Utvecklingsprojekt

Aktörer med idéer för hur man kan sprida god praxis, ta fram och förverkliga nya verksamhetssätt fick stöd av projektet. Statsbidrag var den finansieringsform som kom till användning i sammanhanget.

Yrkesverksamma konstnärer och konstnärsgrupper, aktörer inom den tredje sektorn, företag samt konst- och kulturinstitutioner får stöd för att producera konst- och kulturtjänster. Centret för konstfrämjande (Taike) ansvarar för utvecklingsprojektens ansöknings- och finansieringsförfaranden.

Åren 2016-2018 delades finansieringen ut genom tre ansökningsomgångar.

Utvecklingsprojekt

Kulttuurikeskus PiiPoon kannatusyhdistys ry    155 000 euro

%TAIDETTA är ett gemensamt projekt för totalt 14 aktörer inom social- och hälsovård och kultur som utvecklar och testar hållbara och spridbara modeller för att genomföra kultur- och konstverksamhet i samarbete mellan vård- och kultursektorn. Därtill tar man fram modeller för det regionala samarbetet mellan social- och hälsovården och kulturen. Projektet är indelat i utvecklingsarbete mellan parterna och i verksamhetsförsök.

I verksamheten används mångsidiga engagerande konstmetoder och ett stort utbud olika konstområden (bl.a. musik, dans, cirkus, teater och bildkonst). Konst- och kulturverksamheten genomförs utgående från deltagarna i olika verksamhetsmiljöer; hos deltagarna och vid kulturinrättningar. Projektet är en fortsättning på TEIJO-projektet som handlade om att utöva konst och vara delaktig.

http://www.kulttuuripiipoo.fi/taidetta/

Helsingfors stad            110 000 euro

Aili är ett nätverk för kulturellt senior- och äldrearbete som utgörs av kommunala aktörer. Nätverkets uppgift är att stärka det kulturella senior- och äldrearbetet som bedrivs i kommunerna och de framtida landskapen genom att skapa ett bestående samarbetsnätverk för sakkunniga inom olika sektorer. Kommunerna som deltar i projektet är Helsingfors, Esbo, Vanda, Pukkila, Åbo, Tammerfors, Kouvola, Seinäjoki, Jyväskylä, Vasa, Kuopio, Uleåborg och Rovaniemi. Från varje kommun deltar en representant för social- och hälsovårdsväsendet samt kulturväsendet.

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kulttuurikeskus/kulttuurisen-seniori-ja-vanhustyon-kansallinen-verkosto-sai-rahoituksen

Lahtis stad            50 000 euro    

Projektet VUOKSI förankrar konsten som en del av social- och hälsovårdstjänsterna i Lahtis. Projektet strävar till att etablera konst- och kulturtjänsterna i social- och hälsovårdens verksamhet. I projektet anställs åtta yrkeskonstnärer inom olika områden som gemenskapskonstnärer. Konstnärerna arbetar på gräsrotsnivå inom äldretjänsterna och välfärdstjänsterna till exempel inom vuxensocialarbetet, tjänsterna för personer med funktionsnedsättning eller vid barnhem. I projektet utarbetas uppskattningar av de indirekta ekonomiska konsekvenserna och vidare utvecklas sätt att utvidga procentprincipen inom hälso- och sjukvården.

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom    45 000 euro    

Socom söker lösningar på de kritiska punkter som hindrar konstnärer att sysselsätta sig inom social- och hälsovårdssektorn. Projektet skapar modeller för konstnärens roll som innehållsproducent i dagverksamheten för äldre och innefattar utredningar om finansieringsmodeller, intäktsmodeller och beskattningen av konstnärens arbete inom vårdsektorn.

Kompetenscentret har möjlighet att förmedla konstens sakkunskap inom välfärdsområdet till en del av vårdsektorns bas-, special- och sakkunnigservice. Därtill utreder kompetenscentret finansieringsmodeller och utreder problem kring beskattningen av konstnärens arbete (i synnerhet moms) så att beskattningen skulle motsvara beskattningen av socialservice inom äldretjänsterna.

https://www.socom.fi/kulttuuripolku_senioreille/polun-varrelta/

Samkommunen för Lapplands sjukvårdsdistrikt        40 000 euro    

Samkommunens projekt Taide tavoittaa sprider konstverksamheten så att den blir en del av sjukvårdsdistriktets olika enheter. Målet är att öka och utveckla samarbetet mellan fria aktörer som erbjuder konsttjänster och Lapplands sjukvårdsdistrikt, att testa olika sätt att genomföra konstverksamhet vid vårdanstalter, att skapa praxis för ordnande av konstverksamhet samt att utvärdera och dokumentera praktiska tillvägagångssätt som är avgörande med tanke på verksamhetens framgång.

http://www.lshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Taide_tavoittaahanke

Sairaalaklovnit ry  - Sjukhusclowner rf        90 000 euro    

Utveckling och förankring av arbetsmetoden Närvaroclowneri till en del av den pediatriska operationsverksamheten vid universitetssjukhusen (HUCS; TAYS; ÅUCS). Verksamheten frigör vårdpersonalens resurser för det egentliga vårdarbetet medan clownen fokuserar på att förbereda barnet och familjen emotionellt för ingreppet. Ingreppen går snabbare eftersom barnen är bättre förberedda på situationen. Bland annat blir det färre fördröjningar som beror på rädsla. Det går snabbare att återhämta sig efter ingreppen eftersom arbetsformen gör det möjligt att minska premedicineringen. Situationerna upplevs som trevligare och patienterna upplever mindre smärta.

http://www.sairaalaklovnit.fi/Sairaalaklovnit/Etusivu.html

Tammerfors stad            100 000 euro

I projektet utvecklas en samarbetsmodell mellan kommunen, tredje sektorn, klienten och landskapet och modellen erbjuds för användning i hela landet. I projektet görs även kostnadsberäkningar och utvärdering av konsekvenserna. Målet är att lägga fram förslag för hur kulturverksamheten kan tas in i de centrala handlingarna som styr serviceproduktionen, såsom rekommendationer på området, avtal och service- och vårdplaner. Därtill är målet att öka användningen av konst och kultur inom social- och hälsotjänsterna samt att planera flexibla samarbetsmodeller med olika aktörer och klientstyrningen.

Södra Savolax landskapsförbund 80 000 euro    

Projektet blir en del av landskapsstrategi- och programarbetet där konsten och kulturen får en erkänd ställning i landskapets strategiska planering och programutveckling. Förutom med social‐ och hälsovården tangerar kulturen även med landskapets övriga uppgifter, såsom utvecklingen av regionen och näringarna, som deltar i projektet.  Inom projektet genomförs pilotsförsöket ArtEssote som syftar till att skapa en verksamhetsmodell för att utveckla vinterträdgården till en arena för evenemang i centralsjukhusmiljön. Övriga pilotprojekt ansöks om genom pilotansökan.

Stiftelsen för Helsingfors diakonissanstalt        50 000 euro    

Projektet skapar en ny vårdkultur och eftersträvar systematisk och långvarig konst- och kulturverksamhet. Konstnärerna och diakonissanstaltens anställda samarbetar långvarigt för att skapa sektorsövergripande verksamhetsmodeller kring användningen av konst för att främja hälsan och välbefinnandet. Därtill utmanar de olika nya aktörer att delta i verksamheten. Målet är att enheterna själva, de som använder tjänsterna och personalen tillsammans engagerar sig i detta. I projektet deltar Nationalteaterns turnerande scen och scenkonstkollektivet Todellisuuden tutkimuskeskus.

Amusa Suomi ry            80 000 euro    

Samordning av inköpsprocessen för konsttjänster och testande av finansieringsmodeller ur köparens, dvs. vårdsektorns perspektiv. Därtill används understödet för att utveckla en elektronisk tjänst för produktifiering som stöder produktifieringen och distributionen av konstnärers tjänster och fungerar enligt en hållbar finansieringsmodell. Projektet samarbetar med Pro Soveltavan taiteen tila ry, som ansvarar för handledningen av konstnärerna och utvärderingen av kvaliteten.

Samkommunen för sjukvårdsdistriktet i Norra Savolax 180 000 euro

I projektet skapas en kulturvälfärdsmodell för sex landskap - Södra Österbotten, Kymmenedalen, Birkaland, Österbotten, Norra Savolax och Egentliga Finland.

Samkommunen för Södra Karelens social- och hälsovård 40 000 euro

I projektet Jakkara tas konsten och kulturen in bland annat som en del av social- och hälsovårdens tjänster, i synnerhet i fråga om långtidsvården. Projektet betonar samarbete med regeringens övriga spetsprojekt.

Kajanalands förbund 40 000 euro

Utarbetande av en regional kulturvälfärdsplan. Avsikten med planen är att öka alla invånares delaktighet och tillgängligheten i fråga om konst och kultur såväl i vardagen som i social- och hälsosektorns tjänster.

Mellersta Finlands förbund 40 000 euro

Utarbetande av en plan för kulturell hälsa och välfärd. Avsikten är att möjliggöra kulturvälfärdsåtgärder efter landskapsreformen och att utvidga verksamheten till områden där den ännu inte finns.