Utbildningspolitisk redogörelse

Regeringen avlåter under 2021 en utbildningspolitisk redogörelse till riksdagen. Genom redogörelsen skapar man en bild av utbildningens nuläge och strategiska mål.

Genom den utbildningspolitiska redogörelsen bereder man riktlinjer som garanterar:

 • att utbildnings- och kompetensnivån stiger inom alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskas och jämlikheten i utbildningen ökas
 • att barn och unga mår bra
 • utbildningen bygger upp samhällelig jämlikhet och likvärdighet
 • Finland är ett internationellt attraktivt land att studera, forska och investera i

Granskningen riktar sig till hela utbildningssystemet och utvecklandet av forskningen.

Som en del av redogörelsen gör man också en helhetsutredning över den svenskspråkiga utbildningens särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov och skapar ett åtgärdsprogram för att garantera likvärdigheten.

Internationaliteten främjas genom särskilda åtgärdshelheter som fokuserar på internationalitet och global verkningsfullhet.

Beredningen av den utbildningspolitiska redogörelsen

Undervisningsminister Li Andersson och forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen inledde beredningen av redogörelsen under hösten 2019 genom att besöka skolor, andra stadiets läroanstalter och högskolor på olika håll i landet för att diskutera utbildningens och forskningens situation och utvecklingsbehov. Under beredningen drog man upp riktlinjer på lång sikt om hur man kan utveckla utbildningssystemet och forskningen.

Centrala teman:

 • fler deltar i småbarnspedagogiken, i synnerhet barn från familjer i svagare ställning
 • läranderesultaten höjs inom den grundläggande utbildningen och likvärdigheten tryggas i hela Finland 
 • undervisningen, handledningen och stödet i lärandet förbättras inom yrkesutbildningens undervisning, arbetslivets matchningsproblem åtgärdas och tillgängligheten i arbetslivet förbättras.
 • undervisningen, handledningen och stödet i lärandet förbättras inom gymnasiet och tillgängligheten till kompetens- och bildningsmålen för framtidens behov tryggas
 • kompetensen hos vuxna med svaga grundfärdigheter förbättras
 • andelen högre utbildade ökar, undervisningen och kvaliteten på handledningen förbättras, utbildning går i arv i mindre grad, tillgängligheten garanteras
 • mer forskning, utveckling och innovationer samt ökad verkningsfullhet. 
 • större internationalisering inom utbildning och forskning samt bättre kvalitet

Redogörelsens beredningsarbete utvärderas och stöds av en bredbasig parlamentarisk uppföljningsgrupp. Uppföljningsgruppen har även som uppgift att garantera samarbetet med riksdagsgrupperna. 

Webbenkät

Som stöd för beredningen genomfördes i början av 2020 en webbenkät som riktade sig till studerande, lärare och alla andra. Målet var att samla in synpunkter om framtidens Finland samt utbildningsmässiga verktyg för att förverkliga visionen. Det kom in drygt 4 000 svar på enkäten, mest aktiva var undervisningspersonalen inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. 

I svaren betonades särskilt betydelsen av ren natur och miljö, arbetet mot klimatförändringen, upprätthållandet av ett utbildningssystem av hög kvalitet, främjandet av jämlikhet och rättvisa, brett samarbete mellan olika aktörer samt teknologiska innovationer. 

Sammandrag av webbenkäten (på finska)

Seminarier och diskussionstillfällen

Undervisnings- och kulturministeriet ordnade tillsammans med Demos Helsinki en semiarieverksad den 4 februari 2020, där en bred samling intressentgrupper diskuterade redogörelsens teman. 

Sammandrag av seminariet (på finska)

Under hösten 2020 ordnar undervisnings- och kulturministeriet diskussionstillfällen för aktörer inom det fria bildningsarbetet samt arbetsmarknadsorganisationer. 

Tidtabell för beredningen

Utkastet till urbildningsredogörelse är på en remissrunda som tar slut den 22 januari 2021. Redogörelsen avlåts till riksdagen i början av 2021.Redogörelsen avlåts till riksdagen i början av 2021.

Utkastet till redogörelse har publicerats på utlåtande.fi

Upplysningar

Petri Haltia, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330096