Internationellt samarbete och EU-samarbete inom ungdomssektorn

 
Matkalaukkuja. KUVA: VisualHunt.com
Målet för det internationella samarbetet och EU-samarbetet är att utveckla ungdomspolitiken och stöda ungdomsarbetet genom nätverkande och utbyte av god praxis. Undervisnings- och kulturministeriet skapar förutsättningar för internationellt samarbete för aktörer på området.

Samarbete i ungdomsärenden i Europeiska unionen

Europeiska unionens befogenheter på ungdomsområdet grundar sig på artikel 165 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. EU:s befogenheter inbegriper inte förenhetligande av medlemsländernas lagar och förordningar.

Undervisnings- och kulturministeriet har huvudansvaret för uppföljningen och beredningen av EU-ärenden och utarbetandet av Finlands ställningstaganden i ungdomsärenden. En central betydelse i beredningen av EU-ärenden har beredningssektion EU-32 (ungdom och idrott) som tillsatts av kommittén för EU-ärenden.

Samarbetet på ungdomsområdet finansieras av EU:s utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram Erasmus+. Programmets totala budget för den sjuåriga programperioden är 14,7 miljarder euro, varav andelen till unga utgör 10 procent. I Finland är det Utbildningsstyrelsen som svarar för genomförandet av programmet och kommunikationen kring det. 

Aktuellt i EU-ärenden

Den 22 november 2019 under Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd godkände rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott rådets slutsatser om utbildning av ungdomsarbetare och digitalt ungdomsarbete.

Temat för Kroatiens första ordförandeskap i Europeiska unionens råd (1.1–30.6.2020) är Ett starkt Europa i en värld av utmaningar. Kroatien fortsätter det rumänska och finländska ordförandeskapets arbete för att förbättra kvaliteten på ungdomsarbetet i Europa med fokus på ungdomar som bor i glesbygden och i perifera områden, tillgången till tjänster, solidaritet mellan generationerna och socialt företagande. Kroatien strävar också efter att öka kännedomen om ungdomssektorn. Rådet antog också resolutionen om resultatet av den 7:e cykeln av EU:s ungdomsdialog.

Under Tysklands EU-ordförandeskap 1.7–31.12 .2020 behandlar rådet temat Unga och demokrati. I samband med detta ska rådet anta slutsatser om ungas deltagande. Under det tyska ordförandeskapet inleds också en ny period av EU:s ungdomsdialog under temat ''Europe for YOUth–YOUth for Europe: "Space for Democracy and Participation". Ett annat viktigt tema är den gränsöverskridande rörligheten för unga frivilligarbetare. Rådets rekommendation om detta håller på att beredas. Ordförandelandets ambitiösa mål är att ta fram en gemensam agenda för ungdomsarbetet i Europeiska unionen och Europarådet, "European Youth Work Agenda". Tyskland strävar också efter att slutföra förhandlingarna om programmet Europeiska solidaritetskåren (2021-2027).

Samarbetet i Europarådet

Målgruppen för Europarådets ungdomsarbete och ungdomspolitik är barn och unga vuxna upp till 30 års ålder.

Det finns inga bindande konventioner på ungdomsområdet. Samarbetet på ungdomsområdet grundar sig på ministerkommitténs resolution om Europarådets ungdomspolitik (CM/Res (2008) 23).

Europarådet stöder utvecklingen av medlemsländernas ungdomspolitiker genom att ta fram standarder samt genom att ordna undersökningar av enskilda länder och rådgivande besök för nationella ungdomspolitiker.

Ministerkommitténs rekommendationer styr medlemsländernas politik och lagstiftning.

Europarådets ministerkommittés rekommendation om ungdomsarbete CM/Rec(2017)4:

Det finns inga bindande konventioner på ungdomsområdet. Samarbetet på ungdomsområdet styrs av den av ministerkommittén den 22 januari 2020 antagna resolutionen CM/Res (2020)2 om Europarådets ungdomsstrategi 2030.

Europeiska ungdomsstiftelsen stöder ungdomsorganisationernas verksamhet.

Europarådets och EU-kommissionens samarbete inom ungdomsarbete och ungdomsforskning sker på basis av ett gemensamt partnerskapsavtal. 

Nordiskt samarbete

Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) fungerar som Nordiska ministerrådets ungdomspolitiska sakkunnigorgan och ansvarar för samordningen och uppföljandet av ministerrådets barn- och ungdomspolitiska strategi. Därtill beviljar kommittén organisationsstöd och projektstöd för nordiskt ungdomssamarbete. Information om kommitténs verksamhet finns på webbplatsen för Nordiska ministerrådet.

Nordiska ministerrådets nya vision godkändes sommaren 2019.

Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet år 2021.

Samarbete i Barentsområdet

Norge fungerar som ordförande för Barents Euroarktiska råd 2019-2021.

 

Ytterligare information

Seija Astala, kulttuuriasianneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott)  0295330066