Statsunderstöd för främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens

Statsunderstöd kan beviljas i form av specialunderstöd för riksomfattande projekt som syftar till att främja företagarkompetensen, de ekonomiska färdigheterna och arbetslivsfärdigheterna hos unga människor under 29 år.

Projekt kan genomföras på olika sätt. Statsunderstöd kan beviljas för:

 • projekt där man utbildar unga i frågor som avser företagande, hantering av privatekonomin samt arbetslivsfärdigheter, antingen i samarbete med utbildningssystemet eller som ett led i lärandet utanför skolan
 • informationsprojekt som avser ovannämnda teman och som uttryckligen riktar sig till ungdomar, eller för
 • utbildning för dem som arbetar med unga och som syftar till att säkerställa att de har den kunskap och kompetens som de behöver för att handleda de unga i frågor som gäller företagande, hantering av den egna ekonomin och arbetslivet.

Statsunderstöd kan sökas av registrerade föreningar och stiftelser.

Ansökningstiden börjar: 15.8.2019 kl. 10.00
Ansökningstiden går ut: 19.9.2019 kl. 16.15
Eurobelopp som delas ut: Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt 800 000 euro för ändamålet.

 

Med understödet främjas de ungas delaktighet och livskompetens.

De färdigheter som avser företagande, ekonomi och arbetsliv är en del av livslångt lärande, under vilket människornas färdigheter utvecklas och fulländas i olika skeden av deras utbildnings- och inlärningsväg. Det handlar om allt från livskompetens, växelverkan, planering och självledarskap till innovationsförmåga och förmåga att hantera förändringar. Utbildningen och fostran ska stödja företagsamheten, hanteringen av privatekonomin och arbetslivsorienteringen så att de utvecklas till ett handlingssätt där attityd, ambition och handlingsvilja kombineras med kunskap och hög kompetens. En entreprenörsinriktad verksamhetskultur och handlingsmodell, liksom ekonomiska färdigheter och arbetslivsfärdigheter, uppnås bäst i samarbete med det omgivande samhället.

I fostran till företagsamhet och till ekonomiska färdigheter och arbetslivsfärdigheter ligger tyngdpunkten på nätverkssamarbete med de olika utbildningsstadierna, arbets- och näringslivet, olika organisationer, administrativa och politiska beslutsfattare samt hemmen. I dessa nätverk utvecklas målen för och innehållet i fostran och undervisningen, lärandemiljöerna och verksamhetskulturen, inom ramen för vilka de studerandes entreprenörsinriktade färdigheter och livsbalans stärks. Därmed utvecklas också kunskaperna, färdigheterna och attityderna hos de studerande samt ett handlingssätt som gör det möjligt för dem att handla entreprenörsmässigt och ekonomiskt ansvarsfullt i sitt privata liv i relation till andra människor. Genom allt detta stärks samtidigt grunden för att de studerande i framtiden utan svårighet kan verka på arbetsmarknaden antingen som företagare eller som anställda och hantera den egna ekonomin på ett förnuftigt sätt.

 

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understödet underställs prövning. I bedömningen av ansökningarna och i den inbördes jämförelsen av dem utgår man från en helhetsbedömning där man beaktar följande:

 

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

 • De projekt som stöds ska syfta till att fostra ungdomar under 29 år till företagsamhet eller ge dem ekonomiska färdigheter eller arbetslivsfärdigheter, till att öka beredskapen hos dem som arbetar med unga i fråga om de teman som anges ovan eller till att informera unga om de ovannämnda innehållen.
 • Bland ansökningarna prioriteras projekt med genomförbara projektplaner som är på så sätt konkreta och detaljerade att där presenteras verksamhetens olika skeden, sökandens funktionella och ekonomiska förutsättningar att genomföra projektet samt tidsplanen och samarbetsnätverken.
 • Den verksamhet som beviljas understöd bör främja syftet med ungdomslagen (1285/2016) och de principer med utgångspunkt i vilka de målsättningar som anges i lagen ska uppnås (2 §).
 • Understödet kan täcka högst 90 % av de faktiska totalkostnaderna för projektet.

 

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas: Undervisnings- och kulturministeriets strategi 2030 .

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

 

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid prövningen av understödets belopp.
Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om understödstagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

 

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

 

Lagrum som tillämpas på understödet:

http://www.finlex.fi

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

Unga

Ytterligare information

Överinspektör Marja N. Pulkkinen

[email protected]

tel. 0295 330113

 

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod .