Yleisavustukset valtionapukelpoisuuden saaneille nuorisokeskuksille vuodelle 2020

Yleisavustus on tarkoitettu vuodeksi 2020 ministeriön nuorisolain (1285/2016) 20 §:n mukaisesti hyväksymille nuorisokeskuksille ja niiden omistajayhteisöille.

Lue tarkemmin valtionapukelpoisuudesta: https://minedu.fi/nuoriso/rahoitus.

Hakuaika alkaa 20.11.2019 klo 10:00 ja päättyy 30.12.2019 klo 16:15.

Avustus haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 16:15 mennessä.

Hakemuksen liitteiden ja muiden tietojen tulee olla virallisesti hyväksyttyjä.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta liitetään mukaan viimeisin versio, mikäli virallisesti hyväksyttyä ei vielä ole. Virallisesti ja sääntöjen mukaisesti hyväksytty toimintasuunnitelma ja talousarvio tulee lähettää ministeriöön jälkikäteen täydennyksenä, jos se muuttuu olennaisesti hakuajan puitteissa lähetetystä versiosta.

Ministeriö voi käyttää nuorisokeskusten yleis- ja investointiavustuksiin yhteensä enintään 5,2 miljoonaa euroa, jos eduskunta myöntää näihin tarkoituksiin määrärahat. Yleisavustuspäätökset pyritään tekemään tammikuussa 2020.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Nuorisolaki (1285/2016), erityisesti § 2 ja § 20, Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta (211/2017) § 9 ja § 10 ja Valtionavustuslaki (688/2001). Nuorisokeskukset toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön tavoiteohjauksessa.

 

Avustuksen tavoite:

Nuorisokeskuksen tulee toteuttaa nuorisolain (1285/2016) 2 §:ssä säädettyjä tavoitteita:

 • edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia
 • edistää nuorten kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa
 • tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista
 • tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa
 • edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista
 • parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja

Tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys; kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja monialainen yhteistyö.

Keskuksen pääasiallisena nuorisotyön ympärivuotisena tehtävänä on tarjota nuorille ohjattua seikkailu-, luonto-, ympäristö-, kulttuuri- tai leiritoimintaa. Nuorisokeskuksen nuorisotyön on edistettävä myös nuorten kansainvälistymistä ja kestävää kehitystä.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota
yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen. Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta
pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen
saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää
asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja
toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle
asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt.
Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Huomioitavaa! Katso-tunnisteet lakkaavat käytöstä 13.12.2019 alkaen. Sähköinen asiointijärjestelmä on päivittämisen takia suljettu ajalla 13.12.-15.12.2019. Sähköinen asiointijärjestelmä avautuu 16.12.2019, jonka jälkeen tunnistautuminen tapahtuu Suomi.fi-tunnuksilla.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

 

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Yleisavustukset myönnetään nuorisolain (1285/2016) 20 §:n ja nuorisoasetuksen (211/2017) 10 §:n mukaisesti nuorisokeskuksen nuorisotyöhön.

Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon keskuksen taloudellinen tila. Taloudellista tilaa arvioitaessa otetaan huomioon keskuksen oman toiminnan tuotot, muun kuin nuorisotoiminnan osuus kokonaiskustannuksista sekä toiminnan tuottavuus. Arvioinnissa otetaan huomioon keskuksen nuorisotyön tehtävät, toiminnan laatu, yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä tavoitteellisuus, erityisosaaminen ja muut asetuksessa mainitut seikat.

Tavoiteohjauskeskustelussa sovitut tehtävät ja toimenpiteet ovat osa arviointia.

Nuorisokeskuksen taloudenhoidon tulee olla kunnossa ja sen toiminnalliset edellytykset sellaiset, että ohjattu toiminta nuorille on mahdollista. Myös tilojen tulee olla kunnossa ja turvalliset.

Nuorisokeskuksen tulee yhdessä muiden nuorisokeskusten kanssa muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, jolla tuodaan lisää vaikuttavuutta toiminnallisen nuorisotyön kehittämiseen ja edistämiseen.

Kirjanpito tulee olla järjestetty siten, että siitä käyvät ilmi nuorisotyön valtionavustuksella tuetun toiminnan kustannukset. Avustettavan toiminnan on oltava yleishyödyllistä. Avustusta ei saa käyttää liiketoimintaan tai muuhun sitä vastaaviin menoihin.

 

2. Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta: https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti.

 

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom).

 

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Unga

Ytterligare information

Ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, p. 02953 30113, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea sähköpostiosoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset.