Utveckling av gymnasieutbildningen

På denna sida berättas om aktuella utvecklingsplaner- och program inom gymnasieutbildningen.

Det nya gymnasiet -projekt

Regeringen fattade beslut om  att förnya gymnasieutbildningen under vårens halvtidsöversyn 2017. Meningen är att gymnasielagen och gymnasieverksamheten förnyas. Reformen genomförs av undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen i samarbete med intressentgrupper och sakkunniga. I beredningen beaktas utredningar, försök och projekt som redan gjorts i anslutning till gymnasiereformen. Regeringens proposition med förslag till ny gymnasielag lämnas till riksdagen våren 2018.

Det nya gymnasiet - Våga prova -utvecklingsprogram

I samarbete med Utbildningsstyrelsen genomför undervisnings- och kulturministeriet utvecklingsprogrammet Det nya gymnasiet - Våga prova. Målet är att förnya gymnasieutbildningen så att den även framöver kan svara på de utmaningar som samhällets utveckling, nya krav på kunskap och färdigheter samt fortsatta studier och förändringar i arbetslivet ställer. I utvecklingsprogrammet ingår ett försök med timfördelningen och verksamheten för utvecklingsnätverket för gymnasier (Luke). Båda inleds den 1 augusti 2016. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för försöket med timfördelningen och Utbildningsstyrelsen sköter verksamheten för utvecklingsnätverket för gymnasier.

Försöket med timfördelningen

Undervisnings- och kulturministeriet inledde ett försök gällande timfördelningen i gymnasiet den 1 augusti 2016. Med försöket samlar man erfarenheter av att möjliggöra större individuell valfrihet och av hur systemet fungerar. Utbildningsanordnarens skyldighet att erbjuda undervisning förändras inte jämfört med bestämmelserna om detta i 9 § i förordningen om timfördelningen som antagits 2014.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för försöket, och bestämde därtill på basis av ansökningarna om tillstånden att delta i försöket. Försöket genomförs enligt skyldigheten att ordna undervisning som föreskrivits för utbildningsanordnaren i timfördelningsförordningen och enligt försöksprogrammet som godkänts av Utbildningsstyrelsen. Valfriheten gäller realämnena.

Målet med försöket med timfördelningen är

  • att få erfarenheter av en timfördelning som medger större valfrihet och hur individualiserade studieval fungerar i praktiken
  • få uppgifter om det interna sambandet mellan de nationella målen och timfördelningen
  • ta fram kunskap i syfte att utveckla timfördelningen i gymnasiet
  • få uppgifter om hur försöket påverkar de studerandes allmänbildning
  • få uppgifter om hur försöket påverkar personalens ställning
  • få uppgifter om hur försöket påverkar läroanstalter som är olika stora
  • få uppgifter om hur försöket i praktiken fungerar på olika undervisningsspråk
  • få uppgifter om hur försöket påverkar vilka prov som väljs och examensframgången i studentexamen

Utvecklingsnätverket för gymnasier

Som en del av programmet Det nya gymnasiet - våga prova inledde Utbildningsstyrelsen som ett separat projekt verksamheten för utvecklingsnätverket för gymnasier. Syftet med utvecklingsnätverket är i synnerhet att utveckla och förnya gymnasiernas pedagogik, studiemiljöer och verksamhetskultur.

Ytterligare information

Heikki Blom, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Lukiokoulutuksen ja opettajankoulutuksen vastuualue ( LUOVA ) 0295330074