Statsunderstöd för verksamheten inom riksomfattande organisationer på ungdomsområdet för år 2020

Understödet är ämnat för verksamheten inom riksomfattande organisationer på ungdomsområdet för 2020.

Understöd kan beviljas till en sådan organisation på ungdomsområdet som undervisnings- och kulturministeriet med stöd av ungdomslagen (1285/2016) samt statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017) har godkänt såsom berättigad till statsunderstöd. 

Läs mer om vem som är berättigad till statsbidrag här.

Enligt förordningen handlar det om följande slags organisationer:

 1. ungdomsorganisationer,
 2. organisationer som främjar ungdomsverksamhet,
 3. organisationer som bedriver ungdomsverksamhet och
 4. serviceorganisationer på ungdomsområdet.

Du kommer till den elektroniska ärendehanteringstjänsten genom att trycka på knappen ”e-tjänster”. 

Ansökningstiden börjar 27.8.2019 kl. 10:00 och slutar 2.10.2019 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan totalt använda högst 18,6 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att besluten fattas före utgången av februari 2020. Samtliga sökande får ett skriftligt beslut om beslutet.

Ungdomslagen, statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik och statsunderstödslagen (688/2001) tillämpas på understödet.

 

 

 

Med understödet främjas de syften och utgångspunkter som anges i 2 § i ungdomslagen genom att stärka förutsättningarna för verksamhet av organisationerna på ungdomsområdet.

Syftet med ungdomslagen är att främja de ungas delaktighet och möjligheter att påverka samt förmåga och förutsättningar att verka i samhället, stödja de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla samt inhämtandet av kunskaper och färdigheter i anknytning till detta, stödja de ungas fritidssysselsättningar och verksamhet i det civila samhället, främja de ungas likställdhet och jämlikhet samt tillgodoseendet av deras rättigheter, och förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor. Syftet ska uppnås med utgångspunkt i solidaritet, kulturell mångfald och internationalism, hållbar utveckling, sunda levnadsvanor och respekt för miljön och livet samt sektorsövergripande samarbete.

Organisationerna på ungdomsområdet ger ramar för ungdomars medborgarverksamhet och hobbyer samt vägar till framgång och inflytande. De är också centrala aktörer för serviceutbudet inom ungdomsarbetet vid sidan av kommunerna och församlingarna.

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

Understöden underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

 

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar allmänt understöd för ungdomsverksamhet enligt ungdomslagen (1285/2016) och statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017).

Den sökande ska i sin verksamhet förverkliga de syften och utgångspunkter som anges i 2 § i ungdomslagen. 

Undervisnings- och kulturministeriet bedömer beloppet på understödet när ministeriet överväger respektive organisationers verksamhet med stöd av 18 § i ungdomslagen och  i enlighet med 6 § i den förordning som utfärdats med stöd av denna paragraf.

Enligt ungdomslagens 18 § görs prövningen av understödets belopp på basis av organisationens ekonomi, hur rikstäckande verksamheten är, verksamhetens art, omfattning och samhälleliga verkningar. Vid prövningen av statsunderstödets belopp beaktas därtill på vilket sätt organisationen i sin verksamhet främjar likställdhet, jämlikhet och delaktighet och hur den förverkligar de andra syften och utgångspunkter som anges i 2 §. Verksamhet som understöds ska vara allmännyttig.

Bedömningen baserar sig på organisationens planerade och genomförda verksamhet. Utvärderings- och understödskommissionen gör en framställan i ärendet i enlighet med 7 § i ungdomslagen.

Vid bedömningen av kvaliteten på organisationens verksamhet beaktas verksamhetens målinriktning, utveckling, uppföljningen av den egna verksamheten och utvärderingen av hur målen uppnåtts.

Vid bedömningen av verksamhetens omfattning beaktas volymen och mångsidigheten i fråga om organisationens verksamhet, antalet unga som deltar i verksamheten, hur rikstäckande verksamheten är samt verksamhetens tillgänglighet.

Vid bedömningen av verksamhetens samhälleliga verkningar beaktas verksamhetens betydelse inom ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt på organisationens verksamhetsområde.

Vid bedömningen av organisationens ekonomiska förvaltning beaktas verksamhetens kostnader i förhållande till rikstäckningen och till kvaliteten samt förvaltnings- och personalkostnadernas andel av de totala kostnaderna.

Vid bedömningen av organisationens främjande av delaktighet beaktas hur organisationen erbjuder unga en möjlighet att delta i organisationens beslutsfattande och hur organisationen på andra sätt främjar ungas förmåga och förutsättningar att verka i samhället.

Det understöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljar kan täcka högst 95 % av de faktiska totalkostnaderna.

 

2. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet är riktat till lönekostnader kan det i ovan nämnda fall beviljas endast av synnerligen vägande skäl (statsunderstödslagen 7 § 2 mom.)

 

3. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

 

4. Medlemsuppgifter och hur de ska uppges 

Enligt föreningslagens (503/1989) 11 § ska föreningens styrelse föra en förteckning över föreningens medlemmar. Medlemsuppgifterna ska hållas à jour och uppges i samband med redovisningen och i övrigt när statsbidragsmyndigheten begär detta. Riksomfattande organisationer ska meddela antalet enskilda medlemmar som ingår i hela organisationens struktur. Det betyder att också alla enskilda medlemmar i medlemsorganisationerna (till exempel i distriktsorganisationer, lokalorganisationer eller centralorganisationen) ska räknas. En enskild medlem kan räknas bara en gång. 

Medlemsuppgifterna ska ordnas så att inte endast det totala antalet medlemmar framgår, utan också antalet medlemmar som är under 15 år och antalet medlemmar under 29 år.

 

5. Vidareutdelning av understöd (delegering)

Riksomfattande organisationer inom ungdomssektorn kan vidarebefordra understödet till de regionala och lokala registrerade medlemsorganisationernas verksamhet. Därtill ska de riksomfattande organisationerna ingå ett avtal om det understöd de överför med den medlemsorganisation som använder bidraget. Genom avtalet förbinder sig medlemsorganisationen att iaktta de villkor och begränsningar gällande användningen och övervakningen av understöd som förmedlas vidare som gäller undervisnings- och kulturministeriets  allmänna understöd  och som grundar sig på statsunderstödslagen. Avtalet ska göras enligt ministeriets mall för detta slags avtal. Av mallen framgår avtalets minimivillkor.

De villkor och begränsningar som anges i ministeriets understödsbeslut gäller också användningen av stöd som överförs på en annan organisation.

En riksomfattande organisation på ungdomsområdet som förmedlar vidare understöd som erhållits av ministeriet ansvarar inför ministeriet för att bidraget används i enlighet med de villkor och begränsningar som ministeriet angett och är skyldig att till undervisnings- och kulturministeriet återbetala det understöd eller den del av understödet som den förmedlat vidare.  En riksomfattande organisation inom ungdomsområdet ska i sin ansökan, budget och verksamhetsplan nämna de understöd som medlemsorganisationerna erhåller. De understöd som förmedlats vidare ska också framgå av utredningsblanketten, bokslutet och verksamhetsberättelsen.

 

6. Organisationer på ungdomsområdet som är berättigade till understöd

Undervisnings- och kulturministeriet för en lista över de organisationer som har godkänts som berättigade till understöd med stöd av ungdomslagen. En organisation som finns på denna lista, men som inte längre uppfyller villkoren för att vara berättigad till understöd eller som på två år inte har ansökt om understöd, kan strykas från listan.  

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Unga

Ytterligare information

Specialplanerare Mikko Cortés Téllez, tfn 02953 30080, [email protected] (samordnare)

Konsultativ tjänsteman Emma Kuusi, tfn 02953 30172, [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten vänligen kontakta: [email protected]

 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd:
http://minedu.fi/sv/understod