FI SV

Allmänt statsunderstöd för kvinnoorganisationer, organisationer driver verksamheten vid studiecentraler, centralorganisationer inom det fria bildningsarbetet och vissa andra organisationer

Understödet är ett allmänt statsunderstöd för bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral, för  verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och för bildningsarbete som bedrivs av vissa andra organisationer. Understöden för verksamhet som bedrivs av kvinnoorganisationer beviljas i enlighet med lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) till Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf, Kvinnoorganisationer i Samarbete rf och Monika-Naiset ry.

Bidrag kan beviljas för verksamhet som huvudsakligen riktar sig till vuxna och som hör till ansvarsområdet för avdelningen för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik vid undervisnings- och kulturministeriet. Bidragen till kvinnoorganisationer beviljas i enlighet med ovan nämnda lag för att främja jämställdhet mellan könen och för samhällelig påverkan.

Ansökningstiden börjar den 1 december 2017 kl. 12.00 och går ut den 29 december 2017 kl. 16.15

Understöden beviljas enligt moment 29.10.51 (statsunderstöd för organisationer) i statsbudgeten 2018. I budgetpropositionen föreslås understöd till ett belopp av

 • 268 000 € till vissa kvinnoorganisationer för deras verksamhet
 • 1 117 000 € för bildningsarbete och kulturverksamhet som utförs av organisationer som driver en studiecentral
 • 499 000 € för verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och vissa andra organisationer för bildningsarbete
 • 292 000 €  för bildningsarbete som utförs av Karjalan Liitto och Kriittinen korkeakoulu samt Sofian kannatusyhdistys ry

Understöden beviljas förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Vi eftersträvar att fatta beslut om statsunderstöd senast 28.2.2018. De sökande underrättas skriftligen om besluten.

Lagrum som tillämpas på understöden:

Understödets syfte

Understöden ska främja bildningsarbete och kulturverksamhet, verksamhetsförutsättningarna för organisationer för fritt bildningsarbete, jämställdhet mellan könen, samhällelig påverkan och ett aktivt medborgarskap.

Hur ansöker man?

Understöd söks via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Ansökan ska vara framme senast den sista dagen av ansökningstiden kl. 16.15. Fyll också i blanketten om organisationens ekonomi, som finns bland bilagorna till utlysningen av understödet. Den ifyllda blanketten ska fogas till ansökan. Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/katso

På vilka grunder bedöms ansökningarna?

Understöden underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

När ansökningarna bedöms, beaktas det huruvida verksamheten för vilket understödet söks är riksomfattande samt dess omfattning och hur resultatrik den är samt huruvida den är i samklang med den sökande organisationens uppgift. I fråga om hur verksamheten är inriktad prioriteras bildningsarbete och kultturverksamhet, främjande av ett aktivt medborgarskap, intressebevaknings- och sakkunniguppgifter som sköts av centralorganisationerna för det fria bildningsarbetet samt för kvinnoorganisationernas del uppgifter som gäller jämställdhet och samhällelig påverkan.

Understöd som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet får i regel täcka högst 95 procent av de godtagbara driftskostnaderna.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Vilka villkor gäller i anslutning till hur understödet används?

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

Hur rapporterar man om resultat och om hur understödet använts?

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

Blanketter och bilagor

Ytterligare information

Undervisningsråd Kirsi Lähde
tfn 029 533 0202
kirsi.lahde@minedu.fi

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd.