Internationellt samarbete och EU-samarbete inom ungdomssektorn

 
Matkalaukkuja. KUVA: VisualHunt.com
Målet för det internationella samarbetet och EU-samarbetet är att utveckla ungdomspolitiken och stöda ungdomsarbetet genom nätverkande och utbyte av god praxis. Undervisnings- och kulturministeriet skapar förutsättningar för internationellt samarbete för aktörer på området.

Samarbete i ungdomsärenden i Europeiska unionen

 

Europeiska unionens befogenheter på ungdomsområdet grundar sig på artikel 165 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). EU:s befogenheter inbegriper inte förenhetligande av medlemsländernas lagar och förordningar.

Undervisnings- och kulturministeriet har huvudansvaret för uppföljningen och beredningen av EU-ärenden och utarbetandet av Finlands ställningstaganden i ungdomsärenden. En central betydelse i beredningen av EU-ärenden har beredningssektion EU-32 (ungdom och idrott) som tillsatts av kommittén för EU-ärenden.

Behandlingen av EU-ärenden i statsrådet

Samarbetet på ungdomsområdet grundar sig på rådets resolution

(2009/C 311/01) om förnyade ramar för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010-2018) dvs. EU:s ungdomsstrategi och de tidsbundna arbetsplaner som verkställer den (2015/C 417/01).

Samarbetet på ungdomsområdet finansieras av EU:s utbildnings-, ungdoms- och idrottsprogram Erasmus+ (2014-2020). Programmets totala budget för den sjuåriga programperioden är 14,7 miljarder euro. Ungdomsområdets andel av budgeten är 10 %. I Finland är det Utbildningsstyrelsen som svarar för genomförandet av programmet och kommunikationen kring det.

 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN - ATT INVESTERA I EUROPAS UNGA

 

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN - EN EUROPEISK SOLIDARITETSKÅR

Mer information om solidaritetskåren i Europeiska ungdomsportalen 

 

Ministerrådet nådde fram till en allmän riktlinje om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den Europeiska solidaritetskåren och antog rådets slutsatser om Smart ungdomsarbete den 20 november 2017.


Samarbetet i Europarådet

Europarådets grundläggande uppgift är att trygga och utveckla de mänskliga rättigheterna, en pluralistisk demokrati och rättsstatsprincipen.

Det finns inga bindande konventioner på ungdomsområdet.  Samarbetet på ungdomsområdet grundar sig på ministerkommitténs resolution om Europarådets ungdomspolitik (CM/Res (2008) 23). Målgruppen för Europarådets ungdomsarbete och ungdomspolitik är barn och unga vuxna upp till 30 års ålder. The Council of Europe and Young People

Europarådet stöder utvecklingen av medlemsländernas ungdomspolitiker genom att ta fram standarder samt genom att ordna undersökningar av enskilda länder och rådgivande besök för nationella ungdomspolitiker.

Ministerkommitténs rekommendationer styr medlemsländernas politik och lagstiftning.

Europeiska ungdomsstiftelsen stöder ungdomsorganisationernas verksamhet. Mer information om understöd och anvisningar för ansökan

Europarådets och EU-kommissionens samarbete inom ungdomsarbete och ungdomsforskning sker på basis av ett gemensamt partnerskapsavtal


Nordiskt samarbete

Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) fungerar som Nordiska ministerrådets ungdomspolitiska sakkunnigorgan och ansvarar för samordningen och uppföljandet av ministerrådets barn- och ungdomspolitiska strategi. Därtill beviljar kommittén organisationsstöd och projektstöd för nordiskt ungdomssamarbete. Information om kommitténs arbete finns på nordiska ministerrådets webbplats.

> www.norden.org 

 

Samarbete i Barentsområdet

Medlemmar i Barents Euroarktiska råd är alla nordiska länder, Ryssland och EU.

Ryssland fungerar som ordförande för Barents Euroarktiska råd 2015-2017.

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser årligen ett understöd som kan sökas för Barents-projekt på ungdomsområdet. Evenemangsunderstödet Barents on my mind förvaltas av Utbildningsstyrelsen.

Ytterligare information

Seija Astala, Kulttuuriasianneuvos 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja politiikan vastuualue (NV) 0295330066