Utmärkelsetecken

Finlands Vita Ros (FVR) och Finlands Lejons (FLO) ordnar förlänar årligen på självständighetsdagen finländska civilpersoner utmärkelsetecken på framställningar från ministerierna.

Ett förslag skickas till det ministerium inom vars sektor den person som föreslås få utmärkelsetecknet har meriterat sig. Alla grundskollärare och präster hör inte pga. sitt yrke automatiskt till undervisnings- och kulturministeriets sektor, utan sådana personer som har utmärkt sig exempelvis inom nykterhetsarbetet hör till social- och hälsovårdsministeriets sektor och personer som har utmärkt sig i kommunallivet hör till finansministeriet.

Det är i vissa fall motiverat att sända förslagen till undervisnings- och kulturministeriet via de centrala ämbetsverken. Förslag som gäller präster och andra kyrkliga tjänsteinnehavare sänds via Kyrkostyrelsen. Förslag som omfattar undervisningspersonal sänds till regionförvaltningsverken, som sänder dem vidare till Utbildningsstyrelsen. Undervisningsverksamheten omfattar även yrkes- och vuxenutbildning samt småbarnspedagogik. Förslag som hänför sig till kommunernas ungdoms-, motions- och idrotts-, musei-, biblioteks- och kulturverksamhet sänds via regionförvaltningsverken.

Förslag om utmärkelsetecken till ministeriet senast i början av augusti

Ämbetsverk och inrättningar som är underställda undervisnings- och kulturministeriet ska senast den 31 juli till ministeriet lämna sina förslag gällande utmärkelsetecken, vilka förlänas den 6 december. Förslagen ska åtföljas av ett följebrev och de tillställs ministeriet i ett exemplar.

Ordnarna fastställer särskilda kvoter för ministerierna gällande antalet riddartecken, förtjänstkors och FVR:s medaljer. Ministerierna får inte överskrida sin kvot och därför blir ministeriet varje år tvunget att gallra bort en del förslag.

En förteckning över de utmärkelsetecken som förlänas den 6 december publiceras tre vardagar före självständighetsdagen på ordnarnas webbplats. Samtliga förlänade utmärkelsetecken, diplom och anvisningar om hur förtjänsttecknen bärs skickas senast i januari per post till dem som har gjort ett förslag. Ministeriet skickar utmärkelsetecknen till den part som förslaget ursprungligen har kommit från.

Personer inbjudna till självständighetsdagsmottagningen kan avhämta sitt förtjänsttecken från Ordenskansliet. För mottagare av Pro Finlandia-medaljen ordnar undervisnings- och kulturministeriet en tillställning där medaljerna överräcks.

Ytterligare information

Jukka Rita, administrativ medarbetare 
undervisnings- och kulturministeriet, Förvaltningsenheten 0295330449