

På daghem ska det finnas lärare inom småbarnspedagogik, socionomer inom småbarnspedagogik och barnskötare inom småbarnspedagogik. Därtill ska det finnas speciallärare inom småbarnspedagogik, daghemsföreståndare samt övrig personal, exempelvis assistenter och kökspersonal.  Även familjedagvårdare är en uppgiftsbenämning som definieras i lagen.

Hur fördelas personalen?

Från år 2030 ska minst två tredjedelar av den daghemspersonal som arbetar i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, och minst hälften av dem ska ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. De övriga ska minst ha behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik.

Fram till 2030 ska kravet som gäller personalstrukturen vara det samma som för närvarande, dvs. att minst en tredjedel ska vara behöriga för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik eller socionom inom småbarnspedagogik.

Gäller de nya benämningarna och behörighetsvillkoren dem som arbetar på daghem nu?

I lagen föreskrivs om uppgiftsbenämningar och behörigheter. Syftet med lagen är att förenhetliga uppgiftsbenämningarna, men arbetsgivarna beslutar om benämningarna och ändringar i dem. Alla nuvarande behörigheter bevaras och detta gäller även dem som redan studerar inom branschen.

Gäller bestämmelserna om personalen även privata daghem?

Ja, lagen om småbarnspedagogik gäller även privata aktörer.

Vilka uppgifter har en socionom inom småbarnspedagogik?

Arbetsgivaren beslutar om den anställdas arbetsbeskrivning.

Varje yrkesperson har fortfarande en ansvarsfull roll i genomförandet av fostran, undervisningen och vården. Det vore ändamålsenligt att arbetsbeskrivningen för en socionom inom småbarnspedagogik innehåller i synnerhet det kunnande som socionomutbildningen ger för genomförandet av mångprofessionellt samarbete samt av samarbetsstrukturerna för tjänster inom småbarnspedagogiken och social- och hälsovården, för servicehandledningen för familjer samt för stärkandet av familjernas fostringssamarbete och gemenskap. Lagens syfte är att bättre föra fram personalens olika kompetenser.

24.4.2018

Vilka är behörighetsvillkoren för en socionom inom småbarnspedagogik?

Behörighetsvillkoret för uppgifter som socionom inom småbarnspedagogik är minst yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, som ska omfatta minst 60 studiepoäng i studier med inriktning på småbarnspedagogik. Närmare bestämmelser om studierna kan utfärdas genom förordning. Behörighet uppnås även genom socionomexamen där studierna inte har ingått, men som har kompletterats med nämnda studier. 

3.5.2018

Vad innebär den nya benämningen lärare inom småbarnspedagogik och vilka studier förutsätter den?

Benämningen lärare inom småbarnspedagogik har redan använts vid några daghem. Framöver ska lärare inom småbarnspedagogik ha avlagt pedagogie kandidatexamen, som innehåller eller har kompletterats med studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom småbarnspedagogik. I praktiken ska utbildningen innefatta minst 60 studiepoäng teoretiska studier i småbarnspedagogik.

Behöriga för uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik är även de som avlagt magisterexamen eller en ännu högre högskoleexamen inom pedagogik och vars examen innehåller eller har kompletterats med de studier som krävs.

Alla som är behöriga som barnträdgårdslärare när lagen träder i kraft är dock också efter att lagen trätt i kraft behöriga för uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik oavsett om de är socionomer eller pedagogie kandidater.

I 7 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) föreskrivs om behörighet för lärare som meddelar förskoleundervisning och inga ändringar föreslås i den paragrafen.

19.4.2018

Vilka är behörighetsvillkoren för speciallärare inom småbarnspedagogik?

Behörighetsvillkoret för uppgifter som speciallärare inom småbarnspedagogik är behörighet för uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik, utöver vilken man ska slutföra studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom specialundervisning och om vilka det föreskrivs genom förordning av statsrådet. Studierna som ger yrkesfärdigheter omfattar minst 60 studiepoäng. Därtill kan behörighet för uppgifter som speciallärare uppnås genom att avlägga pedagogie magisterexamen med specialpedagogik som huvudämne.

En socionom som är behörig för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik är behörig för uppgiften som speciallärare efter att ha avlagt de tilläggsstudier som krävs av universitetet.

 

 

Varför är lärare och socionom inom småbarnspedagogik framöver separata uppgiftsbenämningar?

Studieinnehållen i yrkeshögskoleexamen och universitetsexamen inom pedagogik är inte identiska. Lagens syfte är att förtydliga uppgifterna hos personal med olika utbildnings- och kompetensbakgrund och detta stöds även av de nya uppgiftsbenämningarna. 

Samtidigt strävar man efter att trygga det yrkesövergripande samarbetet så att det på varje daghem finns yrkespersoner med olika utbildningsbakgrund. De nya uppgiftsbenämningarna lyfter bättre fram personalens yrkesövergripande kompetens. 

2.5.2018

Vilken är skillnaden mellan barnträdgårdslärare (enligt den gamla lagen) och (nya) lärare inom småbarnspedagogik?

De nuvarande barnträdgårdslärarna kan vara utbildade som antingen pedagogie kandidater eller socionomer (YH). De har också kunnat avlägga högre högskoleexamen utöver detta.

Alla som är behöriga när lagen träder i kraft är behöriga för uppgifter som lärare inom småbarnspedagogik till slutet av sin arbetskarriär. De är även behöriga att verka som socionomer inom småbarnspedagogik.  Framöver har de som avlagt yrkeshögskoleexamen för socionom en egen uppgiftsbenämning, socionom inom småbarnspedagogik.

24.4.2018

Vilka studier förutsätts av daghemsföreståndare?

Från år 2030 är behörighetsvillkoret för daghemsföreståndare behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik och minst pedagogie magisterexamen samt tillräcklig ledarförmåga.

De som för närvarande uppfyller behörighetsvillkoren och fungerar som daghemsföreståndare eller de som 5 år före lagens ikraftträdande har arbetat i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande som daghemsföreståndare eller administrativ föreståndare inom småbarnspedagogiken behåller sin behörighet och är behöriga att verka som daghemsföreståndare även efter år 2030.

Den som är behörig som lärare inom småbarnspedagogik (oavsett om han eller hon har kandidat- eller socionomutbildning) är behörig att verka som daghemsföreståndare fram till år 2030. Efter detta förutsätts även pedagogie magisterexamen.

De som har godkänts för att avlägga socionom YH-examen ett år efter lagens ikraftträdande (1.8.2019) ska förutom socionom YH-examen även avlägga pedagogie magisterexamen för att uppnå behörighet som daghemsföreståndare före år 2030.

24.4.2018

 

Behålls behörigheten för barnskötare?

Ja, om de när lagen träder i kraft eller 5 år innan lagen träder i kraft har varit behöriga i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande i vård- och fostringsuppgifter inom småbarnspedagogiken. 

Behöriga för uppgifter som barnskötare inom småbarnspedagogik är även de som högst fem år innan lagen träder i kraft har slutfört de studier som krävs eller när lagen träder i kraft har inlett de studier på andra stadiet som krävs och studierna har slutförts senast den 31 december 2021.

Behålls behörigheten för familjedagvårdare?

Behörighetsvillkoren för familjedagvårdare förblir motsvarande som i nuläget. Behörighetsvillkoret för uppgifter som familjedagvårdare är för uppgiften lämplig yrkesexamen eller någon annan för området lämplig utbildning.

För familjedagvårdare bereds en möjlighet att vidareutbilda sig till barnskötare inom småbarnspedagogik genom att slutföra studier som omfattar 30 kompetenspoäng och som föreskrivs om närmare genom förordning.

Finns det tillräckligt med lärare inom småbarnspedagogik? Hur är det med socionomer?

I nuläget finns det uppskattningsvis 14 000 personer som är behöriga som lärare och socionomer inom småbarnspedagogik.

Ändringen av personalstrukturen förutsätter att det finns totalt 18 000 personer som är behöriga som lärare och socionomer inom småbarnspedagogik. När man beaktar pensionsavgången, karriärmobiliteten, övrig avgång samt personalökningen genom nya examina kan det uppskattas att det år 2030 finns tillräckligt med lärare och socionomer inom småbarnspedagogik för att bilda en personalstruktur där en av personalen har avlagt kandidatexamen, en har socionomexamen och den tredje är behörig som barnskötare. Detta förutsätter att antagningen till universitetens pedagogie kandidatutbildning är 1000 studerande per år från 2020 och att utbildningens genomströmning är 80 procent

Är behörighetsvillkoren flexibla?

Eftersom det inte alltid finns tillgång till behöriga personer så finns det en möjlighet att tillfälligt avvika från kraven för att kunna ordna verksamheten.

En person som inte uppfyller behörighetsvillkoren får enligt förslaget sköta uppgiften i högst ett år. Därefter ska platsen alltid utlysas på nytt. Personen som skött uppgiften tidigare och som inte uppfyller behörighetsvillkoren kan omväljas för viss tid på ett år endast om det inte bland sökandena finns en person som uppfyller behörighetsvillkoren.

Olen lain voimaantullessa lastentarhanopettajana työskentelevä sosionomi. Jos haluan vaihtaa työpaikkaa, voidaanko minut jatkossa valita varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään?

Kyllä voidaan. Kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään määräytyy sen mukaan, oletko lain voimaantullessa 1.8.2018 ollut kelpoinen vanhojen säännösten mukaiseksi lastentarhanopettajaksi. Voit siis vaihtaa työpaikkaa esimerkiksi vuonna 2025 ja uudelleen vuonna 2031 ja tulla kummallakin kerralla kelpoisena valituksi.

Myös opiskelijat, jotka on hyväksytty viimeistään 31.7.2019 opiskelemaan kelpoisuuden tuovia opintoja ja jotka valmistuvat 31.7.2023 mennessä, ovat kelpoisia jatkossakin. 

3.5.2018

Frågor av dem som genomgått socionomutbildning

Kan en socionom arbeta i en barngrupp utan en pedagogie kandidat?

Ja. Enligt den föreslagna 37 §, som tillämpas först från den 1 januari 2030, ska minst två tredjedelar av den daghemspersonal som arbetar i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, och minst hälften av dem ska ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik. I paragrafen bestäms alltså inte vilken utbildning läraren eller socionomen ska ha. På grund av övergångsbestämmelsen är många socionomer behöriga för uppgifter som lärare, och vice versa. Det finns inte heller gruppspecifika bestämmelser om daghemmets personalstruktur utan bestämmelserna gäller, precis som i nuläget, hela daghemmet.

Enligt lagens ikraftträdandebestämmelse ska sammansättningen fram till 2030 motsvara bestämmelserna i den nuvarande dagvårdsförordningen. Enligt ikraftträdandebestämmelsen ska minst en tredjedel av personalen i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik innan 37 § träder i kraft. De övriga ska minst ha behörighet som barnskötare inom småbarnspedagogik. 

 

24.4.2018

Jag har socionomutbildning och arbetar som barnträdgårdslärare. Kan jag fortsätta i mitt nuvarande jobb?

Du är behörig för uppgiften som lärare inom småbarnspedagogik under hela din karriär. Därtill är du behörig för uppgiften som socionom inom småbarnspedagogik.

Jag studerar till socionom och i min examen ingår studier i småbarnspedagogik som omfattar minst 60 studiepoäng. Kan jag arbeta som lärare inom småbarnspedagogik?

Ja. Du är behörig att arbeta som både lärare och socionom inom småbarnspedagogik.

Jag har kommit in till en socionomutbildning och inleder studierna hösten 2018. Kan jag arbeta som lärare inom småbarnspedagogik?

Ja. Du är behörig att arbeta som lärare inom småbarnspedagogik och socionom inom småbarnspedagogik om du har godkänts att studera före den 1 augusti 2019 och utexamineras senast den 31 juli 2023. 

Jag planerar att söka till socionom YH-utbildning i framtiden. Under vilken uppgiftsbenämning arbetar jag?

Socionom inom småbarnspedagogik.

Jag är en barnträdgårdslärare som avlagt socionom YH-examen eller studerar till socionom som bäst. Kan jag bli behörig som speciallärare inom småbarnspedagogik?

Du har möjlighet att få behörighet för uppgifter som speciallärare inom småbarnspedagogik. Du måste genomgå studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom specialundervisningen och omfattar 60 studiepoäng. 

Av barnträdgårdslärare med socionombakgrund har man därtill krävt studier i förskole- och nybörjarundervisning som omfattar 25 studiepoäng. Universiteten bestämmer om de studier som krävs.

Jag har planerat att inleda YH-utbildningen för socionom i framtiden. Kan jag bli speciallärare inom småbarnspedagogik?

Utöver socionomutbildningen måste du bli behörig som lärare inom småbarnspedagogik. Därtill måste du genomgå studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom specialundervisningen och omfattar 60 studiepoäng.

Ministeriets mål är dock att de som har avlagt socionomexamen framöver ska ha tillgång till flexibla studievägar för att avlägga både pedagogie magisterexamen och pedagogie kandidatexamen som ger behörighet som lärare inom småbarnspedagogik så att det tidigare förvärvade kunnandet identifieras och erkänns.

Jag är utbildad till socionom och arbetar som daghemsföreståndare. Kan jag fortsätta i min uppgift och i så fall hur länge?

De som för närvarande uppfyller behörighetsvillkoren och fungerar som daghemsföreståndare (daghemsföreståndare med antingen kandidat- eller socionomutbildning) eller de som 5 år före lagens ikraftträdande har arbetat i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande som daghemsföreståndare eller administrativ föreståndare inom småbarnspedagogiken behåller sin behörighet och är fortfarande behöriga att verka som daghemsföreståndare även efter år 2030.

Jag har tänkt inleda socionomutbildningen i framtiden. Kan en socionom som har inlett sina studier efter att lagen trätt i kraft bli daghemsföreståndare?

Ja. Utöver att skaffa behörighet som socionom inom småbarnspedagogik ska du söka till ett pedagogie magisterprogram och skaffa tillräcklig ledarförmåga. I magisterprogrammet identifierar och erkänner universitetet tidigare förvärvat kunnande som en del av magisterexamen.

24.4.2018

Frågor om behandlingen av småbarnspedagogiska uppgifter och om informationsresursen inom småbarnspedagogiken

Får personalen prata fritt om alla ärenden som gäller barnet och familjen nu när småbarnspedagogiken inte längre är en socialtjänst?

Även om klientskap inom småbarnspedagogiken inte längre i sig är sekretessbelagt finns det fortfarande i lagstiftningen bestämmelser om vilka arbetsrelaterade ärenden som personalen inom småbarnspedagogiken får prata om. Uppgifter som är sekretessbelagda är fortfarande bland annat uppgifter om en persons inkomster och förmögenhet, hälsotillstånd och handikapp och levnadssätt samt andra uppgifter som gäller personliga förhållanden. 

Barnets plan för småbarnspedagogik är också sekretessbelagd. Uppgifter om barnet och dess familj får även i övrigt behandlas endast i den omfattning som behövs för att ordna småbarnspedagogiken. Kommunikationen mellan bl.a. hemmet och daghemmet blir dock lättare när ärendena inom småbarnspedagogiken inte längre är sekretessbelagda till alla delar. Uppgifter som är nödvändiga för att ordna stödet till barnet och en trygg småbarnspedagogik kan lämnas mellan myndigheter som behöver dem och daghemmet eller familjedaghemmet. 

Hur lagras uppgifterna i informationsresursen?

Uppgifterna överförs till informationsresursen på två sätt:

A) Automatiskt. De anordnare av småbarnspedagogik som använder ett system såsom Abilita, Daisy, Effica eller ProConsona omfattas av den automatiska dataöverföringen. I Varda-projektet görs en integrering i småbarnspedagogikens system så att datainnehållet som anges i lagen om småbarnspedagogik automatiskt överförs till informationsresursen inom småbarnspedagogiken.

B) De anordnare av småbarnspedagogik som inte använder ovannämnda system kan använda ett webbaserat och lättanvänt användargränssnitt för att överföra och upprätthålla uppgifterna.

Vem kan få uppgifter ur informationsresursen?

Endast aktörer med lagstadgad rätt till det kan få personuppgifter ur informationsresursen inom småbarnspedagogiken. En sådan aktör är exempelvis FPA som har rätt till vissa uppgifter i informationsresursen för behandlingen av förmåner. Uppgifter som gäller fysiska personer, exempelvis uppgifter om ett barn, är också synliga för barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare genom ett separat användargränssnitt.

Statistik som producerats på basis av uppgifterna sprids öppet genom datatjänster på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde, till exempel genom webbplatsen Vipunen.fi.

Jag ansvarar för behandlingen av uppgifter vid ett kommunalt daghem. Vilka förpliktelser medför informationsresursen för oss och när börjar de gälla?

Lagförslaget innefattar en ikraftträdandeperiod enligt vilken kommunala aktörer är skyldiga att producera uppgifter enligt 70 § för informationsresursen från år 2019.

Avsikten är att överföringen av uppgifter ska ske så automatiskt som möjligt med hjälp av befintliga system inom småbarnspedagogiken utan extra manuella arbetsskeden såsom ifyllande av blanketter. Såväl privata som kommunala aktörer har tillgång till dataöverföring som sker med ett gränssnitt eller alternativt via ett webbaserat system. Dessa kan användas avgiftsfritt.

Jag ansvarar för behandlingen av uppgifter vid ett privat daghem. Vi tillhandahåller köptjänster och/eller verksamhet på basis av servicesedel för kommunen. Vilka förpliktelser medför informationsresursen för oss och när börjar de gälla?

Lagförslaget innefattar en ikraftträdandeperiod enligt vilken en privat aktör är skyldig att producera uppgifter enligt 70 § för informationsresursen från år 2020.

Aktörer som tillhandahåller köptjänster och verksamhet på basis av servicesedel lagrar dock inte alla uppgifter själva, utan en del av uppgifterna lagras av kommunen som har ansvar för ordnandet av tjänsten. I lagen definieras exakt vem som ansvarar för lagrandet av vilka uppgifter. I regel lagras uppgifterna genom gränssnitten eller på annat sätt från registret hos den aktör som mest sannolikt har uppgifterna.

Serviceproducenten lagrar uppgifter om sig själv och den tjänst som tillhandahålls samt uppgifter om sin personal, medan kommunen som ansvarar för ordnandet ansvarar för uppgifter om klienterna och deras rättigheter, dvs. för uppgifter om barnet och dess föräldrar.

Avsikten är att överföringen av uppgifter ska ske så automatiskt som möjligt med hjälp av befintliga system inom småbarnspedagogiken utan extra manuella arbetsskeden såsom ifyllande av blanketter. Såväl privata som kommunala aktörer har tillgång till dataöverföring som sker med ett gränssnitt eller alternativt via ett webbaserat system. Dessa kan användas avgiftsfritt.

 

Jag ansvarar för behandlingen av uppgifter vid ett privat daghem. Vi tillhandahåller inte köptjänster och/eller verksamhet på basis av servicesedel för kommunen. Vilka förpliktelser medför informationsresursen för oss och när börjar de gälla?

Ni fungerar som en självständig anordnare av småbarnspedagogik som också själv ansvarar för lagringen av alla uppgifter som avses i lagen.

I fråga om uppgifter om barnets föräldrar ska ni dock lagra endast identifieringsuppgifter om föräldrarna eller de andra vårdnadshavarna samt uppgifter om klientavgiften.

Ytterligare information

Kirsi Alila, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualue 0295330365   förnamn.efternamn@minedu.fi


Tarja Kahiluoto, Opetusneuvos 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen vastuualue 0295330386   förnamn.efternamn@minedu.fi